Za­što je u SC-u pro­pa­la za­mje­na ču­ča­va­ca

Posao je tre­bao bi­ti za­vr­šen ti­je­kom lje­ta, a do ra­do­va ni­je ni doš­lo zbog bi­ro­kra­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Grad­ska@ve­cer­nji.net

Pro­blem je u to­me, kako ka­že sa­na­cij­ski upra­vi­telj SC-a Mir­ko Boš­njak, što se jav­na na­ba­va za­kom­pli­ci­ra­la, pa ni­je oda­bran iz­vo­đač ra­do­va Ha­na Iv­ko­vić Smrad ko­ji se te­ško mo­že pod­ni­je­ti iz to­ale­ta širi se po ci­je­lom pre­dvor­ju Stu­dent­skog cen­tra, pa stu­den­ti pri ula­sku u zgra­du za­obi­la­ze taj dio u ši­ro­kom lu­ku pri­dr­ža­va­ju­ći se za nos i ma­šu­ći gla­vom. Ve­ći­na ne bi no­gom u taj WC kro­či­la ni­kad, pa ni tad, a oni ko­ji se usu­de pro­vi­ri­ti unu­tra vi­djet će zi­do­ve pro­ša­ra­ne gra­fi­ti­ma, uni­šte­nu ke­ra­mi­ku, i – udub­lje­nje u po­du umjes­to WC-školj­ke. Omra­že­ni ču­čav­ci iz SC-a već ima­ju sta­tus ur­ba­ne le­gen­de me­đu stu­den­ti­ma, a pos­to­ji ša­la da bi tre­ba­li pos­ta­ti “za­gre­bač­ka kul­tur­na ba­šti­na“. Ipak, po­čet­kom lje­ta se pom­poz­no naj­av­lji­va­lo da će oti­ći u po­vi­jest i da će stu­den­ti na­po­kon do­bi­ti pris­to­jan to­alet. No, ipak ni­šta od to­ga.

Ra­di­je ide­mo u ka­fić

Sa­na­cij­ski upra­vi­telj Stu­dent­skog cen­tra Mir­ko Boš­njak obe­ća­vao je Mi­ni­mum stan­dar­da bio bi da u tom to­ale­tu postoje školj­ke, a ne ču­čav­ci kao u proš­lom sto­lje­ću “Očaj­no” je je­di­na ri­ječ ko­jom se mo­že opi­sa­ti sta­nje to­ale­ta u Stu­dent­skom cen­tru da će se WC-i ko­ji, kako ka­žu stu­den­ti, pri­pa­da­ju ne­kom proš­lom sto­lje­ću, za­mi­je­ni­ti do kra­ja lje­ta. – Stu­den­ti će ko­nač­no do­bi­ti to­alet ko­ji po svim stan­dar­di­ma do­li­ku­je jed­noj jav­noj us­ta­no­vi – go­vo­rio je ta­da, no sa­da priz­na­je kako još uvi­jek ni­je oda­bran ni iz­vo­đač 250 ti­su­ća ku­na vri­jed­nih ra­do­va. – Na­ma je žao, ali to je ta­ko ka­da je u pi­ta­nju jav­na na­ba­va, oči­to se net­ko ža­lio, pa se pro­ces odu­žio i mi ne mo­že­mo na to utje­ca­ti – objaš­nja­va sad Boš­njak te do­da­je kako će ra­do­vi po­če­ti čim se iz­vo­đač oda­be­re, čak i ako aka­dem- Ne sa­mo da je in­fras­truk­tu­ra u ja­ko lo­šem sta­nju ne­go se to uop­će ne održava, ni­kad ne­ma ni to­alet-pa­pi­ra ska go­di­na već poč­ne. U tom će slu­ča­ju, stu­den­ti mo­ći ko­ris­ti­ti za­mjen­ski to­alet na pr­vom ka­tu Stu­dent­skog cen­tra ko­ji ve­ći­na iona­ko već sa­da bi­ra. – Ne mo­gu ići u WC u pri­zem­lju ko­ji ima ču­čav­ce, a još se i ne održava. U gor­njem to­ale­tu ba­rem ima­mo WC-pa­pir. Ko­ja luk­suz­na us­lu­ga! – sar­kas­tič­no je ko­men­ti­ra­la stu­den­ti­ca Ma­ri­na Kon­čar, a s njom se sla­žu i dru­gi ko­le­ge. – Bio sam jed­nom unu­tra i ne že­lim vi­še ni­kad kro­či­ti u tu sra­mo­tu. Ne mo­gu vje­ro­va­ti da da­nas, ka­da postoje pa­met­ni WC-i ko­ji go­vo­re i čis­te se sa­mi, mi mo­ra­mo tr­pje­ti ču­čav­ce – re­kao je Sti­pe Mus­tać, stu­dent far­ma­ci­je. – Mis­lim da bih ra­di­je po­šao u ne­ki obliž­nji ka­fić i pla­tio ka­vu ako treba, ne­go išao na ovaj WC – na­do­ve­zao se nje­gov ko­le­ga Bru­no Mr­šić.

Pot­pi­si­va­li pe­ti­ci­ju

Men­za u Stu­dent­skom cen­tru svo­ja vra­ta otvara u po­ne­dje­ljak ka­da će stu­den­te opet ra­zo­ča­ra­ti ču­čav­ci ko­ji, kako ka­žu, mo­gu slu­ži­ti sa­mo za vjež­ba­nje odr­ža­va­nja rav­no­te­že. Bit­ku s nji­ma vo­de već de­set­lje­ći­ma, a bi­lo je i ak­ti­vis­tič­kih po­ku­ša­ja da se uk­lo­ne. Ta­ko su 2015. go­di­ne stu­den­ti so­ci­jal­nog ra­da po­kre­nu­li pe­ti­ci­ju objaš­nja­va­ju­ći da su ču­čav­ci sra­mo­ta za jed­no od naj­frek­vent­ni­jih lo­ka­ci­ja za za­gre­bač­ke stu­den­te. Zah­ti­je­va­li su hit­nu re­no­va­ci­ju, a pri­ku­pi­li su 737 pot­pi­sa. “Vo­da se ne mo­že nor­mal­no pus­ti­ti, a kva­kom se ne mo­gu za­tvo­ri­ti vra­ta jer je ne­ma. Po­treb­no je hit­no re­no­vi­ra­nje!”, sto­ji u ta­daš­njem objaš­nje­nju pe­ti­ci­je. U me­đu­vre­me­nu je Stu­dent­ski cen­tar oba­vio niz re­no­va­ci­ja, uklju­ču­ju­ći ne­ko­li­ko za uče­nje, od­mor i za­ba­vu, no ču­čav­ci re­do­vi­to “iz­bjeg­nu” ra­do­ve.

Ukup­na vri­jed­nost ra­do­va pro­ci­je­nje­na je na 250 ti­su­ća ku­na

MORENO MARTINOVIĆ

KLARA ČAVAR

BARBARA DOLENEC

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.