Naš ko­lum­nist Igor Ru­dan

Pri­vre­me­no se opra­štam od 21. sto­lje­ća i nas­tav­ljam u Ve­čer­nja­ko­vu pro­jek­tu 2068.

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Usr­p­nju proš­le go­di­ne po­čeo sam ula­ga­ti odre­đe­no vri­je­me u po­pu­la­ri­za­ci­ju znans­tve­nih pro­do­ra 21. sto­lje­ća u hr­vat­skim me­di­ji­ma. Me­đu­tim, ni­sam znao ka­ko to efi­kas­no uči­ni­ti, ima­ju­ći u vi­du raz­no­li­kost ras­po­lo­ži­vih me­di­ja ko­ji da­nas omo­gu­ću­ju po­pu­la­ri­za­ci­ju zna­nos­ti. Od­lu­čio sam po­ku­ša­ti s vi­še raz­li­či­tih pris­tu­pa, a nakon ot­pri­li­ke go­di­ne da­na pro­ci­je­ni­ti ko­ji je od njih dao naj­bo­lje re­zul­ta­te. Pr­vi pris­tup bio je pri­dru­ži­va­nje Fa­ce­bo­oku i go­to­vo sva­kod­nev­no pi­sa­nje o cr­ti­ca­ma iz svi­je­ta zna­nos­ti. Pred­nost po­pu­la­ri­za­ci­je zna­nos­ti pu­tem so­ci­jal­nih mre­ža je u stva­ra­nju stal­nog kru­ga či­ta­te­lja za­in­te­re­si­ra­nih za ove te­me. Ma­na je, me­đu­tim, što u Hr­vat­skoj taj krug obu­hva­ća tek ne­ko­li­ko ti­su­ća lju­di, os­tav­lja­ju­ći 99,9% sta­nov­niš­tva Hr­vat­ske iz­van do­se­ga tak­vih ak­tiv­nos­ti. Pri­tom, do­se­že či­ta­te­lje ko­ji naj­češ­će već ima­ju do­bro obra­zo­va­nje, pa je ti­me utje­caj na ra­zi­nu znanja cje­lo­kup­nog druš­tva o znans­tve­nim te­ma­ma 21. sto­lje­ća go­to­vo za­ne­ma­riv. Dru­gi, us­po­red­ni pris­tup bio je pi­sa­nje tjed­ne ko­lum­ne za Ve­čer­nji list. Ko­lum­na “21. sto­lje­će” u ti­ska­nom i in­ter­net­skom iz­da­nju mo­gla je do­se­ći i do 40.000 lju­di. Ia­ko to zvu­či kao ve­lik broj, ipak se ra­di tek o 1% sta­nov­niš­tva Hr­vat­ske, uz 99% iz­van do­se­ga. Tre­ći pris­tup bio je sni­ma­nje po­pu­lar­no-znans­tve­ne se­ri­je “Pre­živ­lja­va­nje: Pri­ča o glo­bal­nom zdrav­lju”. Ovu se­ri­ju u nas­tav­ci­ma upra­vo pri­ka­zu­je i Hr­vat­ska ra­di­ote­le­vi­zi­ja sri­je­dom na­ve­čer ti­je­kom ne­ko­li­ko tje­da­na. Pro­cje­nju­je se ka­ko ovu se­ri­ju pra­ti i do 100.000 gle­da­te­lja, što je oko 3% ukup­nog sta­nov­niš­tva Hr­vat­ske, ali to i da­lje os­tav­lja 97% sta­nov­niš­tva iz­van do­se­ga. Če­t­vr­ti pris­tup bio je objav­lji­va­nje po­pu­lar­no-znans­tve­nih knji­ga. Kra­jem proš­le go­di­ne obja­vio sam knji­gu “Toč­na bo­ja ne­ba”, či­ja te­ma su bi­le ve­li­ke raz­li­ke u zna­nos­ti 21. sto­lje­ća u od­no­su na pret­hod­no sto­lje­će. Knji­ga je ta­ko­đer nas­to­ja­la po­mo­ći mla­dim lju­di­ma u pla­ni­ra­nju ka­ri­je­re u no­vim uvje­ti­ma ve­li­ke kon­ku­rent­nos­ti. Ovih se da­na spre­mam pred­sta­vi­ti i dru­gu po­pu­lar­no-znans­tve­nu knji­gu, “Zao zrak”. Ona bi tre­ba­la pri­ka­za­ti na­pre­dak u me­di­ci­ni 21. sto­lje­ća, te objas­ni­ti po­za­di­nu vi­še od sto­ti­nu No­be­lo­vih na­gra­da u tom po­dru­čju na jed­nos­ta­van na­čin. Obje su knji­ge iz­da­ne na pri­lič­no ogra­ni­če­nom hrvatskom tr­ži­štu, te se mo­že oče­ki­va­ti ka­ko će pu­tem knji­ža­ra i knjiž­ni­ca do­pri­je­ti tek do ne­ko­li­ko ti­su­ća naj­za­in­te­re­si­ra­ni­jih či­ta­te­lja. Ti­me će i nji­hov po­ten­ci­jal­ni utje­caj na či­ta­vo druš­tvo bi­ti vr­lo ogra­ni­čen. Ovaj re­alan os­vrt na če­ti­ri opi­sa­na pris­tu­pa uka­zu­je ko­li­ko je, za­pra­vo, te­ško do­se­ći zna­čaj­ni­ji broj sta­nov­ni­ka Hr­vat­ske po­pu­lar­no-znans­tve­nim sa­dr­ža­ji­ma – čak i ka­da u to­me pos­to­ji zna­čaj­na po­dr­ška vo­de­ćih ti­ska­nih me­di­ja, dr­žav­ne te­le­vi­zi­je i vo­de­ćih nak­lad­ni­ka. Ra­zu­mi­je­va­nje znans­tve­nog na­pret­ka os­tva­re­nog u 21. sto­lje­ću po­seb­no je te­ško pre­ni­je­ti lju­di­ma sred­nje i sta­ri­je do­bi. Sto­ga mi je ti­je­kom ovih nas­to­ja­nja pos­ta­ja­la sve jas­ni­ja važ­nost škol­ske lek­ti­re u os­nov­nom i sred­njem obra­zo­va­nju. Nje­zi­no glav­no obi­ljež­je je naj­ši­ri mo­gu­ći obu­hvat sta­nov­niš­tva, jer lek­ti­rom se do­se­že či­ta­va ge­ne­ra­ci­ja. Ona pru­ža i jed­na­kost pri­li­ke, jer sva dje­ca os­nov­nih i sred­njih ško­la dobivaju pri­li­ku is­ko­ris­ti­ti znanja stečena kroz lektiru u dalj­njem životu. S ob­zi­rom na in­s­pi­ri­ra­ju­ći uči­nak naj­bo­ljih po­pu­lar­no-znans­tve­nih knji­ga da­naš­nji­ce, založio bih se za uvo­đe­nje što je mo­gu­će ve­ćeg bro­ja tih knji­ga, kao i dru­gih obli­ka kvalitetnih po­pu­lar­no-znans­tve­nih sa­dr­ža­ja, u hr­vat­ske os­nov­ne i sred­nje ško­le na svim ra­zi­na­ma. Vje­ru­jem ka­ko bi tak­va mi­ni-re­for­ma škol­ske lek­ti­re mo­gla ima­ti vr­lo ve­lik i po­zi­ti­van uči­nak na kon­ku­rent­nost na­še dje­ce u 21. sto­lje­ću, uz re­la­tiv­no ma­la do­dat­na ulaganja u sam obra­zov­ni sus­tav. Učin­ko­vi­tost tak­ve ci­lja­ne in­ter­ven­ci­je znat­no bi nad­ma­ši­la do­seg ve­ći­ne os­ta­lih po­ku­ša­ja da se znans­tve­ni pro­do­ri ši­ro­ko po­pu­la­ri­zi­ra­ju u Hr­vat­skoj. S da­naš­njim da­nom, nakon toč­no go­di­ne da­na tjed­nog pi­sa­nja, opros­tit ću se pri­vre­me­no od ko­lum­ne “21. sto­lje­će” ka­ko bih is­ku­šao i dru­ge obli­ke po­pu­la­ri­za­ci­je zna­nos­ti, po­put znans­tve­nih ese­ja. Pred­nost ese­ja je što do­volj­no za­in­te­re­si­ra­nim či­ta­te­lji­ma omo­gu­ću­ju znat­no dub­lje ra­zu­mi­je­va­nje po­je­di­nih te­ma. Dva tak­va ese­ja, o pre­dvi­đe­nom na­pret­ku zna­nos­ti i me­di­ci­ne u idu­ćih po­la sto­lje­ća, bit će objav­lje­na kao dio te­ku­ćeg mul­ti­me­dij­skog pro­jek­ta Ve­čer­njeg lis­ta “2068. – po­gled u bu­duć­nost Hr­vat­ske i svi­je­ta”. Nakon njih, na­dam se nas­ta­vi­ti pi­sa­ti de­talj­ni­je i o ni­zu dru­gih za­nim­lji­vih te­ma u 21. sto­lje­ću. Za­hva­lju­jem svim či­ta­te­lji­ma ko­lum­ne na do­sa­daš­njem in­te­re­su, a po­seb­no ko­le­ga­ma iz Ve­čer­njeg lis­ta. Pi­šu­ći go­di­nu da­na ovu ko­lum­nu dobio sam znat­no bo­lji uvid u no­vi­nar­ski po­sao. Ra­zvio sam i go­le­mo po­što­va­nje pre­ma re­dov­nim ko­lum­nis­ti­ma, jer to do­is­ta nije ni­ma­lo lak po­sao.

ZALOŽIO BIH SE ZA UVO­ĐE­NJE ŠTO VI­ŠE KVALITETNIH POPULARNOZNANSTVENIH SA­DR­ŽA­JA U NA­ŠE ŠKO­LE SVA DJE­CA DOBIVAJU PRI­LI­KU IS­KO­RIS­TI­TI ZNANJA STEČENA KROZ LEKTIRU U ŽIVOTU

Igor Ru­dan

Te­ško je do­se­ći zna­čaj­ni­ji broj sta­nov­ni­ka Hr­vat­ske po­pu­lar­noz­nans­tve­nim sa­dr­ža­ji­ma – čak i ka­da u to­me pos­to­ji zna­čaj­na po­dr­ška vo­de­ćih ti­ska­nih me­di­ja, dr­žav­ne te­le­vi­zi­je i vo­de­ćih nak­lad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.