2020. Na­ci­onal­na knjiž­ni­ca pos­ta­je sje­di­šte Eu­ro­pe

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Grun­tov­ni­ca se se­li na Trg prav­de // Na­ci­onal­na do­bi­va ve­li­ku kon­gres­nu dvo­ra­nu u ko­joj će se sas­ta­ja­ti čel­ni­ci europ­skih dr­ža­va // Stu­den­ti će ci­je­lo vri­je­me mo­ći uči­ti u knjiž­ni­ci // Ti­je­kom 6 mje­se­ci hr­vat­skog pred­sje­da­nja EU u Zagrebu će se odr­ža­ti 200 sas­ta­na­ka na eks­pert­noj, 20 na vi­so­koj ra­zi­ni i ne­ko­li­ko sum­mi­ta še­fo­va dr­ža­va // Na­kon za­vr­šet­ka pred­sje­da­nja Zagrebu os­ta­je kon­gres­ni cen­tar ko­ji se mo­že ko­ris­ti­ti i kao dru­ga sce­na HNK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.