INTERVJU MILORAD DODIK

Ne­ka­da su Sr­bi ri­gid­no “šti­ti­li” Ju­gos­la­vi­ju, Boš­nja­ci to da­nas ra­de s BiH. Čo­vić vi­di BiH u NATO-u, ja na to ne pris­ta­jem, ali za­jed­no će­mo u vlast. Ova dr­ža­va ne mo­že bi­ti uni­tar­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Raz­go­va­rao Zo­ran Kre­šić

Čo­vić vi­di BiH u NATO-u, ja na to ne pris­ta­jem, ali za­jed­no će­mo u vlast. Ova dr­ža­va ne mo­že bi­ti uni­tar­na, a Hr­vat­ska mo­ra re­de­fi­ni­ra­ti po­li­ti­ku pre­ma BiH

Da Bos­na i Her­ce­go­vi­ni ima jed­no­ga pred­sjed­ni­ka, a ne tro­ji­cu, on­da bi to bio Milorad Dodik. On je ap­so­lut­ni po­bjed­nik ne­djelj­nih iz­bo­ra na ko­ji­ma vo­di s vi­še od 340.000 gla­so­va. Po­bi­je­dio je sr­p­skog pro­tu­kan­di­da­ta Mla­de­na Iva­ni­ća za 70.000 gla­so­va, a ima čak 120.000 gla­so­va vi­še ne­go Želj­ko Kom­šić, či­ji iz­bor os­po­ra­va­ju Hr­va­ti jer su ga iz­a­bra­li Boš­nja­ci, te čak 140.000 vi­še od boš­njač­kog čla­na dr­žav­nog vr­ha Še­fi­ka Dža­fe­ro­vi­ća. Dok se po­la­ko sli­je­že pra­ši­na ili pak naz­na­ču­je novi kriz­ni man­dat, Dodik je pr­vi intervju dao Ve­čer­njem lis­tu.

Ho­će­te li bi­ti i pred­stav­nik Hr­va­ta u dr­žav­nom Pred­sjed­niš­tvu s ob­zi­rom na to da je Želj­ko Kom­šić u iz­bor­noj no­ći Hr­va­ti­ma po­ru­čio da će bi­ti “nji­hov pred­sjed­nik, gla­so­va­li vi za mene ili ne”, a po svim po­da­ci­ma ni­su gla­so­va­li?

Mene su iz­a­bra­li Sr­bi i ja ću naj­pri­je pred­stav­lja­ti njih. To je toč­no. Ali is­to ta­ko ne­ću do­pus­ti­ti da bilo ko­ji na­rod, uključujući hr­vat­ski, bu­de ma­jo­ri­zi­ran i da se do­ne­su bilo kakve štet­ne od­lu­ke za nje­gov po­li­tič­ki sta­tus. Mo­ja je po­li­ti­ka po­šti­va­nje Dayto­na i Us­ta­va. Za­to i mis­lim da je rje­še­nje, ako ne mo­že­mo na­pra­vi­ti novi do­go­vor, da se vra­ti­mo te­me­lji­ma iz Dayto­na. To bi po­vra­ti­lo i po­zi­ci­ju hr­vat­skog na­ro­da ko­ju je iz­gu­bio 2001. ka­da je uni­šten hr­vat­ski kon­cept. To po­dra­zu­mi­je­va po­vra­tak na­či­na od­lu­či­va­nja u ko­je­mu se ne mo­že bez re­le­vant­nih gla­so­va Hr­va­ta do­no­si­ti od­lu­ke na bilo kojoj ra­zi­ni.

Kak­va će bi­ti po­s­lje­di­ca tre­ćeg uzas­top­nog slu­ča­ja Kom­šić?

To ovi­si o Hr­va­ti­ma i nji­ho­vom po­li­tič­kom vod­stvu.

Što bis­te vi na­pra­vi­li da ste Dra­gan Čo­vić?

Ja ne mo­gu bi­ti on, ali uči­nio bih sve da to pro­mi­je­nim. To po­dra­zu­mi­je­va da se pos­ta­vi uvjet i ni­šta dru­go ne bi mo­gli pro­ći dok se ne pro­mi­je­ni zakon. Uz duž­no uva­ža­va­nje sve­ga što je Čo­vić na­pra­vio, mis­lim da je os­nov­na po­gre­ška hr­vat­ske na­ci­onal­ne politike bi­la to što ni­su pos­ta­vi­li jas­ne uvje­te. Bio sam svje­dok broj­nih ucje­na o pi­ta­nju Sej­dić-Fin­ci i mno­go če­mu dru­gom, ali i nje­go­ve že­lje da bu­de kons­truk­ti­van te da obra­ni te­melj­ni

na­ci­onal­ni in­te­res. Čak je se­be do­veo u po­zi­ci­ju da ga se tre­ti­ra kao “lo­šeg mom­ka”, kao što sam i ja. Pri to­me su ga po­ku­ša­li i dis­ci­pli­ni­ra­ti sla­njem u za­tvor. A je­di­ni je problem u to­me što mi za­go­va­ra­mo zakon, Us­tav, Dayton i jed­na­ko­prav­nost. Hr­va­ti za­pra­vo ci­je­lo vri­je­me po­zi­va­ju na do­go­vor, čak i on­da ka­da se po­ku­ša­va­la uru­ši­ti nji­ho­va po­zi­ci­ja. Mis­lim da je upra­vo sa­da tre­nu­tak da se ta na­če­la oži­ve. BiH će bi­ti ili ne­će zem­lja tri kons­ti­tu­tiv­na na­ro­da. Mi smo opre­di­je­lje­ni za mir, ali do­mi­na­ci­je si­gur­no ne­će bi­ti.

Otva­ra li se s Kom­ši­ćem hr­vat­sko pi­ta­nja u BiH?

Ja mis­lim da se naj­pri­je to pi­ta­nje mo­ra re­de­fi­ni­ra­ti i da se mo­ra­ju pos­ta­vi­ti pri­ori­te­ti i ne odus­ta­ja­ti od njih. Dok se ne ri­je­še, ja ne bih odus­ta­jao. Imam do­jam da se me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca pr­vi put za­bri­nu­la nakon slu­ča­ja Kom­šić. Za­nim­lji­vo je da baš sa­da tra­že izmjene Us­ta­va i Iz­bor­nog zakona u skla­du s pre­su­dom Lju­bić.

Za­što je to ta­ko?

Mis­lim da se bo­je ho­mo­ge­ni­zi­ra­nja hr­vat­skog bi­rač­kog ti­je­la. Na­ža­lost, Čo­vić je nad­gla­san, ali to, me­đu­tim, ne zna­či da je iz­gub­lje­na hr­vat­ska po­li­tič­ka po­zi­ci­ja. Da­pa­če. Ako se po­ku­ša­lo do­dat­no ne­što ri­gid­no na­me­ta­ti, mis­lim da će­mo ima­ti eska­la­ci­ju. U slu­ča­ju da me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca ipak us­pi­je umi­ri­ti Hr­va­te, za ne­ko­li­ko go­di­na hr­vat­sko pi­ta­nje bit će pu­no te­že po­kre­nu­ti.

Ka­ko do­živ­lja­va­te či­nje­ni­cu da Hr­va­ti na­zi­va­ju Kom­ši­ća Sej­dom Baj­ra­mo­vi­ćem, a da is­to­dob­no po­li­tič­ki Mos­tar i Zagreb još uvi­jek “glas­no” šu­te?

Pri­mi­je­tio sam da je ko­men­ti­ra­la je­di­no ame­rič­ka ve­le­pos­la­ni­ca Ma­ure­en Cor­mack ia­ko uop­će nije po­zva­na da bilo što ko­men­ti­ra. Svi­ma je jas­no, a to je re­kao i Čo­vić, da Kom­ši­ćev iz­bor nije le­gi­ti­man kao iz­raz po­li­tič­ke vo­lje bez ob­zi­ra na le­gal­nost. To su dvi­je raz­li­či­te stva­ri, ali je ja­ko opas­no ako se su­ko­bi le­gi­tim­nost i le­ga­li­tet. Ali mo­ram re­ći da mi je dra­go da je Hr­vat­ska re­agi­ra­la na ovaj na­čin. Pre­mi­jer Plen­ko­vić ne­dvoj­be­no je re­kao da je to šte­ta i za Hr­va­te i za BiH. Ipak je Hr­vat­ska čla­ni­ca EU i NATO-a.

Mo­že li se BiH na­pra­vi­ti uni­tar­nom dr­ža­vom kojoj se te­pa kao gra­đan­skoj s ve­ći­nom ko­ju će či­ni­ti Boš­nja­ci mus­li­ma­ni?

Mo­ra se odus­ta­ti od to­ga kon­cep­ta. Naš je Us­tav ja­san i je­di­no što se mo­že na­pra­vi­ti jest oja­ča­ti kons­ti­tu­tiv­nost na­ro­da u pro­ce­su do­no­še­nja od­lu­ka. To su tri po­vi­jes­no važ­na stu­pa – Sr­bi, Hr­va­ti i Boš­nja­ci. Mo­ra se jas­no zna­ti tko je či­ji pred­stav­nik i u to se ne smi­je za­di­ra­ti. Tek se ta­da mo­gu gra­di­ti za­jed­nič­ke stva­ri. Za­to se gra­di­la pri­ča o obja­vi po­pi­sa sta­nov­niš­tva ka­ko bi Boš­nja­ka bilo, eto, iz­nad 50 pos­to. Mi to ne priz­na­je­mo. Svi zna­ju da to nije toč­no.

Mo­že li se BiH tre­ti­ra­ti kao di­onič­ko druš­tvo u ko­je­mu je­dan na­rod, ka­da ima 51 pos­to di­oni­ca, mo­že do­bi­ti i ve­ćin­ska uprav­ljač­ka pra­va?

Ne mo­že, na­rav­no.

Što bi bilo da su Boš­nja­ci Sr­bi­ma iz­a­bra­li po­li­tič­kog pred­stav­ni­ka?

Kod nas se to ne­će do­go­di­ti na taj na­čin. Ali ima­li smo slu­čaj da su u iz­bo­ru Mla­de­na Iva­ni­ća pri­je če­ti­ri go­di­ne pre­su­di­li gla­so­vi Boš­nja­ka. Za­to smo ga mi sma­tra­li boš­njač­kim čla­nom Pred­sjed­niš­tva. Zbog to­ga sam ja imao vi­še po­vje­re­nja u od­lu­ke Dra­ga­na Čo­vi­ća ne­go Iva­ni­će­ve.

Rad­no mjes­to bit će vam Sa­ra­je­vo...

Is­toč­no Sa­ra­je­vo (Re­pu­bli­ka Sr­p­ska)...

Ali ne­ka­da ste ga na­zi­va­li Te­he­ra­nom ili Is­la­ma­ba­dom. Jes­te li pro­mi­je­ni­li miš­lje­nje?

To je bli­sko­is­toč­no Sa­ra­je­vo. Ni­šta se nije pro­mi­je­ni­lo.

Do­la­zit će­te ipak na sjed­ni­ce u Sa­ra­je­vo!

Pa po­ne­kad. Za­što ne.

A gdje će­te sje­di­ti?

Re­kao sam, ja ću sje­di­ti u Is­toč­nom Sa­ra­je­vu u zgra­di Vlade Re­pu­bli­ke Sr­p­ske. Onaj tko se bu­de htio sa mnom su­sres­ti, to je adre­sa.

Za vas ka­žu da ste ru­ski čo­vjek ko­ji ko­či EU...

Sta­tus kan­di­da­ta za članstvo u EU za mene ni­ka­da nije bio pri­je­po­ran. Ali to zna­či da nema vi­so­kog pred­stav­ni­ka i su­da­ca Us­tav­nog su­da. Pa Ve­ne­ci­jan­ska sku­pi­na pri­je de­set go­di­na to je jas­no rek­la.

Nis­te odr­ža­li ni pr­vu sjed­ni­cu, a Dža­fe­ro­vić vas je upo­zo­rio da bi “vam se ra­di­kal­na re­to­ri­ka mo­gla obi­ti o gla­vu”, a Kom­šić vas je pak ra­ni­je na­zvao “gru­bim ge­džom ko­jeg mo­že­te, da opros­ti­te na iz­ra­zu, otres­ti”. Ho­će li vas ovaj dvo­jac “otres­ti”?

Ka­da je Kom­šić pr­vi put iz­a­bran boš­njač­kim gla­so­vi­ma, re­kao sam da je po­li­tič­ko ne­do­noš­če po­ba­če­no na iz­bo­ri­ma. I da­nas mis­lim da je to ta­ko. Što je na­pra­vio u svo­ja dva man­da­ta?!

Uglav­nom je des­ta­bi­li­zi­rao BiH i od­no­se Hr­va­ta i Boš­nja­ka!

Des­ta­bi­li­zi­rao je pri­je sve­ga po­zi­ci­ju Hr­va­ta. Je li to us­pjeh? No­vim iz­bo­rom Kom­šić je po­nov­no za­va­dio BiH s Hrvatskom i Sr­bi­jom oko iz­ja­ve o priz­na­nju Kosova.

To ću vas po­seb­no pi­ta­ti, ali že­lim sa­da ma­lo pri­je­ći na iz­bor­nu kam­pa­nju. Va­šu kan­di­dat­ki­nju za pred­sjed­ni­cu Re­pu­bli­ke Sr­p­ske pro­tiv­ni­ci iz SDS-a na­zva­li su us­ta­škom unu­kom?!

To, na­rav­no, nije toč­no.

Čak i da je toč­no, što to go­vo­ri o am­bi­jen­tu iz­bo­ra?

Pa po­ra­že­ni su na iz­bo­ri­ma. Nije bilo jed­nos­tav­no pre­ži­vje­ti tak­ve pod­le na­pa­de, ali mo­ram iz­ra­zi­ti za­do­volj­stvo što bi­rač­ko ti­je­lo u RS-u ipak nije pri­hva­ti­lo tak­vu pri­zem­nu kam­pa­nju.

Za­što ste tvr­di­li da su Bri­tan­ci pri­pre­ma­li kam­pa­nju da vas sru­še na iz­bo­ri­ma? Ima­te do­ka­ze?

Pa iz­dvo­ji­li su šest milijuna fun­ti. Ali, na­rav­no, ne­će ih nit­ko jav­no po­ka­za­ti.

Sr­bi­jan­ski pred­sjed­nik Alek­san­dar Vu­čić upra­vo je po­zvao opor­be­ne pred­stav­ni­ke iz RS-a da im pred­sta­vi do­ka­ze. Kakve on po­dat­ke ima?

Vu­čić je oz­bi­ljan pred­sjed­nik i ima oz­bilj­ne služ­be. Bilo je te­le­fon­skih po­zi­va lju­di­ma... O to­me sam ne­dav­no raz­go­va­rao i s no­vim bri­tan­skim ve­le­pos­la­ni­kom i iz­rav­no sam za­tra­žio da stal­no i otvo­re­no ko­mu­ni­ci­ra­mo. Slo­ži­li smo se o to­me, a sa­mo 20 mi­nu­ta kas­ni­je is­ti ve­le­pos­la­nik u Ba­njoj Lu­ci su­sreo se s lju­di­ma ko­ji stal­no na­pa­da­ju i po­dri­va­ju ins­ti­tu­ci­je RS-a te su to­ga da­na po­kre­nu­li prosvjed is­pred po­li­ci­je. Mo­že­te za­mis­li­ti što bi bilo da ja odem u Lon­don i po­du­prem ne­ko­ga tko ra­di protiv Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. Ako ne bih bio uhi­ćen, iz­ba­ci­li bi me iz zem­lje u ro­ku od po­la sa­ta. Ov­dje ću za­šti­ti­ti sva­kog bri­tan­skog gra­đa­ni­na, ali i inves­ti­ci­ju, ali ne­ću do­pus­ti­ti po­dri­va­nje RS-a i bav­lje­nje na­šim unu­tar­njim stva­ri­ma. A to na naj­grub­lji na­čin ra­di od­la­ze­ća ame­rič­ka ve­le­pos­la­ni­ca. I mo­ram re­ći da je ona naj­ve­ći gu­bit­nik ovih iz­bo­ra.

Jes­te li se naš­li na su­prot­noj stra­ni s ame­rič­kom ad­mi­nis­tra­ci­jom nakon što su Ru­si ku­pi­li naf­t­nu in­dus­tri­ju, ra­fi­ne­ri­ju u Bro­du...

Ma, pus­ti­te to. Ušao je ova­mo i dru­gi ka­pi­tal.

Ali nije ve­za­no za naf­tu...

Pa u Hr­vat­skoj je Sber­bank pre­uzeo Agro­kor i što sa­da. Vi­še je nov­ca ta­mo iz­dvo­je­no ne­go za ci­je­lu naf­t­nu in­dus­tri­ju.

Mo­lim jed­nos­ta­van od­go­vor, jes­te li ru­ski čo­vjek na Bal­ka­nu?

Ja sam čo­vjek Re­pu­bli­ke Sr­p­ske i sr­p­skog na­ro­da.

Za­mis­li­te sce­na­rij da ne pos­to­ji vi­so­ki pred­stav­nik za BiH. Kak­va bi BiH on­da bi­la, bi li doš­lo do ras­pa­da ili do­go­vo­ra?

To je u in­te­re­su svih na­ro­da, uključujući Boš­nja­ke. Ne­pri­hvat­lji­vo je da me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca stal­no dr­ži le­đa boš­njač­koj stra­ni i nji­ho­vim zah­tje­vi­ma. To je bilo na šte­tu Sr­ba i Hr­va­ta. To vri­je­me pro­la­zi, ali Boš­nja­ci za­dr­ža­va­ju is­ti gard. Dje­lo­mič­no se mo­že us­po­re­di­ti s ra­ni­jim vre­me­nom jer su Sr­bi pre­du­go os­ta­li šti­ti­ti Ju­gos­la­vi­ju. Ta ri­gid­na po­li­ti­ka za­šti­te Ju­gos­la­vi­je na­ni­je­la je naj­ve­ću šte­tu sr­p­skom na­ro­du od Slo­ve­ni­je do Makedonije.

Re­pri­zi­ra li se Ju­gos­la­vi­ja u ma­lo­me, ka­ko zo­vu BiH?

Naj­pri­je nije bilo mo­gu­će na­pra­vi­ti BiH pa je na­prav­lje­na kao eks­pe­ri­ment. A taj eks­pe­ri­ment još tra­je. Spa­ša­va se na­met­nu­tim od­lu­ka­ma do­ne­se­nim mi­mo Us­ta­va. Sa­da se mi­je­nja­ju i me­đu­na­rod­ne okol­nos­ti.

Pos­to­ji li mo­guć­nost da se odrek­ne­te RS-a i pod ko­ju ci­je­nu?

To je pi­ta­nje na­še sud­bi­ne. O to­me se ne mo­že uop­će raz­go­va­ra­ti. Sa­mo u to­me ok­vi­ru mo­že­mo ov­dje ži­vje­ti. Ako se sma­nji ulo­ga, mi smo svjes­ni, ov­dje ne­će bi­ti Sr­ba. Mo­žda net­ko na to ra­ču­na ka­ko bi na­se­li­li Ara­pe i mus­li­ma­ne ko­ji sa­da mi­gri­ra­ju. Ne mo­gu ra­zu­mje­ti da je Eu­ro­pa htje­la iz­bje­ći mo­guć­nost stva­ra­nja mus­li­man­ske dr­ža­ve u svo­jim nje­dri­ma, a sa­da se ta po­li­ti­ka mo­di­fi­ci­ra.

Jes­te li se pos­li­je iz­bo­ra ču­li s gos­po­di­nom Čo­vi­ćem?

Je­sam, na­rav­no.

Jes­te li raz­go­va­ra­li o us­pos­ta­vi vlas­ti?

Raz­go­va­ra­li smo o to­me, ali smo i kons­ta­ti­ra­li da se na iz­bo­ri­ma do­go­dio non­sens i da bi za BiH i Boš­nja­ke naj­bo­lje bilo da su sa mnom i Čo­vi­ćem pos­ti­gli do­go­vor. Po­li­ti­ka Dra­ga­na Čo­vi­ća je poz­na­ta i mi se ne sla­že­mo o NATO-u ...

Uop­će se ne sla­že­te o NATO-u?!

Ne. Mi to ne­će­mo do­pus­ti­ti, dok Čo­vić že­li BiH vi­dje­ti u člans­tvu tog sa­ve­za. Ali bez mo­je su­glas­nos­ti to jed­nos­tav­no ne­će pro­ći.

Nis­te mi od­go­vo­ri­li, tko će bi­ti vlast?!

Mi ima­mo ot­pri­je do­go­vor i idemo s HDZ-om za­jed­no u vlast.

Ma­lo pri­je ste spo­me­nu­li da bi

Nas­ta­vak na 6. stra­ni­ci

Me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca pr­vi se put za­bri­nu­la zbog slu­ča­ja Kom­šić i tra­ži izmjene Us­ta­va i Iz­bor­nog zakona zbog frus­tra­ci­ja Hr­va­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.