Bol­nič­ki sus­tav po­či­va na ne­za­ko­ni­tom ra­du

Na­kon smje­ne dr. Go­lu­že, Li­ječ­nič­ku ko­mo­ru vo­di dr. Kre­ši­mir Lu­etić: ‘Ni­je­dan mi­nis­tar, pa ni ak­tu­al­ni, ni­je uvje­rio pred­sjed­ni­ka svo­je Vla­de da je zdrav­s­tvo ele­men­tar­ni re­sor za sve gra­đa­ne’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Gdje je puk­lo iz­me­đu vas i dr. Go­lu­že? Bi­li ste bli­ski su­rad­ni­ci još u HUBOL-u, ko­ji ste za­jed­no os­ni­va­li...?

Toč­no, ne­ko­li­ko nas os­no­va­lo je HUBOL 2013., ne­za­do­volj­ni po­lo­ža­jem i sta­tu­som li­ječ­ni­ka, ali i pa­siv­noš­ću na­ših krov­nih or­ga­ni­za­ci­ja. Od HUBOL-a smo stvo­ri­li res­pek­ta­bil­nu i or­ga­ni­zi­ra­nu udru­gu, či­jem je pro­gra­mu hrvatski li­ječ­nič­ki kor­pus dao go­to­vo ple­bis­ci­tar­nu po­dr­šku. Ne bih ra­bio po­jam da je puk­lo iz­me­đu doc. Go­lu­že i me­ne, jer sma­tram da bi­lo ko­ji osob­ni od­nos ne smi­je bi­ti pre­su­dan kad je u pi­ta­nju funk­ci­oni­ra­nje jed­ne ins­ti­tu­ci­je. On je raz­ri­je­šen s duž­nos­ti pred­sjed­ni­ka Ko­mo­re s 90% gla­so­va. Skup­šti­na Ko­mo­re pri­je tri go­di­ne iz­a­bra­la je doc. Go­lu­žu za pred­sjed­ni­ka Ko­mo­re, a ta is­ta Skup­šti­na ga je u sr­p­nju ove go­di­ne ap­so­lut­nom ve­ći­nom raz­ri­je­ši­la te duž­nos­ti, po­naj­pri­je zbog gu­bit­ka po­vje­re­nja. Me­đu­sob­no po­vje­re­nje os­nov­ni je pre­du­vjet za kva­li­te­tan rad i funk­ci­oni­ra­nje svih ins­ti­tu­ci­ja, a oso­bi­to ako se ra­di o or­ga­ni­za­ci­ji s jav­nim ov­las­ti­ma kao što je HLK.

Kako ko­men­ti­ra­te ini­ci­ja­ti­vu za smje­nu mi­nis­tra Ku­jun­dži­ća?

To je pi­ta­nje za pre­mi­je­ra i sa­bor­sku ve­ći­nu. Važ­ni­jim od ime­na i pre­zi­me­na mi­nis­tra zdrav­s­tva sma­tram od­go­vor na pi­ta­nje: gdje je zdrav­s­tvo na lis­ti pri­ori­te­ta Vla­de RH, kako sa­daš­nje ta­ko i onih biv­ših? Na­ža­lost ne bih re­kao da je pri vr­hu.

Što za­mje­ra­te ak­tu­al­nom mi­nis­tru kad je ri­ječ o zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu?

Ne go­vo­rim ni­šta no­vo ako ka­žem da je naš zdrav­s­tve­ni sus­tav već du­lje u fi­nan­cij­skoj, ka­drov­skoj, in­fras­truk­tur­noj i or­ga­ni­za­cij­skoj kri­zi. Miš­lje­nja sam kako svi do­sa­daš­nji mi­nis­tri zdrav­s­tva, uklju­ču­ju­ći ak­tu­al­nog, na­ža­lost ni­su us­pje­li uvje­ri­ti svo­je pred­sjed­ni­ke Vla­de da je zdrav­s­tvo ele­men­tar­ni re­sor za sve gra­đa­ne. U zdrav­s­tvu ni­ka­ko ne smi­je bi­ti is­klju­či­vos­ti, a rje­še­nja ko­ja su do­bra i kons­truk­tiv­na tre­ba­la bi bi­ti pri­hva­će­na bez ob­zi­ra na po­li­tič­ku pri­pad­nost. Mi­nis­tar Ku­jun­džić, na­kon go­to­vo dvi­je go­di­ne mandata, kre­nuo je s iz­mje­na­ma ključ­nih za­ko­na u zdrav­s­tvu, ali pri­jed­lo­zi ko­ji su po­nu­đe­ni ni­su na­iš­li na odo­bra­va­nje pred­stav­ni­ka li­ječ­ni­ka. Ko­mo­ra je ta­ko- đer vr­lo ak­tiv­no su­dje­lo­va­la u ko­men­ti­ra­nju Na­cr­ta pri­jed­lo­ga Za­ko­na o zdrav­s­tve­noj za­šti­ti, me­đu­tim ni­smo za­do­volj­ni kvan­tu­mom pri­hva­će­nih pri­jed­lo­ga ko­ji su uvr­šte­ni u za­kon.

Što ste pred­la­ga­li, a ni­je uvr­šte­no?

Pro­mje­ne mo­de­la spe­ci­ja­li­za­ci­je, ko­ji je u Hr­vat­skoj zas­ta­rio, i naj­važ­ni­je je ima­te li na kraju sve pot­pi­se i ži­go­ve, a ni­je ključ­no jes­te li usvo­ji­li sve kom­pe­ten­ci­je, zna­nja i vje­šti­ne. Tra­ži­li smo za­dr­ža­va­nje pri­prav­nič­kog sta­ža, tre­nu­tač­no stu­den­ti ko­ji kre­ću sa šes­tom go- di­nom me­di­ci­ne ne zna­ju ho­će li ima­ti pri­prav­nič­ki staž, ili mo­žda obvez­ni se­kun­da­ri­ja­ti, te ho­će li on bi­ti struk­tu­ri­ran i ko­li­ko će tra­ja­ti. Zna­či, go­di­nu da­na do kra­ja fa­kul­te­ta, stu­den­ti još ne zna­ju ka­kav je nji­hov pr­vi ko­rak u zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu. Za­kon o zdrav­s­tve­noj za­šti­ti bi to tre­bao re­gu­li­ra­ti. Tra­ži­li smo i da se le­ga­li­zi­ra pro­tu­za­ko­ni­ti pre­ko­vre­me­ni rad li­ječ­ni­ka. La­ni je dos­ta vo­di­te­lja odje­la za­vr­ši­lo na pre­kr­šaj­nom su­du zbog pro­tu­za­ko­ni­tog bro­ja pre­ko­vre­me­nih sa­ti. A bu­du­ći da naš sus­tav i po­či­va na pre­ko­vre­me­nom ra­du, sma­nji­te li to na do­zvo­ljen broj pre­ko­vre­me­nih rad­nih sa­ti, uru­šio bi se kom­ple­tan sus­tav de­žur­sta­va. Tra­ži­li smo da za­kon to le­ga­li­zi­ra, da se pre­poz­na­ju spe­ci­fič­nos­ti, ali to ni­je uči­nje­no. Re­ci­mo, osob­no sam imao si­gur­no 500 do 700 pre­ko­vre­me­nih sa­ti, a Za­kon o ra­du do­pu­šta mak­si­mal­no 250 go­diš­nje.

To su sve stva­ri ko­je se ti­ču li­ječ­ni­ka, a što je s pa­ci­jen­ti­ma?

Mi smo Ko­mo­ra, to nam je “co­re bu­si­ness”, ali spe­ci­ja­li­za­ci­je i re­for­ma sustava je u iz­rav­noj ko­re­la­ci­ji s kva­li­te­tom zdrav­s­tve­ne za­šti­te. Ako vi na­kon spe­ci­ja­lis­tič­kog usa­vr­ša­va­nja do­bi­je­te kom­pe­tent­nog, neo­vis­nog spe­ci­ja­lis­ta, on­da to ima pu­no po­zi­tiv­nih re­per­ku­si­ja na sus­tav. Sma­nju­je­te de­fen­ziv­nu me­di­ci­nu, ne­kad pre­ko­mjer­no na­ru­či­va­nje pre­tra­ga, jer ne­si­gu­ran li­ječ­nik će uvi­jek te­ži­ti još jed­noj po­t­vr­di di­jag­no­ze s još jed­nom ili dvi­je pre­tra­ge, a ako je on si­gu­ran u svo­ja zna­nja i vje­šti­ne, on­da će to si­gur­no po­pra­vi­ti sus­tav, sma­nji­ti po­troš­nju i “še­ta­nje” pa­ci­je­na­ta.

Kako za­us­ta­vi­ti od­ljev li­ječ­ni­ka i me­di­cin­skog osob­lja iz Hr­vat­ske? Što ih tje­ra iz Hr­vat­ske?

Dok su se mje­re lo­kal­ne dr­ža­ve po­če­le, do­du­še spo­ra­dič­no, do­no­si­ti, one s ra­zi­ne sre­diš­nje dr­ža­ve još uvi­jek na­ža­lost iz­os­ta­ju. U te mje­re, osim za­kon­skih ko­je sam već na­veo, spa­da­ju i omo­gu­ća­va­nje stru­kov­nog ko­lek­tiv­nog pre­go­va­ra­nja, po­rez­ne olak­ši­ce ili ve­će gla­va­ri­ne za rad u ma­nje atrak­tiv­nim sre­di­na­ma, omo­gu­ća­va­nje od­la­ska u kon­ce­si­ju svim za­in­te­re­si­ra­nim li­ječ­ni­ci­ma u PZZ… Ro­bov­las­nič­ki ugo­vo­ri i zas­ta­rje­li sus­tav spe­ci­ja­lis­tič­kog usa­vr­ša­va­nja je­dan su od glav­nih raz­lo­ga za­što se mla­di li­ječ­ni­ci od­lu­ču­ju na od­la­zak u ino­zem­s­tvo. U an­ke­ti ko­ji smo pro­ve­li nad 1500 mla­dih li­ječ­ni­ka, fi­nan­cij­ski raz­log bio je tek na tre­ćem mjes­tu kod od­lu­ke o od­la­sku u ino­zem­s­tvo, na­kon uvje­ta ra­da i or­ga­ni­za­ci­je sustava. To nam jas­no po­ka­zu­je gdje treba ulo­ži­ti do­dat­ni na­por u svr­hu za­dr­ža­va­nja li­ječ­ni­ka.

I da­lje je naj­važ­ni­je ima li spe­ci­ja­li­zant pot­pi­se i ži­go­ve, a ne je li usvo­jio sva zna­nja i vje­šti­ne

Mi­nis­tar je za­tra­žio da Ko­mo­ra traj­no oduz­me li­cen­ce dr. Stre­nji Li­nić, dr. Pe­tro­vu i dr. Jo­va­no­vi­ću. Je li bi­lo slu­ča­je­va odu­zi­ma­nja li­ječ­nič­kih li­cen­ci?

Ni­kad do sa­da ni­je iz­re­če­na mje­ra traj­nog odu­zi­ma­nja li­cen­ce, ali je u broj­nim slu­ča­je­vi­ma li­ječ­ni­ci­ma li­cen­ca odu­ze­ta pri­vre­me­no. Naj­vi­še tak­vih mje­ra iz­re­če­no je u sklo­pu pro­ce­sa ko­ji su bi­li iz ta­ko­zva­ne afe­re Hi­po­krat.

Što će bi­ti sa sku­po ure­đe­nim apart­ma­ni­ma Ko­mo­re u Šu­bi­će­voj? Fi­nan­cij­sko iz­vješ­će Ko­mo­re za 2017. go­di­nu po­ka­za­lo je da su tro­ško­vi re­no­vi­ra­nja bi­li ve­ći za oko 40% od odo­bre­nog iz­no­sa. To zna­čaj­no pro­bi­ja­nje odo­bre­nog bu­dže­ta odo­brio je sa­mos­tal­no doc. Go­lu­ža, što je i sam po­t­vr­dio Skup­šti­ni. Ono je iz­a­zva­lo ve­li­ko ne­za­do­volj­stvo, a i osob­no sam bio iz­u­zet­no ne­ugod­no iz­ne­na­đen za­vr­š­nim ra­ču­nom re­no­vi­ra­nja. Na­ža­lost, ti se tro­ško­vi vi­še ne mo­gu ko­ri­gi­ra­ti. Apart­ma­ne će­mo nas­ta­vi­ti da­va­ti u krat­ko­roč­ni naj­am na­šim čla­no­vi­ma dok bo­ra­ve u Zagrebu, uz mi­ni­mal­nu nak­na­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.