Ge­ocac­hing ili jed­na sa­svim no­va pri­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Po­že­ga je­dva če­ka na­ves­ti vas na igru i avan­tu­ru u di­gi­tal­nom svi­je­tu, kroz pri­ču ko­ja spa­ja teh­no­lo­gi­ju i sta­re gu­sar­ske ma­pe s bla­gom. “Skri­ve­na bla­ga Po­že­ge” ma­mac su svim lju­bi­te­lji­ma ge­ocac­hin­ga i oni­ma ko­ji će to pos­ta­ti u Zlat­noj do­li­ni. Po­tre­ban vam je tek pa­met­ni te­le­fon i apli­ka­ci­ja c:geo za An­dro­id ili Ge­ocac­hing® - Tre­asu­re Hunt za iPho­ne. Pra­vi­la igre za­raz­no su jed­nos­tav­na. Pro­na­đi­te po­mo­ću GPS ure­đa­ja na svom smar­tp­ho­neu je­dan od skri­ve­nih “cac­he­va”, lo­ka­ci­ju u Požegi ko­ja ot­klju­ča­va ma­nje poz­na­te in­for­ma­ci­je o po­že­škim zna­me­ni­tos­ti­ma. Za do­dat­ni po­ti­caj uz neke od cac­he­va pos­tav­lje­ne su skri­ve­ne ku­ti­je s pred­me­ti­ma ko­je mo­že­te za­dr­ža­ti, ako u ku­ti­ju pos­ta­vi­te dru­gi pred­met is­te ili ve­će vri­jed­nos­ti. U po­že­škoj ge­ocac­hing pri­či teh­no­lo­gi­ja će vas vra­ti­ti u dje­tinj­stvo, ma­štu pre­pu­nu moć­nih bro­do­va, straš­nih gu­sa­ra i skri­ve­nog bla­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.