ŠTO JE U POZADINI ZAZORA OD OBI­TE­LJI S DJECOM

Pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za rav­no­prav­nost spo­lo­va: Od­bi­ti iz­naj­mi­ti stan obi­te­lji s djecom je dis­kri­mi­na­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Ni­je spor­no da se ra­di o dis­kri­mi­na­ci­ji u pru­ža­nju i pris­tu­pu us­lu­ga­ma, i to te­me­ljem obi­telj­skog sta­tu­sa, ka­že Lju­bi­čić

Što je u pozadini zazora ni­za vlas­ni­ka sta­no­va ko­ji od­bi­ja­ju iz­naj­mi­ti sta­no­ve obi­te­lji­ma s djecom ili sa­mo­hra­nim ro­di­te­lji­ma? Za­što na njih gle­da­ju s pre­dra­su­da­ma kao na po­ten­ci­jal­ne uzur­pa­to­re pros­to­ra ko­ji se ne­će dati is­e­li­ti? Da su od­bi­je­ni sa­mo za­to što su ima­li dje­cu po­t­vr­di­lo nam je mno­go či­ta­te­lja Ve­čer­njeg lis­ta, ko­men­ti­ra­ju­ći da je naj­te­že na­ći stan obi­te­lji­ma s djecom (i) ili sa psom. I pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za rav­no­prav­nost spo­lo­va Viš­nja Lju­bi­čić po­t­vr­di­la nam je da je od­bi­ja­nje iz­najm­lji­va­nja sta­no­va obi­te­lji­ma s djecom dis­kri­mi­na­ci­ja te­me­ljem obi­telj­skog sta­tu­sa. To je pre­kju­čer na­veo i us­tav­no­prav­ni struč­njak Ma­to Pa­lić.

Iz­najm­lji­va­či pu­ni pre­dra­su­da

Psi­ho­lo­gi­nja Mir­ja­na Na­zor sla­že se da ljudi ima­ju pre­dra­su­da da s djecom nas­ta­ju pro­ble­mi, iako je sve­jed­no je­su li pod­sta­na­ri stu­den­ti, sam­ci, obi­te­lji jer je stvar u oso­bi­na­ma lič­nos­ti ljudi i ko­li­ko su od­go­vor­ni kao gra­đa­ni. – Mi smo pu­ni pre­dra­su­da i bez­o­sje­ćaj­ni jer je čis­ta for­ma kad se ža­li­mo za­što mla­di od­la­ze van, a mno­gi ne že­le iz­naj­mi­ti stan mla­dim obi­te­lji­ma jer se bo­je da će im stvo­ri­ti pro­ble­me. To je fa­ri­zej­stvo. Mo­žda se dio iz­najm­lji­va­ča bo­ji da bi mo­gli ima­ti vi­še kom­pli­ka­ci­ja s djecom bu­du li že­lje­li ot­ka­za­ti pod­sta­na­ri­ma jer su ne­in­for­mi­ra­ni, a dio si mo­že pri­ušti­ti da pos­tav­lja ko­je­kak­ve uvje­te, pa bi htje­li za­ra­di­ti no­vac a da ne po­nu­de ni­šta i da pod­sta­na­ri ne ko­ris­te ku­hi­nju – go­vo­ri Na­zor. Ako se bri­nu da obi­te­lji s djecom ne mo­gu iz­ba­ci­ti zbog ne­pla­ća­nja re­ži­ja, biv­ši su­dac, sa­da od­vjet­nik Ra­fa­el Kre­šić, ka­že da je isti prav­ni pos­tu­pak za is­e­lje­nje i za sam­ce i za obi­te­lji ako kr­še ugo­vor o iz­najm­lji­va­nju ko­ji je so­lem­ni­zi­ran kod jav­nog bi­ljež­ni­ka. – Te­me­ljem so­lem­ni­zi­ra­nog ugo­vo­ra o iz­najm­lji­va­nju mo­že se ići od­mah na ovr­hu, jer po­li­ci­ja ne mo­že bez su­da iz­ba­ci­ti pod­sta­na­re na uli­cu. Kad ne­ma žal­be podstanara na rje­še­nje o ovr­si, sud mo­že u mje­sec-dva is­e­li­ti pod­sta­na­re, a sa žal­bom pos­tu­pak is­e­lje­nja se mo­že pro­teg­nu­ti na go­di­nu-dvi­je. Pod­sta­na­ri se mo­gu ža­li­ti zbog okol­nos­ti zbog ko­jih bi in­zis­ti­ra­nje na ovr­si u tom tre­nu za njih stvo­ri­lo ne­na­dok­na­di­vu šte­tu. Ljudi se ža­le na raz­ne okol­nos­ti i jed­nak je ri­zik uze­ti sam­ca i obi­telj jer i sa­mac mo­že os­ta­ti bez pos­la i ne dati se iz sta­na i pres­ta­ti pla­ća­ti re­ži­je – ka­že Kre­šić, do­da­ju­ći da ta­da vlas­nik sta­na mo­ra tu­ži­ti sam­ca ili obi­telj u dru­goj par­ni­ci za na­dok­na­du šte­te. Je­di­no je, do­da­je, ljud­ski i či­nje­nič­no lak­še obraz­lo­ži­ti od­ga­đa­nje ovr­he ako je, pri­mje­ri­ce, dje­te­tu os­ta­lo do kra­ja škol­ske go­di­ne dva mje­se­ca, pa se ovr­ha od­ga­đa do ta­da ili u slu­ča­ju star­ca dok ne iz­i­đe iz bol­ni­ce.

Pod­sta­na­ri ne zna­ju pra­vo

So­ci­olo­gi­nja So­nja Pod­go­re­lec ne vi­di u če­mu je pro­blem iz­naj­mi­ti stan obi­te­lji s djecom!? Ra­zu­mi­je da se dio iz­najm­lji­va­ča ira­ci­onal­no bo­ji da ih je te­že iz­ba­ci­ti, a dio ih ima pre­dra­su­de da će dje­ca ošte­ti­ti stan, stva­ra­ti bu­ku iako dvo­je-tro­je mla­dih u sta­nu mo­že stvo­ri­ti ve­ći džum­bus od dje­ce. – Mi smo kru­to, za­tvo­re­no društvo u ko­jem svat­ko gleda sa­mo se­be, s ni­skom em­pa­ti­jom. Po­s­ljed­njih 25 go­di­na do­go­di­lo se osi­ro­ma­še­nje u druš­tvu, a s dru­ge stra­ne na­glo bo­ga­će­nje, pa je sa­mo no­vac va­žan. Pos­ta­li smo neo­sjet­lji­vi pre­ma dru­gi­ma i dje­ci – ka­že. Oči­to, ljudi ni­su do ju­čer ni zna­li da je dis­kri­mi­na­ci­ja ako im od­bi­ju iz­naj­mi­ti stan jer ima­ju dje­cu jer ni ured puč­ke pra­vo­bra­ni­te­lji­ce ni­je za­pri­mio ni jed­nu pri­ja­vu, ko­ju ona pro­s­lje­đu­je pra­vo­bra­ni­te­lji­ci za rav­no­prav­nost spo­lo­va. Pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za rav­no­prav­nost spo­lo­va Viš­nja Lju­bi­čić po­t­vr­di­la nam je da do­sad ni­je za­pri­mi­la tak­ve pri­tuž­be. – Ni­je spor­no da se u opi­sa­nim slu­ča­je­vi­ma ra­di o dis­kri­mi­na­ci­ji u pru­ža­nju i pris­tu­pu us­lu­ga­ma, i to na os­no­vi obi­telj­skog sta­tu­sa – rek­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.