Zna­mo da je te­ško ra­di­ti po vru­ći­ni, ali do­is­ta su pre­tje­ra­li

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

‘NA­MJER­NO DU­LJE RA­DE'

Či­ni mi se kao da se na­mjer­no ne po­štu­ju ro­ko­vi sa­mo da bi se du­lje ra­di­lo i da bi net­ko na to­me vi­še za­ra­dio DANIJEL VINKOVIĆ (31) ope­ra­ter u služ­bi za ko­ris­ni­ke

'DOS­TA JE VEĆ!'

Osoba sam s inva­lid­noš­ću i ra­do­vi mi ja­ko sme­ta­ju. Ma­lo­pri­je sam pao u ka­nal i oz­li­je­dio se DO­MI­NIK JA­NO­VIĆ (25) stu­dent

'SVIMA JE VEĆ PRE­KO GLAVE'

Svima su ra­do­vi već pre­ko glave, ali naj­go­re je oni­ma ko­ji zbog njih mo­ra­ju vo­zi­ti obi­laz­no i du­lje pu­to­va­ti NA­DA GA­ISER (86) umi­rov­lje­ni­ca

'TE­ŠKO JE RA­DI­TI PO VRU­ĆI­NI'

Si­gur­no kas­ne s ra­do­vi­ma zbog vru­ći­na jer su opas­ne za zdrav­lje. Ali na­dam se da će što pri­je za­vr­ši­ti MARIJANA FILIPOVIĆ (23) stu­den­ti­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.