Mi­le­tić: Vla­da bi tre­ba­la os­no­va­ti jam­s­tve­ni fond

Pla­će šk­ve­ra­ni­ma za sr­panj tre­ba­le bi bi­ti da­nas

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bičak, Tea Ro­mić KAR­LO­VAC, ZA­GREB

Tek ka­da je u če­t­vr­tak pos­li­je pod­ne­va ra­čun Ulja­ni­ka de­blo­ki­ran rad­ni­ci su se usu­di­li po­vje­ro­va­ti obe­ća­nju pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća

Rad­ni­ci Ulja­ni­ka ko­ji su i ju­čer pro­s­vje­do­va­li u šk­ve­ru te za­jed­no s Pu­lja­ni­ma pro­la­zi­li gra­dom, s ne­go­do­va­njem su i u stra­hu do­če­ka­li vi­jest da je ra­čun Ulja­ni­ka blo­ki­ran. Tek ka­da je u če­t­vr­tak na­kon pod­ne­va ra­čun de­blo­ki­ran usu­di­li su se po­vje­ro­va­ti i obe­ća­nju pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća da će pla­ću za sr­panj do­bi­ti da­nas. – Pro­naš­li smo na­čin kako da is­pu­ni­mo obe­ća­nje da­no rad­ni­ci­ma Ulja­ni­ka i sin­di­ka­tu u po­ne­dje­ljak i osi­gu­ra­li smo no­vac za is­pla­tu pla­ća za sr­panj i ko­lo­voz. Mis­lim da je to rje­še­nje do­bro, pra­vič­no. Uči­ni­li smo mak­si­mal­no po za­kon­skim mo­guć­nos­ti­ma. Važ­no je da u slje­de­ćim tjed­ni­ma vi­di­mo pri­jed­log res­truk­tu­ri­ra­nja i plan kako nas­ta­vi­ti s odr­ži­vom bro­do­grad­njom – ka­zao je pre­mi­jer Plen­ko­vić na sjed­ni­ci Vla­de. Šk­ve­ra­ni su obe­ća­nje shva­ti­li s re­zer­vom jer su, pod­sje­ća­ju, već ne­ko­li­ko pu­ta pre­va­re­ni, te rek­li da, ako pla­ća ne sjed­ne na nji­ho­ve ra­ču­ne u pe­tak, nas­tav­lja­ju sa štraj­kom, ali i da će po­nov­no do­ći u Za­greb na Mar­kov trg, ali u pu­no ve­ćem bro­ju ne­go pr­vi put. – Bu­de li pla­ća is­pla­će­na da­nas, štraj­ka­ški će se od­bor sas­ta­ti i od­lu­či­ti o mo­gu­ćoj obus­ta­vi štraj­ka. U pro­tiv­nom, ne­ma nam dru­ge ne­go po­nov­no u Za­greb. Pod­sje­ćam, pri­ča Ulja­ni­ka ni­je sa­mo pri­ča o ove dvi­je pla­će, već je ri­ječ o sud­bi­ni i bu­duć­nos­ti Ulja­ni­ka i 3. ma­ja. Za­hva­lan sam Pu­lja­ni­ma ko­ji nam ci­je­lo vri­je­me da­ju po­dr­šku u rje­ša­va­nju tog pro­ble­ma – ka­zao je Bo­ris Cerovac, član štraj­ka­škog od­bo­ra iz Ja­dran­skog sin­di­ka­ta. Do­dao je da se bo­ji da će­mo idu­će go­di­ne, ne bu­de li rje­še­nja za bro­do­gra­di­li­šta, na isti na­čin rje­ša­va­ti pro­blem Bro­dos­pli­ta. I dok je dr­ža­va osi­gu­ra­la no­vac za još dvi­je pla­će, pul­ski gra­do­na­čel­nik Bo­ris Mi­le­tić i is­tar­ski žu­pan Val­ter Fle­go raz­go­va­ra­li su u Bruxel­le­su o res­truk­tu­ri­ra­nju Ulja­ni­ka s pot­pred­sjed­ni­kom Eu­rop­skog par­la­men­ta Pa­ve­lom Te­lič­kom, kao i s pred­sjed­ni­kom ALDE gru­pe Guyom Ver­hof­s­tad­tom, a ju­čer i s part­ne­ri­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je, od­nos­no s pred­stav­ni­ci­ma eu­rop­ske krov­ne Udru­ge za bro­do­grad­nju SEA Eu­ro­pe či­ja je glav­na mi­si­ja kon­ku­rent­na i odr­ži­va europ­ska brodogradnja. – Ci­je­la Eu­ro­pa je svjes­na da je brodogradnja gra­na ko­ja ne mo­že sa­ma, bez po­mo­ći dr­ža­ve, ali ne ova­ko kao do­sad. Vla­da bi tre­ba­la os­no­va­ti po­seb­ni jam­s­tve­ni fond ko­ji će bi­ti po­dr­ška iz­vo­zu, a mo­že da­va­ti i ho­ri­zon­tal­ne pot­po­re za ma­la i sred­nja po­du­ze­ća – ka­zao nam je Mi­le­tić. Poz­drav­lja naj­a­vu is­pla­te pla­ća rad­ni­ci­ma, ali vje­ro­vat će, na­gla­ša­va, tek kad vi­di da su pla­će do­is­ta is­pla­će­ne. – Pos­tav­ljam pi­ta­nje: za­što su to­li­ko če­ka­li? Za­što su pus­ti­li rad­ni­ke i nji­ho­ve obi­te­lji da pro­la­ze kroz tu ago­ni­ju? Na­kon is­pla­te pla­ća po­ja­vit će se dru­gi pro­blem: što da­lje? Pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja je već če­ti­ri mje­se­ca u Vla­di, a pre­mi­jer Plen­ko­vić tek je sad re­kao da će u slje­de­ćim tjed­ni­ma tek vi­dje­ti pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja!? Ili ih do te mje­re ni­je bri­ga da pu­na če­ti­ri mje­se­ca ni­su po­gle­da­li plan res­truk­tu­ri­ra­nja ili net­ko ne go­vo­ri is­ti­nu – ko­men­ti­ra Mi­le­tić.

'BRODOGRADNJA OS­TA­JE' Važ­no je da vi­di­mo pri­jed­log res­truk­tu­ri­ra­nja i plan kako nas­ta­vi­ti s odr­ži­vom bro­do­grad­njom AN­DREJ PLEN­KO­VIĆ pre­mi­jer

‘OPET U ZA­GREB?’ Ne bu­de li pla­ća is­pla­će­na da­nas, ne­ma nam dru­ge ne­go po­nov­no u Za­greb, ali u pu­no ve­ćem bro­ju BO­RIS CEROVAC Ja­dran­ski sin­di­kat

Plan res­truk­tu­ri­ra­nja je već če­ti­ri mje­se­ca u Vla­di. Za­što su to­li­ko če­ka­li?, pita Mi­le­tić

Šk­ve­ra­ni su obe­ća­nje shva­ti­li s re­zer­vom, jer su, pod­sje­ća­ju, već ne­ko­li­ko pu­ta pre­va­re­ni

DUŠKO MARUŠIĆ/PIXSELL

Rad­ni­ci Ulja­ni­ka i ju­čer su pro­s­vje­do­va­li u šk­ve­ru te za­jed­no s Pu­lja­ni­ma pro­la­zi­li gra­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.