Za uboj­stvo auto­mo­bi­lom kaz­na kao i za sva­ko uboj­stvo

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Igor Pa­sec­ky či­ta­telj iz Jas­tre­bar­skog

Sva­ko ma­lo svje­do­či­mo pro­met­nim ne­sre­ća­ma sa smr­to­nos­nim po­s­lje­di­ca­ma. Ka­da o to­me ma­lo raz­mis­li­mo i po­gle­da­mo čla­nak u va­šim no­vi­na­ma od ju­čer tek on­da se mo­že­mo zgro­zi­ti. Tzv. je zlat­na hr­vat­ska mla­dež ubi­la auto­mo­bi­li­ma pu­no ljudi, a kaz­ne ko­je su za to sno­si­li bi­le su prak­tič­ki sim­bo­lič­ne. U pre­su­da­ma raz­no raz­ne ola­kot­ne okol­nos­ti. No, kak­va ola­kot­na okol­nost pos­to­ji za bi­lo ko­ga tko u na­se­lje­nom mjes­tu gdje je ogra­ni­če­nje br­zi­ne 50 km/h ili ma­nje sa 100 km/h ili vi­še po­ko­si lju­de ni kri­ve ni duž­ne. Tak­ve br­zi­ne su ot­pri­li­ke u ra­zi­ni to­ga da s auto­mat­skim oruž­jem ot­ko­če­nim i met­kom u ci­je­vi še­će­te uli­com i sa­mo če­ka­te ka­da će va­ša ne­smo­tre­nost do­ves­ti do tra­ge­di­je. Au­to­mo­bi­li pri tim br­zi­na­ma pos­ta­ju ubo­ji­ti oruž­je. I? Ni­ko­me ni­šta. Da li na­kon tak­vih slu­ča­je­va mo­že­mo vje­ro­va­ti u ne­za­vis­nost sud­stva ili u nje­go­vu ne­ko­rum­pi­ra­nost? Si­gu­ran sam da ne mo­že­mo, ma što naši po­li­ti­ča­ri pri­ča­li o to­me. Tak­va uboj­stva, jer to ni­je ni­šta dru­go, a ti ljudi ko­ji uprav­lja­ju tim auto­mo­bi­li­ma i ni­su ni­šta dru­go do li ubo­ji­ce iz­i­sku­ju pot­pu­no dru­ga­či­ji pristup pra­vo­su­đa tak­vim slu­ča­je­vi­ma. Vož­nja od 100 ili vi­še km/h kroz na­se­lje­no mjes­to i pri to­me još iz­a­zva­na ne­sre­ća s mr­tvim lju­di­ma kako mo­že pro­ći bez mi­ni­mal­no 10-ak go­di­na za­tvor­ske kaz­ne i do­ži­vot­ne za­bra­ne uprav­lja­nja mo­tor­nim vo­zi­li­ma. Svi ti ko­ji su iz­a­zva­li tak­ve ne­sre­će s tak­vim po­s­lje­di­ca­ma već su vi­šes­tru­ko u pra­vi­lu kaž­nja­va­ni zbog ne­pri­mje­re­ne vož­nje. U mno­gim zem­lja­ma ljudi os­ta­ju bez auto­mo­bi­la ako lu­du­ju auto­mo­bi­li­ma i to na li­cu mjes­ta. A vož­nja od 100 KM/h u na­se­lje­nom mjes­tu što je ne­go lu­do­va­nje kao i vož­nja od 200 km/h na auto­ces­ti. U pra­vi­lu po­li­ci­ja ka­da za­us­ta­vi one ko­ji div­lje vo­ze kaz­ni ih s par ti­su­ća ku­na kaz­ne i par mje­se­ci odu­zi­ma­nja do­zvo­le. Za to kaz­ne se tre­ba­ju iz­ri­ca­ti na li­cu mjes­ta, odu­zi­ma­ti au­to­mo­bi­li, a lju­de di­rek­t­no s ces­te vo­di­ti u za­tvor i to je rje­še­nje. To ni­je ni­kak­va po­seb­na re­pre­si­ja, već je to nor­mal­no funk­ci­oni­ra­nje prav­ne dr­ža­ve. Stro­go? Da, ako nit­ko vaš ni­je stra­dao od ru­ke po­mah­ni­ta­lih ubo­ji­ca u auto­mo­bi­li­ma. Kak­ve ola­kot­ne okol­nos­ti, za ovak­ve stva­ri postoje sa­mo ote­ža­va­ju­će, a ne ola­kot­ne okol­nos­ti!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.