Po­li­ci­ja is­tra­žu­je kako je na­log za uhi­će­nje Ira­ča­ni­na sti­gao des­ni­ča­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (db)

Zbog na­lo­ga pro­tiv osum­nji­če­nog za uboj­stvo u tom su gra­du u ne­ko­li­ko na­vra­ta iz­bi­li pro­s­vje­di des­ni­ča­ra pro­tiv imi­gra­na­ta Nje­mač­ka po­li­ci­ja obja­vi­la je da is­tra­žu­je kako je do des­ni­čar­skih sku­pi­na pro­cu­rio na­log za uhi­će­nje Ira­ča­ni­na osum­nji­če­nog za uboj­stvo Ni­jem­ca u Chem­nit­zu. Zbog na­lo­ga u tom su gra­du u ne­ko­li­ko na­vra­ta iz­bi­li pro­s­vje­di des­ni­ča­ra pro­tiv imi­gra­na­ta, a odr­ža­li su se i ju­čer. Na­log je naj­vje­ro­jat­ni­je pro­cu­rio iz po­li­cij­skih ili sud­skih struk­tu­ra, a ta­moš­nje su vlas­ti to na­zva­le pra­vim skan­da­lom. Na nje­mu su bi­li de­ta­lji zlo­či­na, broj ubod­nih ra­na, pu­na ime­na osum­nji­če­ni­ka te čak i nje­go­va adre­sa. Ne­ki su kri­ti­ča­ri rek­li da je pro­cu­rio upra­vo da bi se os­na­žio pro­tu­imi­grant­ski sen­ti­ment, iona­ko već sna­žan u Chem­nit­zu, i u dru­gim di­je­lo­vi­ma is­toč­ne Nje­mač­ke. Pro­s­vje­de des­ni­ča­ra osu­di­la je i nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel. – Mrž­nja na uli­ca­ma ne­ma veze s na­šim us­tav­nim sta­njem – rek­la je Mer­kel.

Po­dr­ška “Za­us­ta­vi­te po­pla­vu azi­la”, ka­žu i des­ni­čar­ski pro­s­vjed­ni­ci u Köl­nu ko­ji su se so­li­da­ri­zi­ra­li s oni­ma u Chem­nit­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.