Pre­vi­še ih je u ne­kim kvar­to­vi­ma, tre­ba ogra­ni­či­ti nji­ho­vo raz­m­no­ža­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Uk­la­nja­nje gni­jez­da iz­gle­da mi pri­lič­no bru­tal­no, ali vi­dim da vra­na ima sve vi­še. Ne­ku noć pro­bu­di­le su me grak­ta­njem MARIJETA ALILOVIĆ Vra­ne mi ne sme­ta­ju i ne či­ni mi se da ih ima pre­vi­še. Kad na­đu svoj ži­vot­ni pros­tor, ne bi ih se smje­lo di­ra­ti IZIDORA DIJANOŠIĆ Gni­jez­da tre­ba uk­lo­ni­ti, po­go­to­vo gdje se še­ću ljudi. Na ne­ki na­čin mo­ra se ogra­ni­či­ti nji­ho­vo raz­m­no­ža­va­nje ZLAT­KO MA­TI­ŠIĆ Kod me­ne u Du­ga­va­ma vra­ne ra­de ve­li­ke šte­te i mis­lim da im u mom kvar­tu tre­ba mi­ca­ti gni­jez­da LJILJANA POTURICA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.