Iako je pu­no mla­đa, raz­go­va­ra­li o za­ru­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ng) (ng)

lak­ši mo­žda­ni udar i, iako se već sa­da osje­ća bo­lje, treba ne­ko vri­je­me us­po­ri­ti i usre­do­to­či­ti se na oporavak. Vr­lo oz­bilj­no shva­ća­mo svoj posao i ne bi­smo že­lje­li ra­zo­ča­ra­ti ti­su­će vas ko­ji ste se ve­se­li­li na­do­la­ze­ćim kon­cer­ti­ma, ali Aki­je­vo zdrav­lje sa­da je na pr­vom mjes­tu”. Za de­se­ti ro­đen­dan ra­di­ja An­te­na Za­greb bend je nas­tu­pio, a umjes­to Ra­hi­mov­skog Valj­ko­ve pje­sme pje­va­li su Ne­no Be­lan i Zla­tan Sti­pi­šić Gi­bon­ni. U in­ter­v­juu za Dnev­ni avaz pri­je de­se­tak da­na Aki je pro­go­vo­rio o svom zdrav­lju i pla­no­vi­ma. – Is­ti­na je, vra­ćam se na sce­nu. Osje­ćam se bo­lje i to je naj­važ­ni­je. Tre­nu­tač­no sam na od­mo­ru i to je sve što vam za sa­da mo­gu re­ći – re­kao je i do­dao: “Ra­di­mo no­vi al­bum za ko­ji je ve­ći­na pje­sa­ma već snim­lje­na”. Izvor bli­zak 43-go­diš­njem glum­cu Le­onar­du di Ca­pri­ju tvr­di da on oz­bilj­no raz­miš­lja o bra­ku s 21-go­diš­njom Ca­mi­lom Mor­ro­ne. – Ja­ko su za­ljub­lje­ni i u oz­bilj­noj ve­zi. Raz­go­va­ra­li su o za­ru­ka­ma iako je Ca­mi­la pu­no mla­đa, ni jed­nu dje­voj­ku ni­je to­li­ko vo­lio. Mis­lim da je to za­uvi­jek – re­kao je izvor.

Aki je do­bro i dr­ži se li­ječ­nič­kih sa­vje­ta, ži­vi zdra­vo, re­kao je Hus

Pje­vač Ro­bin Thic­ke ot­krio je da s 23-go­diš­njom ma­ne­ken­kom April Lo­ve Ge­ary če­ka dru­go di­je­te. Pri­je šest mje­se­ci par je do­bio kćer Miu, a na za­ba­vi u Los An­ge­le­su ot­kri­li su spol dru­gog dje­te­ta. “Imat će­mo još jed­nu ta­ti­nu dje­voj­či­cu. Vo­lim te”, na­pi­sa­la je April is­pod fo­to­gra­fi­je na ko­joj lju­bi pje­va­ča. Iza Thic­kea je brak s Pa­ulom Pat­ton s ko­jom je pro­veo 21 go­di­nu, a ima­ju i si­na Ju­li­ana

Aki­ju je na je­lov­ni­ku sve što či­ni me­di­te­ran­sku pre­hra­nu, ci­ga­re­te i ka­vu je iz­ba­cio, a stres mo­ra mak­si­mal­no iz­bje­ga­va­ti

Va­ljak je na­kon trav­nja mo­rao ot­ka­za­ti broj­ne kon­cer­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.