Povucite no­vac i pokrenite posao!

Vecernji list - Hrvatska - - Eu Fondovi -

Iako su na sa­mom ula­sku u EU za mno­ge hr­vat­ske gra­đa­ne fondovi EU bi­li po­put du­ho­va; svi su o nji­ma raz­go­va­ra­li, ali nit­ko ih za­pra­vo ni­je vi­dio, po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na si­tu­aci­ja se mi­je­nja, a no­vac ko­ji su iz njih “po­vuk­li” mno­gi­ma je pro­mi­je­nio ži­vo­te. Upus­ti­li su se u po­du­zet­nič­ke pri­če, po­kre­nu­li star­tu­po­ve, pro­ši­ri­li pos­lo­va­nje u obr­ti­ma i tvrt­ka­ma ko­je već ima­ju, od ne­za­pos­le­nih pos­ta­li iz­voz­ni­ci... Kri­za je za mno­ge bi­la oki­dač – shva­ti­li su da vi­še ne pos­to­ji si­gur­nost vječ­nog rad­nog mjes­ta ili pla- će i da za­pra­vo ne­ma­ju što iz­gu­bi­ti ako se odva­že i po­ku­ša­ju re­ali­zi­ra­ti svo­ju pos­lov­nu ide­ju, čak i ako ne­ma­ju ini­ci­jal­ni ka­pi­tal. Pro­gra­mi obu­hva­će­ni pod ka­pom fon­do­va EU po­kri­va­ju i tak­vu po­čet­nu po­zi­ci­ju, a iz­me­đu ide­je i re­ali­za­ci­je sto­ji do­bar pro­jekt ko­ji će oprav­da­ti jas­no de­fi­ni­ran ho­do­gram odo­bra­va­nja nov­ca iz fon­do­va EU. U ovom pri­lo­gu po­ku­šat će­mo na jed­nos­ta­van na­čin pred­sta­vi­ti sve mo­guć­nos­ti pov­la­če­nja nov­ca iz fon­do­va EU na­tje­ča­ji­ma otvo­re­nim za gra­đa­ne, obrt­ni­ke, male po­du­zet­ni­ke, pa i one ma­lo ve­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.