Novi pro­jekt Zdrav­ka Ma­mi­ća

No­go­met­nom klu­bu Ši­ro­ki do­veo sam tre­ne­ra Sed­lo­skog, a že­lim im i da­lje po­ma­ga­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net

ŠIROKOM SAM DO­VEO TRE­NE­RA, GOCU SED­LO­SKOG, PA KAD SAM VEĆ STAO IZA NJE­GA, OD MENE SE OČE­KU­JE DA I NASTAVIM PO­MA­GA­TI KLU­BU - KA­ŽE MA­MIĆ

Je li NK Ši­ro­ki Bri­jeg novi pro­jekt do­ne­dav­no­ga Di­na­mo­vo­ga pred­sjed­ni­ka Zdrav­ka Ma­mi­ća? Mo­gu­će, jer tre­ne­ra im je već do­veo...

Bu­di li se u Širokom Bri­je­gu us­pa­va­ni her­ce­go­vač­ki no­go­met­ni div? I je li za novi us­pon klu­ba s Pe­ca­re naj­zas­luž­ni­je – hr­vat­sko pravosuđe? Na­ime, sve uka­zu­je ka­ko je NK Ši­ro­ki Bri­jeg novi, am­bi­ci­oz­ni no­go­met­ni pro­jekt do­ne­dav­no­ga Di- na­mo­vo­ga pred­sjed­ni­ka, da­nas od­bje­glo­ga sa­vjet­ni­ka Zdrav­ka Ma­mi­ća, ko­ji je ži­vot­no uto­či­šte pro­na­šao u Her­ce­go­vi­ni.

– Širokom Bri­je­gu do­veo sam tre­ne­ra, Gocu Sed­lo­skog, pa kad sam već stao iza nje­ga, od mene se oče­ku­je da i nastavim po­ma­ga­ti klu­bu – ka­zao nam je ne­dav­no u ne­for­mal­nom raz­go­vo­ru Ma­mić.

I do­is­ta, obri­si nje­go­va utje­ca­ja u Širokom već su vid­lji­vi. Ši­ro­ko­bri­je­ža­ni su tre­nu­tač­no na 4. mjes­tu u Pre­mi­jer li­gi BiH, za­os­ta­ju­ći de­vet bo­do­va za pr­vo­pla­si­ra­nim Sa­ra­je­vom.

Proš­lu se­zo­nu Ši­ro­ki je za­vr­šio kao če­t­vr­ti. Po­s­ljed­nji put pr­vak je bio još dav­ne 2006., a po­s­ljed­nji tro­fej u Ku­pu BiH osvo­jen je 2017. go­di­ne.

– Po­nu­du Ši­ro­kog Bri­je­ga ra­do sam prihvatio – ka­zao nam je Go­ce Sed­lo­ski, 44-go­diš­nji tre­ner, Di­na­mo­va le­gen­da sa 191 nas­tu­pom za pla­ve, i nas­ta­vio:

– Zna­te ka­ko je to sa Zdrav-

kom; kad vas on na­zo­ve, ne mo­že­te ga od­bi­ti. A me­ni nije te­ško ra­di­ti, pro­fe­si­ona­lac sam, či­nio mi se za­nim­lji­vim pro­jekt u Širokom Bri­je­gu i za sa­da sve ide po oče­ki­va­nji­ma. Ne­dos­ta­je li mi što? Na­rav­no, obi­telj; su­pru­ga Da­ni­je­la, te dje­ca Tea, An­drea i sin Bla­goj­če, ko­ji ži­ve u Skop­lju.

Sed­lo­ski je Ši­ro­ko­bri­je­ža­ne vo­dio u šest utak­mi­ca. Me­đu os­ta­lim, re­mi­zi­rao je s pr­va­kom Zrinj­skim u Mos­ta­ru (0:0), po­ra­žen je od Sa­ra­je­va na Ko­še­vu (0:1), a na pu­tu do če­t­vr­t­fi­na­la Ku­pa eli­mi­ni­rao je Že­ljez­ni­čar na Pe­ca­ri (2:0) i Slo­bo­du u Tuz­li na je­da­na­es­ter­ce.

Ne osje­ća pri­ti­sak

– Ni­sam ni­ka­da pra­tio Pre­mi­er li­gu BiH pa mi je bi­la ne­poz­na­ni­ca sna­ga i mo­je mom­ča­di, i su­par­ni­ka. Ugod­no sam iz­ne­na­đen kva­li­te­tom no­go­me­ta, jer u toj li­gi svat­ko sva­ko­ga mo­že po­bi­je­di­ti. Ni na jed­no gos­to­va­nje ne mo­žeš oti­ći opu­šten– nas­tav­lja Sed­lo­ski.

Što vam je Ma­mić re­kao ka­da vam je po­nu­dio po­sao u Širokom Bri­je­gu? Do ta­da ste ra­di­li u le­ton­skoj Ri­gi.

– Ni­šta po­seb­no mi nije re­kao; kod nje­ga to ide ova­ko – do­đi ra­di­ti, imam za te­be pra­vi klub! I do­is­ta je ta­ko; oz­ra­čje je po­zi­tiv­no, lju­di su me od­lič­no pri­hva­ti­li, od pred­sjed­ni­ka do oru­ža­ra, na­vi­ja­či su sjaj­ni, pri­vr­že­ni klu­bu. No, tek sam na po­čet­ku. Ka­ko ni­sam na­pra­vio ljet­ne pri­pre­me sa Ši­ro­kim, i ka­ko ni­sam su­dje­lo­vao u do­vo­đe­nju igra­ča, tek od pro­ljet­nog di­je­la se­zo­ne oče­ku­jem pra­ve stva­ri. Mo­ra­mo na zi­mu do­ves­ti naj­ma­nje dvo­ji­cu-tro­ji­cu igra­ča ka­ko bismo se uklju­či­li u bor­bu za vrh – is­ti­če Sed­lo­ski.

Mo­že li Ši­ro­ki pos­ta­ti pr­vak BiH nakon 12 go­di­na? Tra­ži li se to od vas?

– Ne osje­ćam pri­ti­sak. Ra­dim po svo­me, mom­čad me do­bro pri­hva­ti­la i po­la­ko na­pre­du­je­mo. Ne bih že­lio pom­poz­no naj­av­lji­va­ti tro­fe­je, nije to moj stil. Sa­ra­je­vo je po­bje­glo na de­vet bo­do­va pred­nos­ti, ali ne iz­gle­da mi to ne­dos­tiž­no, ia­ko se ne op­te­re­ću­jem da ih pod sva­ku ci­je­nu mo­ram dos­ti­ći. Du­ga je se­zo­na, pu­na zam­ki, a mi će­mo se si­gur­no po­ja­ča­ti. Idemo ko­rak po ko­rak – na­gla­ša­va Go­ce. Ko­li­ko vam zna­či Ma­mi­će­vo prisustvo? – A što da vam ka­žem; pa Zdrav­ka Ma­mi­ća do­živ­lja­vam kao dru­go­ga oca! Zna­te da smo odu­vi­jek ima­li od­li­čan od­nos, a sve do­go­vo­re i dan da­nas rje­ša­va­mo za pet mi­nu­ta. Zdrav­ko me vo­lio kao igra­ča, jer je znao da se ni­ka­da ni­sam šte­dio za Di­na­mo, da sam uvi­jek da­vao ci­je­lo­ga se­be, a i on je ta­kav. Zdrav­ko dolazi na na­še utakmice u Širokom, čujemo se čes­to, zbog zgus­nu­to­ga ras­po­re­da utak­mi­ca ne stig­ne­mo se baš vi­dje­ti. Ali, njegovo prisustvo i te ka­ko mi pu­no zna­či – is­ti­če Sed­lo­ski. Ka­kav ste kao tre­ner? Ro­đe­ni ste na Bal­ka­nu, a igra­li ste u Hr­vat­skoj, En­gle­skoj, Ja­pa­nu, Aus­tri­ji... Mo­gu li igra­či pra­ti­ti va­še zah­tj­ve? – Ja sam uvi­jek is­ti, ka­kav sam bio i igrač. Tra­žim po­žr­tvov­nost, rat­nič­ki pris­tup, agre­siv­nost, pa ako os­ta­viš sr­ce na te­re­nu, on­da će te i Bog na­gra­di­ti. Za sa­da ne­mam pro­ble­ma s igra­či­ma, da­pa­če, la­ko­ćom smo naš­li za­jed­nič­ki je­zik.

Le­gen­da ste Di­na­ma, za­ni­ma li vas po­zi­ci­ja tre­ne­ra pla­vih jed­no­ga da­na?

U Di­na­mu je uži­vao

– No com­ment. Imam svoj po­sao i nje­mu sam po­sve­ćen. A Di­na­mu sam dao naj­bo­lje go­di­ne ka­ri­je­re, pro­veo ta­mo pet se­zo­na, na­osva­jao se tro­fe­ja, vo­di­li su me Ar­di­les, Za­jec, Vlak, Bra­ović, Lon­ča­re­vić, Jur­če­vić, Ći­ro le­gen­da... Po­no­san sam na sve što sam u Mak­si­mi­ru os­tva­rio, ali i na to što sam igrao i u dru­gom naj­ve­ćem hrvatskom klu­bu Haj­du­ku – za­klju­čio je Go­ce Sed­lo­ski, ko­ji je kao tre­ner osvojio dva nas­lo­va pr­va­ka s Var­da­rom, te još je­dan kao sport­ski di­rek­tor.

U Di­na­mo je bio pr­vi stra­nac ka­pe­tan u sa­mos­tal­noj Hr­vat­skoj, a za Ma­ke­do­ni­ju je sku­pio toč­no sto nas­tu­pa.

U Širokom Bri­je­gu na­la­zi se na no­vom tre­ner­skom po­čet­ku. Na­pu­njen sa­mo­po­uz­da­njem, mo­ti­vom i en­tu­zi­jaz­mom, uz neo­p­hod­nu injek­ci­ju Ma­mi­će­ve po­zi­tiv­ne ener­gi­je, po­ku­šat će vra­ti­ti Širokom vra­ti­ti ba­rem dje­lić sta­re sla­ve.

ZDRAV­KO DOLAZI NA UTAKMICE U ŠIROKOM, ČES­TO SE ČUJEMO. PU­NO MI ZNA­ČI NJEGOVO PRISUSTVO, KA­ŽE GO­CE SED­LO­SKI

ŠI­RO­KI BRI­JEG U PRE­MI­JER LI­GI BIH TRE­NU­TAČ­NO ZAOSTAJE DE­VET BO­DO­VA ZA PR­VO­PLA­SI­RA­NIM SA­RA­JE­VOM

Nakon do­la­ska Sed­lo­skog Ši­ro­ki je re­mi­zi­rao sa Zrinj­skim u Mos­ta­ru (0:0)

Zdrav­ko Ma­mić na press kon­fe­ren­ci­ji

Na­vi­ja­či Ši­ro­kog sla­vi­li su 2017. go­di­ne tor­fej u Ku­pu BiH

Gocu Sed­lo­skog spo­mi­nja­lo se ra­ni­je i kao kan­di­da­ta za klu­pu Di­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.