Imam ide­ju. Što da­lje?

Sva­ki je do­bar pro­jekt po­čeo ide­jom. Ako i ne­ma­te po­čet­nog ka­pi­ta­la, mo­že se na­ći no­vac za iz­ved­bu – ali ide­ja mo­ra bi­ti do­bra, a pro­jekt do­ni­je­ti no­vu vri­jed­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Eu Fondovi -

mo­že­te pre­tra­ži­va­ti pre­ma po­dru­čju, vr­sti pri­ja­vi­te­lja, ti­pu na­tje­ča­ja, ali i pre­ma dru­gim ka­te­go­ri­ja­ma. Osim in­ter­net­ske stra­ni­ce, na­tje­ča­je mo­že­te pra­ti­ti i pre­ko mo­bil­nih te­le­fo­na, kroz apli­ka­ci­ju “EUfon­do­vi” ko­ja je bes­plat­na i moguće ju je pre­uze­ti pre­ko Go­ogle Play Sto­rea (An­dro­id) i App Sto­rea (iOS). Na­kon što ste si­gur­ni da ste pro­naš­li od­go­va­ra­ju­ći na­tje­čaj, po­treb­no je do­bro pro­uči­ti svu na­tje­čaj­nu do­ku­men­ta­ci­ju i pri­lo­že­ne obras­ce te pri­pre­mi­ti pro­jek­t­ni pri­jed­log pre­ma upu­ta­ma za­da­nim u pre­uze­tim obras­ci­ma. Opi­ši­te krat­ko, jez­gro­vi­to i jas­no svoj pro­jekt i ci­lje­ve ko­je že­li­te nji­me pos­ti­ći, ima­ju­ći na umu kraj­nji cilj pro­jek­ta i spe­ci­fič­ne ci­lje­ve ko­ji se mo­ra­ju re­ali­zi­ra­ti ti­je­kom nje­go­va os­tva­re­nja. De­fi­ni­raj­te za­što je baš vaš pro­jekt va­žan i za­što je baš nje­ga po­treb­no su­fi­nan­ci­ra­ti. Ar­gu­men­ta­ci­ji do­dat­no u prilog go­vo­re što jas­ni­je is­ka­za­ni oče­ki­va­ni re­zul­ta­ti pro­jek­ta ko­ji da­ju i rje­še­nja even­tu­al­nih kon­kret­nih pro­ble­ma ko­ji se mo­gu po­ja­vi­ti ti­je­kom pro­ved­be pro­jek­ta, a što su ona broj­ni­ja i pre­ciz­ni­je opi­sa­na, to je i pro­jekt kva­li­tet­ni­ji. Vr­lo važ­na sas­tav­ni­ca sva­ke na­tje­čaj­ne do­ku­men­ta­ci­je je tro­škov­nik pro­jek­ta, od­nos­no cje­lo­kup­na fi­nan­cij­ska kons­truk­ci­ja, sa svim ka­te­go­ri­ja­ma tro­ško­va i ti­po­vi­ma ula­ga­nja. Pos­li­je, ti­je­kom pro­ved­be, no­vac se mo­ra na­mjen­ski upo­tri­je­bi­ti u skla­du s tro­škov­ni­kom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.