Ko­men­ta­ri s Ve­čer­nja­ko­ve web­s­tra­ni­ce o sta­no­dav­ci­ma ko­ji od­bi­ja­ju obi­te­lji s djecom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

LISKOVACA:

Pro­baj­te nekoga na­zva­ti i ka­ži­te da ima­te če­tve­ro dje­ce. Ga­ran­ti­ram da vam ga nit­ko ne­će iz­naj­mi­ti! Vje­ruj­te, pro­bao sam!

ISTINAIZLIKE:

Pod­sta­na­ri su u RH gra­đa­ni dru­gog re­da bez ikak­vih pra­va. Iz­najm­lji­va­nje sta­no­va treba pod hit­no re­gu­li­ra­ti za­ko­nom.

IVICA12345:

Vo­de­ći hrvatski po­li­ti­ča­ri hd­zej­ci ima­ju cilj is­e­li­ti iz Hr­vat­ske ba­rem mi­li­jun Hr­va­ta i on­da će se hva­li­ti kako su ri­je­ši­li ne­za­pos­le­nost... Baš njih bri­ga za de­mo­graf­sku ob­no­vu u Hr­vat­skoj. Za oz­bilj­ni­ji rast sta­nov­niš­tva ne­ma mla­dih ko­ji bi to os­tva­ri­li...

MIRKOVELIKI:

Nje­gov stan, nje­go­vo pra­vo. Kraj pri­če, nit­ko ni­je du­žan odr­ža­va­ti de­mo­graf­sku si­tu­aci­ju.

HRVATSKI VITEZ:

Zem­lja to­ne u de­mo­graf­ski po­nor, a nit­ko u sta­nu ne že­li mla­de obi­te­lji pa ne­moć­ni i bes­pos­le­ni bje­že u Ir­sku i Nje­mač­ku jer ima­mo Hr­vat­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.