Fra­njo Lu­cić (HDZ), je­dan od onih ko­ji gla­sa pre­ma vlas­ti­toj sa­vjes­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Re­na­ta Ra­šo­vić

Fra­njo Lu­cić je­dan je od 30 sa­bor­skih zas­tup­ni­ka ko­ji su, ima to­me ko­ji dan, po­di­gli ru­ku pro­tiv Is­tan­bul­ske kon­fe­ren­ci­je i ta­ko gla­sa­li, re­če­no je, pre­ma vlas­ti­toj sa­vjes­ti. Ne­upu­ćen net­ko tak­vu bi ges­tu ne­sum­nji­vo ho­no­ri­rao, ipak, ri­ječ je o za­go­va­ra­te­lju obi­telj­skih vri­jed­nos­ti, bes­po­šted­nu bor­cu pro­tiv pri­je­te­će po­šas­ti mu­ška­ra­ca u ru­ži­čas­tim ta­ji­ca­ma ili če­ga već, ko­je­mu va­lja čes­ti­ta­ti na hra­bros­ti jer stav­lja gla­vu na panj una­toč pre­po­ru­ka­ma iz sre­diš­nji­ce, či­me gad­no ri­ski­ra ne­iz­vjes­nu po­li­tič­ku bu­duć­nost. I tko zna ko­li­ko bi ovaj još sa­bor­skih man­da­ta osvo­jio da se svo­je­dob­no ni­je na­mje­rio na no­vi­na­ra Dra­gu Hed­la ko­je­ga je po­mis­lio pot­ku­pi­ti ka­ko bi za­us­ta­vio nje­gov tekst o pos­lov­nim mal­ver­za­ci­ja­ma, no u mo­ru tak­vih su­mor­nih priča naj­ši­ra ga je jav­nost upoz­na­la tek ka­da je uhva­ćen ka­ko spu­šte­nih ga­ća oki­da sel­fi­je u mra­mor­noj ku­pa­oni­ci luk­suz­nog ho­te­la (kas­ni­je je ut­vr­đe­no ka­ko je ri­ječ o ču­ve­nom Gran­de Bre­tag­ne s pet zvjez­di­ca, u sa­mom sr­cu Ate­ne). Na ne­sre­ću, no­vi­na­ri Net.hr-a i Te­le­gra­ma ni­su Fra­nji Lu­ci­ću po­vje­ro­va­li na ri­ječ ka­da je go­vo­rio ka­ko su obi­telj, vje­ra i Hr­vat­ska nje­go­ve sve­ti­nje, pa mu ota­da ne da­ju di­sa­ti. Sva­kim da­nom vri­jed­ni no­vi­na­ri skla­pa­ju koc­ki­cu po koc­ki­cu mo­za­ika o Fra­nji Lu­ci­ću, u kom­pa­ra­ci­ji s imuć­nim sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma ubo­gim kao što je ubog cr­k­ve­ni miš. Pre­ma po­da­ci­ma iz imo­vin­ske kar­ti­ce Lu­cić, is­pos­ta­vi­lo se, ne po­sje­du­je ni po­kret­ni­ne, ni di­oni­ce, a ni pos­lov­ne udje­le i vri­jed­nos­ne pa­pi­re u pos­lov­nim su­bjek­ti­ma. Ne­ma čak ni kun­ske ni­ti de­viz­ne šted­nje, a osim go­le pla­će (16 ti­su­ća ku­na) i ne­ve­li­ke nji­ve Lu­cić služ­be­no ne­ma ni­če­ga. U me­đu­vre­me­nu se doz­na­lo ka­ko je skri­vio po­ne­ku pro­met­nu ne­sre­ću, prem­da ne­ma auto­mo­bil, ka­ko je za vo­la­nom za­te­čen pi­jan, prem­da ne­ma auto­mo­bil, ka­ko je na­mla­tio tro­ško­va za pri­je­voz od Ple­ter­ni­ce do Sa­bo­ra i na­trag, prem­da ne­ma auto­mo­bil. Na­bra­lo se vri­jed­nim no­vi­nar­skim ra­dom još ko­je­če­ga, pa se ta­ko doz­na­lo ka­ko je Lu­cić 2005. do­bio pov­la­šte­ni kre­dit u iz­no­su od 12 mi­li­ju­na ku­na za za­poš­lja­va­nje bra­ni­te­lja, a ra­di iz­grad­nje pi­la­ne i na­ba­ve stro­je­va. Me­đu­tim, no­vac od kre­di­ta, pre­us­mje­ren je na ra­ču­ne dru­gih Lu­ci­će­vih tvrt­ki i nji­me je (ipak) fi­nan­ci­ra­na iz­grad­nja šez­de­se­tak apart­ma­na na Ja­dra­nu, u Sri­mi kraj Ši­be­ni­ka. I ni­je to ni iz­bli­za sve. Lu­cić, neg­daš­nji gra­do­na­čel­nik Ple­ter­ni­ce, svo­jim je po­li­tič­kim utje­ca­jem us­pio is­pos­lo­va­ti bes­po­vrat­nih mi­li­jun eura od Agen­ci­je za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju, prem­da se nje­go­va fir­ma ni­ka­da ni­je ba­vi­la po­ljo­pri­vred­nom pro­izvod­njom i sto­čar­stvom, ali je na na­tje­ča­ju do­bi­la bes­po­vrat­nih mi­li­jun eura. Iz­gle­da da je i to bi­lo ma­lo jer je u me­đu­vre­me­nu upro­pas­tio svo­je dvi­je tvrt­ke i os­ta­vio ne­vra­će­ne kre­di­te ban­ka­ma i du­go­ve Po­rez­noj upra­vi, dok je Hr­vat­skim šu­ma­ma os­tao du­žan, pi­šu, vi­še od 15 mi­li­ju­na ku­na. Još ne­ka­ko što sam se­be no­si na sa­vjes­ti, no za­što ga na sa­vjes­ti no­si nje­gov stra­nač­ki šef Plen­ko­vić? Mo­žda mu je pro­ma­kao Alojz To­ma­še­vić, no eto mu sa­da cr­no na bi­je­lo, Lu­ci­će­va je ra­bo­ta ovo­ga pu­ta

po­zor­nos­ti.• pri­ne­se­na nje­go­voj

Mo­žda je pre­mi­je­ru pro­ma­kao To­ma­še­vić, no eto mu sa­da cr­no na bi­je­lo, Lu­ci­će­va je ra­bo­ta pri­ne­se­na nje­go­voj po­zor­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.