Smrt zbog al­ko­ho­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U zem­lja­ma ko­je ima­ju vi­sok pos­to­tak smr­ti uz­ro­ko­va­nih pre­tje­ra­nom kon­zu­ma­ci­jom al­ko­ho­la pos­to­ji ve­li­ka raz­li­ka u bro­ju umr­lih že­na i mu­ška­ra­ca po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje iz 2016.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.