Obus­tav­lje­na “ak­ci­ja vra­na” dok pti­ći ne po­le­te iz gni­jez­da

Ne­ki rje­še­nje od naj­ez­de vi­de u “kon­tra­cep­ci­ji” muć­ka­njem ja­ja u gni­jez­du

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja

Ti­je­kom “lo­va” na gni­jez­da, ko­ji je tra­jao do sre­di­ne ožuj­ka, rad­ni­ci Zri­njev­ca uk­lo­ni­li su ih vi­še sto­ti­na, a sa­da ih ne smi­ju di­ra­ti

Što se ski­da­lo, ski­da­lo se. Re­če­ni­ca je to ko­ju za­pos­le­ni­ci Zri­njev­ca u ovo do­ba go­di­ne po­nav­lja­ju ne­ko­li­ko pu­ta dnev­no bi­jes­nim gra­đa­ni­ma ko­ji zo­vu zbog vra­na ko­je ih bu­de pri­je zo­re, ra­de ne­red oko kan­ti za sme­će ili u ko­lo­ni­ja­ma le­te iz­nad nji­ho­vih gla­va. Dok ih dio Za­grep­ča­na sma­tra obič­nim šte­to­či­na­ma, in­zis­ti­ra­ju­ći da za­pos­le­ni­ci ove grad­ske fir­me u nji­ho­vu na­se­lju uk­lo­ne gni­jez­da na vi­so­kom dr­ve­ću, dru­gi ih na­pa­da­ju kad vi­de ka­ko uz po­moć ljes­ta­va s ko­ša­rom ore­zu­ju vr­ho­ve dr­ve­ća i mi­ču gni­jez­da.

I “kon­tra­cep­ci­ja” za­bra­nje­na

– Sra­mo­ta! Ka­ko bi va­ma bi­lo da sru­še vaš dom! – čes­ti su ko­men­ta­ri za­štit­ni­ka vra­na ko­ji­ma ni­je stra­no ni žes­to­ko se po­sva­đa­ti ka­ko bi sta­li u obra­nu pra­va pti­ca. No iz­gle­da da je u ovom “ra­tu” na po­mo­lu pri­mi­rje. Ba­rem u idu­ćih ne­ko­li­ko mje­se­ci. Jer po­če­lo je, upo­zo­ra­va­ju iz Zri­njev­ca, gni­je­žđe­nje vra­na te ih je tre­nu­tač­no za­ko­nom za­bra­nje­no uz­ne­mi­ra­va­ti. – Do­sad, u pe­ri­odu zi­me, us­pje­li smo uk­lo­ni­ti ne­ko­li­ko sto­ti­na gni­jez­da, no to je to za­sad jer dok pti­ći ne po­le­te, ne smi­je­mo dje­lo­va­ti – ka­že Igor To­ljan, di­rek­tor Zri­njev­ca. Or­ni­to­lo­zi udru­ge Bi­om, ko­ja se ba­vi pro­uča­va­njem i za­šti­tom pti­ca, ka­žu da ni si­ve vra­ne ni gač­ci ni čav­ke, vr­ste ko­je obi­ta­va­ju na po­dru­čju Za­gre­ba, ni­su za­šti­će­ne pti­ce, a uk­la­nja­nje gni­jez­da je­di­ni je na­čin re­gu­li­ra­nja nji­ho­ve broj­nos­ti u gra­do­vi­ma. – Ali iz­van se­zo­ne gni­je­žđe­nja. Ako je gni­jez­do uk­lo­nje­no ne­po­sred­no pri­je sre­di­ne ožuj­ka, ka­da obič­no po­la­žu ja­ja (zna biti i ne­ko­li­ko tje­da­na pri­je ili pos­li­je), se­zo­na gni­je­žđe­nja im je pro­pa­la, što ne zna­či da se vra­ne ne­će za­dr­ža­ti na tom po­dru­čju ili neg­dje u bli­zi­ni – ka­že Jo­sip Tur­kalj, or­ni­to­log iz udru­ge Bi­om. Na­se­lje­na mjes­ta ide­alan su ži­vot­ni pros­tor za sve vr­ste vra­na, do­da­je Tur­kalj, s ob­zi­rom na to da su ov­dje za­šti­će­na od pre­da­to­ra, nji­ho­vih pri­rod­nih ne­pri­ja­te­lja, a i iz­vo­ri hra­ne na sva­kom su ko­ra­ku. – No gra­do­vi ni­su nji­ho­vo pri­rod­no mjes­to gni­je­žđe­nja, one ina­če ja­ja po­la­žu na po­lji­ma. Ali on­dje su ve­će šan­se da će ja­ja po­jes­ti kak­va la­si­ca ili da će vra­ne na­pas­ti ška­njac ili jas­treb – ka­že Jo­sip Tur­kalj. Ne­ki su lju­bi­te­lji pti­ca na druš­tve­nim mre­ža­ma upo­zo­ri­li da pos­to­ji do­bra me­to­da “kon­tra­cep­ci­je” ko­ja ne šte­ti ni vra­na­ma, a ide u prilog sta­nov­ni­ci­ma. Na­ime, ja­ja u gni­jez­di­ma do­volj­no je bla­go pro­muć­ka­ti. Ako se to uči­ni, iz njih se ne­će iz­le­ći pti­ći, vra­na će sje­di­ti na nji­ma mis­le­ći da je sve u re­du i ne­će nes­ti no­va ja­ja. No i ta mje­ra, ka­že or­ni­to­log Tur­kalj, spa­da u za­bra­nje­ne rad­nje. Uk­la­nja­nje gni­jez­da i pri­bli- ža­va­nje ljudi ili kuć­nih lju­bi­ma­ca na čak 50-ak me­ta­ra od pti­ća, ko­ji bi usko­ro tre­ba­li po­če­ti uči­ti le­tje­ti, či­ni vra­ne agre­siv­ni­ma jer im pro­ra­di za­štit­nič­ki ro­di­telj­ski ins­tin­kt pa poč­nu na­pa­da­ti sve što sma­tra­ju pri­jet­njom. – Naj­bo­lje je, ako su vra­ne agre­siv­ne, za­obi­la­zi­ti mjes­to gni­je­žđe­nja ne­ko­li­ko tje­da­na – ka­že Tur­kalj.

Broj­nost se po­ve­ća­va

U Za­gre­bu zi­mi obi­ta­va od 500 do 550 pa­ro­va si­vih vra­na, od 730 do 780 ga­ča­ca te od 35 do 40 pa­ro­va čav­ki ko­je se na pro­lje­će raz­m­no­ža­va­ju. No to su po­da­ci ko­je je 2015. go­di­ne iz­nio Za­vod za or­ni­to­lo­gi­ju HAZU-a, a broj­nost se ota­da, ka­žu struč­nja­ci, po­ve­ća­la, pa se spo­mi­nje broj­ka od 20.000 vra­na u gra­du. Naj­go­re je u na­se­lji­ma Re­me­ti­neč­ki gaj, Ja­run, Ja­ku­še­vac, Vol­ti­no, Ma­leš­ni­ca, Tr­nje, Tr­n­sko, Du­ga­ve, Du­bra­va, a mo­že­mo se sa­mo na­da­ti da i ove go­di­ne ne­će­mo pi­sa­ti o na­pa­di­ma na lju­de.

Naj­vi­še vra­na ima u Re­me­ti­neč­kom ga­ju, Vol­ti­nu, na Ja­ru­nu, Ja­ku­šev­cu, Ma­leš­ni­ci...

Gni­jez­da se uk­la­nja­ju ore­zi­va­njem vr­ho­va sta­ba­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.