Maj­ke od­go­ji­te­lji­ce: Sma­nju­ju nam nak­na­de; Grad: Ni­je is­ti­na, bit će ve­će

Od­lu­ka o nov­ča­noj po­mo­ći za ro­di­te­lje od­go­ji­te­lje mi­je­nja se te bi trebala iz­no­si­ti 65 pos­to bru­to pla­će u Za­gre­bu, a ne kao do­sad pro­sječ­nu ne­to u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak ZAGREB

Mi­je­nja­ju se još ne­ke stav­ke, pa će sta­tus mo­ći tra­ži­ti i ro­di­te­lji či­ja naj­mla­đa dje­ca s inva­li­di­te­tom idu u vr­tić u svr­hu re­ha­bi­li­ta­ci­je

Če­ti­ri ti­su­će ku­na – to­li­ko će ih, iz­ra­ču­na­le su ma­me, ko­šta­ti no­va od­lu­ka o ro­di­te­lji­ma od­go­ji­te­lji­ma, ko­ja će se na sjed­ni­ci Skup­šti­ne na­ći slje­de­ći tje­dan. Pred­la­že se, na­ime, pot­pu­na nje­na iz­mje­na jer go­to­vo sva­ki je čla­nak Grad od­lu­čio iz­mi­je­ni­ti, a ro­di­te­lji­ma ko­ji su ko­ris­ni­ci mje­re uve­de­ne kra­jem 2016. go­di­ne, za oko je po­seb­no za­peo onaj u ko­jem sto­ji da će im se, umjes­to iz­no­sa pro­sječ­ne hr­vat­ske pla­će, na ra­čun is­pla­ći­va­ti 65 pos­to pro­sječ­nog mje­seč­nog do­hot­ka u Za­gre­bu.

Ca­ka je u bru­tu i ne­tu

– Kod nas su pri­ma­nja ne­što ve­ća ne­go u os­tat­ku Hr­vat­ske, ali 65 pos­to pro­sječ­ne pla­će na­ma će do­no­si­ti tris­to­ti­njak ku­na ma­nje sva­kog mje­se­ca – po­ža­li­le su nam se ma­me od­go­ji­te­lji­ce, ko­ji­ma tre­nu­tač­no mje­seč­na pri­ma­nja, ka­ko sa­me objaš­nja­va­ju, va­ri­ra­ju jer ovi­se upra­vo o to­me ka­kav je pro­sjek pla­će tog odre­đe­nog mje­se­ca u Hr­vat­skoj. Oko 3800 ku­na ne­to iz­nos je, ka­žu, ko­ji do­bi­va­ju naj­češ­će, a ako je dr­žav­ni pro­sjek bio do­bar, nji­ho­va se mje­seč­na pla­ća zna po­pe­ti i na če­ti­ri ti­su­će. – Sad će iz­nos biti za­ce­men­ti­ran jer će se, pri­mje­ri­ce, za ovu go­di­nu gle­da­ti za­gre­bač­ki pro­sjek od osam mje­se­ci pret­hod­ne go­di­ne. Za­ce­men­ti­ran i ni­ži – za­bri­nu­te su ma­me, ko­je su sta­tus za­tra­ži­le upra­vo ka­ko bi mo­gle os­ta­ti kod ku­će i bri­nu­ti se za svo­je klin­ce, a ne o to­me ho­će li ima­ti do­volj­no nov­ca za nji­hov od­goj. U Gra­du pak po­ru­ču­ju, raz­lo­ga za bri­gu ne­ma. Do od­stu­pa­nja u mje­seč­nim iz­no­si­ma će do­ći, ali ne zna­čaj­nog jer “ca­ka je u bru­tu i ne­tu”. – Do­sad je ro­di­te­lji­ma bru­to is­pla­ći­van ne­to iz­nos pro­sječ­ne hr­vat­ske pla­će za pret­hod­ni mje­sec, dok će od­sad do­bi­va­ti bru­to 65 pos­to bru­to iz­no­sa pla­će u gos­po­dar­stvu u Za­gre­bu, i to pro­sjek od si­ječ­nja do ko­lo­vo­za pret­hod­ne go­di­ne – objas­ni­li su u Gra­du. Jed­nos­tav­ni­jim rječ­ni­kom, iz­nos ko­ji sad iz­gle­da ma­nji ne­će to za­pra­vo i biti jer se ra­di o bru­to pla­ći, a ne ne­to, ka­ko se ra­ču­na­lo do ovog mje­se­ca. Kon­kret­no, pri­mje­ri­ce, ovog će mje­se­ca ro­di­te­lji­ma na ra­čun sjes­ti 3992,65 ku­na jer je pro­sječ­na ne­to pla­ća u dr­ža­vi 6189 ku­na, a taj iz­nos nji­ma se is­pla­ću­je bru­to. Ako Skup­šti­na slje­de­ćeg tjed­na iz­gla­sa iz­mje­nu od­lu­ke, u svib­nju do­bit će 4035 ku­na ne­to jer 65 pos­to bru­to iz­no­sa pla­će u za­gre­bač­kom gos­po­dar­stvu iz­no­si 6255 ku­na. Mak­si­mal­no kom­pli­ci­ra­no, ali traj­no učin­ko­vi­ti­je, ka­žu u Gra­du, jer iz­no­si ta­ko ro­di­te­lji­ma ne­će va­ri­ra­ti kao do­sad.

Pri­ja­ve ri­je­še u ro­ku keks

Ni­je to, me­đu­tim, glav­ni raz­log mi­je­nja­nja Od­lu­ke o nov­ča­noj po­mo­ći za ro­di­te­lja od­go­ji­te­lja. U nju se do­da­ju stav­ke ko­ji­ma će se omo­gu­ći­ti da sta­tus do­bi­ju i ro­di­te­lji ko­ji ima­ju dje­cu s inva­li­di­te­tom, a ko­ja po­ha­đa­ju odre­đe­ne pred­škol­ske us­ta­no­ve u svr­hu re­ha­bi­li­ta­ci­je. Pod­sje­ća­mo, naj­mla­đa dje­ca do­sad, ako je ro­di­telj htio pri­ma­ti nak­na­du od Gra­da, ni­su smje­la ići u vr­tić. Ta­ko­đer, nak­na­de će mo­ći pri­ma­ti i ro­di­te­lji či­ja naj­sta­ri­ja dje­ca ima­ju vi­še od 26 go­di­na, u slu­ča­ju da to di­je­te ima inva­li­di­tet tre­ćeg ili če­t­vr­tog stup­nja. Ono što ro­di­te­lje od­go­ji­te­lje, me­đu­tim, ta­ko­đer za­bri­nja­va jest sve ve­ći nji­hov broj, a jed­nak iz­nos za nak­na­de re­zer­vi­ran u pro­ra­ču­nu. – Sta­tu­si se do­bi­va­ju ne­uobi­ča­je­nom br­zi­nom. Je­dan je ro­di­telj pre­dao zah­tjev kra­jem proš­log tjed­na i već su ga zva­li da dođe pot­pi­sa­ti pa­pi­re – rek­la nam je jed­na od ma­ma od­go­ji­te­lji­ca, ko­jih tre­nu­tač­no ima oko 3400. No­vi iz­no­si nak­na­da, ne pri­ja­vi li se za sta­tus vi­še nit­ko, Grad će u ovoj go­di­ni sta­ja­ti 255,2 mi­li­ju­na ku­na, dok je u pro­ra­ču­nu za mje­ru ro­di­telj od­go­ji­telj pla­ni­ra­no 55,2 mi­li­ju­na ma­nje.

Pr­vi ugo­vo­ri pot­pi­sa­ni su kra­jem 2016. go­di­ne, a do danas sta­tus od­go­ji­te­lja ima oko 3400 Za­grep­ča­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.