Zna­te li ko­ja mu je zem­lja po­nu­di­la da pos­ta­ne pred­sjed­nik?

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Pri­pre­mio: Zo­ran Vi­tas

Mo­žda i naj­ve­ći znans­tve­nik svih vre­me­na Al­bert Eins­te­in vo­dio je kraj­nje neo­bi­čan ži­vot ko­ji je i danas pred­me­tom is­tra­ži­va­nja

1. Na da­naš­nji dan se obi­lje­ža­va go­diš­nji­ca smr­ti čo­vje­ka ko­ji je bio je­dan od naj­ve­ćih znans­tve­ni­ka svih vre­me­na. Zna­te li u ko­jem mjes­tu je umro?

a) New Yor­ku b) Ber­li­nu c) Prin­ce­to­nu

2. Ko­li­ko je dr­žav­ljans­ta­va Al­bert Eins­te­in mo­rao pro­mi­je­ni­ti pri­je ne­go što će pos­ta­ti ame­rič­kim dr­žav­lja­ni­nom 1940. go­di­ne?

a) če­ti­ri b) dva c) pet

3. Ne­du­go pri­je smr­ti iz­ja­vio je ka­ko je doš­lo vri­je­me da ode, ka­ko se ne­će bo­ri­ti, jer uči­nio je do­volj­no. Iz­ja­vio je i ka­ko je ne­ukus­no da mu se ži­vot pro­du­lju­je na umje­tan na­čin. Ko­li­ko je go­di­na imao u ča­su smr­ti?

a) 76 b) 68 c) 82

4. Zna­te li ko­li­ko je dje­ce imao Al­bert Eins­te­in s pr­vom su­pru­gom Mi­le­vom Ma­rić?

a) dvo­je b) pe­te­ro c) tro­je

5. Ve­li­ki je znans­tve­nik ro­đen 1879. go­di­ne. U ko­joj se dr­ža­vi to do­go­di­lo?

a) We­imar­skoj Re­pu­bli­ci b) SR Nje­mač­koj c) Kne­že­vi­ni Wür­t­tem­berg

6. Zna­te li ka­ko se zva­la Eins­te­ino­va dru­ga su­pru­ga, ali i što je ve­li­kom znans­tve­ni­ku bi­la u ro­du?

a) El­sa, ses­trič­na b) Ma­rie, ni­šta c) Mat­hil­de, po­lu­ses­tra

7. Ko­ji je poz­na­ti glu­mac utje­lo­vio Al­ber­ta Eins­te­ina u poz­ni­jim go­di­na­ma u se­ri­ji “Ge­nij” ko­ju je pro­du­ci­rao i emi­ti­rao Na­ti­onal Ge­ograp­hic?

a) Ra­de Šer­be­dži­ja b) Ge­of­frey Rush c) Tom Han­ks

8. Ko­je je go­di­ne Al­bert Eins­te­in do­bio No­be­lo­vu na­gra­du i za ko­je po­dru­čje zna­nos­ti?

a) 1944., ma­te­ma­ti­ka b) 1929., ke­mi­ja c) 1921., fi­zi­ka

9. Ia­ko je već 1905. go­di­ne Al­bert Eins­te­in obja­vio če­ti­ri re­vo­lu­ci­onar­na znans­tve­na ra­da, ta­da još ni­je ra­dio na ne­koj znans­tve­noj ins­ti­tu­ci­ji. Ko­li­ko je go­di­na Eins­te­in tra­žio po­sao u zna­nos­ti na­kon što je za­vr­šio fa­kul­tet?

a) de­vet b) pet c) dva­na­est

10. Ka­ko je bio ve­li­ki znans­tve­nik, Eins­te­inu su nu­đe­ni mno­gi ugled­ni po­lo­ža­ji. No, ono što je neo­če­ki­va­no u tak­voj bi­ogra­fi­ji jest da mu je nu­đe­no i da bu­de pred­sjed­ni­kom jed­ne dr­ža­ve. Zna­te li ko­je?

a) Nje­mač­ke b) SAD-a c) Iz­ra­ela

Zna­te li ka­ko se zva­la dru­ga su­pru­ga ve­li­kog znans­tve­ni­ka i što mu je bi­la u ro­du?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.