Za 3000 ba­lis­tič­kih pr­s­lu­ka za po­li­caj­ce 53,9 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hina re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

No­vi na­čin na­ba­ve po­dra­zu­mi­je­va iz­ra­du is­klju­či­vo no­ve ro­be, naj­ma i odr­ža­va­nja pr­s­lu­ka, ka­že mi­nis­tar Da­vor Bo­ži­no­vić

Vla­da je ju­čer da­la su­glas­nost MUP-u da na te­ret dr­žav­nog pro­ra­ču­na od 2019. do 2028. go­di­ne pre­uz­me obve­zu za skla­pa­nje ugo­vo­ra za na­ba­vu izrade, naj­ma i odr­ža­va­nja 3000 ba­lis­tič­kih za­štit­nih pr­s­lu­ka za po­li­caj­ce u ukup­nom iz­no­su od 53,9 mi­li­ju­na ku­na, go­diš­nje po 5,39 mi­li­ju­na ku­na. “Tim se ugo­vo­rom rje­ša­va je­dan od go­ru­ćih pro­ble­ma MUP-a”, is­tak­nuo je mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Da­vor Bo­ži­no­vić i to pot­kri­je­pio po­da­ci­ma ve­za­ni­ma uz upo­ra­bu sred­stva pri­si­le i na­pa­da na po­li­caj­ce u po­s­ljed­njih de­set go­di­na. Sred­stva pri­si­le u tom su raz­dob­lju upo­tri­jeb­lje­na ukup­no u 38.411 slu­ča­ja, pri če­mu su dvo­ji­ca po­li­ca­ja­ca smrt­no stra­da­la, 3130 ih je oz­li­je­đe­no, 57 te­ško. U is­tom raz­dob­lju bi­la su 1773 na­pa­da na po­li­caj­ce, pri če­mu su tro­ji­ca po­gi­nu­la, njih 1250 je oz­li­je­đe­no, od to­ga 36 te­ško. Mi­nis­tar je po­jas­nio da no­vi na­čin na­ba­ve po­dra­zu­mi­je­va iz­ra­du is­klju­či­vo no­ve ro­be, naj­ma i odr­ža­va­nja ba­lis­tič­kih pr­s­lu­ka za raz­dob­lje od 10 go­di­na. – Pred­nost ovog mo­de­la je da će po­li­ci­ja odjed­nom do­bi­ti sve po­treb­ne ko­li­či­ne, dak­le tri ti­su­će pr­s­lu­ka za sve ro­do­ve po­li­ci­je ko­ji će se pra­vil­no odr­ža­va­ti – na­gla­sio je Bo­ži­no­vić.

Bo­ži­no­vić: Ri­je­šen je go­ru­ći pro­blem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.