Ako se za pro­jekt ne pri­pre­mam sam, kako iz­a­bra­ti kon­zul­tan­ta?

Vecernji list - Hrvatska - - Eu Fondovi -

Pro­ci­je­ni­te li da je sa­mos­tal­na apli­ka­ci­ja za vas pre­ve­lik za­lo­gaj, op­ci­ja je struč­na po­moć. Iz­bor ni­je lak. Iz­me­đu rek­la­ma i ma­ilo­va u ko­ji­ma tvrt­ke na­vo­de re­fe­ren­ci­je i na­bra­ja­ju svoj tim struč­nja­ka naj­bo­lji je kriterij pre­po­ru­ka nekoga tko je već imao do­bro is­kus­tvo i uz po­moć kon­zul­tan­ta us­pio do­bi­ti po­vu­ći no­vac iz fon­da EU. Oni ko­ji una­pri­jed obe­ća­va­ju da će­te do­bi­ti pot­po­ru ako njih an­ga­ži­ra­te vje­ro­jat­no ni­su do­bar iz­bor jer tak­vo jam­s­tvo nit­ko ne mo­že dati. Us­to, tak­ve iz­ja­ve oprav­da­no bu­de sum­nju u ne­ku vr­stu ko­rum­pi­ra­nos­ti. Upu­će­ni ka­žu da do­bar kon­zul­tant vje­ro­jat­no ne­će ra­di­ti sam iz ka­fi­ća, ali ni­je do­bar znak ni voj­ska za­pos­le­nih jer im­pli­ci­ra ve­će tro­ško­ve. Do­bra je re­fe­ren­ci­ja ši­ro­ko pos­lov­no is­kus­tvo u raz­nim seg­men­ti­ma i me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, kao i do­kaz o pro­jek­ti­ma na ko­ji­ma je do­sad ra­dio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.