Ne vje­ru­jem da je od­la­zak Gla­va­še­vi­ća slu­ča­jan

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Pred­sjed­nik SDP-a Da­vor Ber­nar­dić u če­t­vr­tak je no­vi­na­ri­ma u Pu­li za iz­la­zak do­ne­dav­nog sa­bor­skog zas­tup­ni­ka SDP-a i čla­na Pred­sjed­niš­tva SDP-a Bo­ja­na Gla­va­še­vi­ća iz stran­ke re­kao kako ne vje­ru­je da je to slu­čaj­no, jer uvi­jek ka­da se do­go­di ne­ki pro­blem u Vla­di, ka­zao je, net­ko na­pus­ti SDP. U prilog svo­jim tvrd­nja­ma pod­sje­ća kako je, u vri­je­me ka­da se od­lu­či­va­lo o opo­zi­vu mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća, SDP na­pus­tio Tomislav Sa­uc­ha, a ka­da se ras­prav­lja­lo o biv­šoj pot­pred­sjed­ni­ci Vla­de Mar­ti­ni Da­lić oti­šao je Zdrav­ko Ron­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.