KARDINAL ANGELO BECCIU Us­po­ren je pro­ces ka­no­ni­za­ci­je kar­di­na­la Ste­pin­ca. Još se ne zna da­tum

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - SILVIJE TOMAŠEVIĆ

Da, ma­lo je us­po­ren pro­ces ka­no­ni­za­ci­je kar­di­na­la Ste­pin­ca – od­go­vo­rio mi je kardinal Gi­ovan­ni Angelo Becciu, pro­čel­nik Kon­gre­ga­ci­je za ka­uzu sve­ta­ca, na pi­ta­nje u kojoj je fa­zi do­no­še­nje od­lu­ke o da­tu­mu pro­gla­še­nja kar­di­na­la Ste­pin­ca sve­tim. Becciu je na po­lo­ža­ju pro­čel­ni­ka Kon­gre­ga­ci­je za ka­uzu sve­ta­ca tek od 1. ruj­na 2018. te ka­že ka­ko mo­ra pro­uči­ti do­ku­men­te svih ka­uza ko­je če­ka­ju da­tu­me za ka­no­ni­za­ci­ju. – Rad mje­šo­vi­te ko­mi­si­je (ka­to­lič­ko-pra­vos­lav­ne, nap. a.) o dje­lo­va­nju Ste­pin­ca je, kao što zna­te, za­vr­šen. Sa­da mo­ram pro­uči­ti si­tu­aci­ju – od­go­vo­rio mi je kardinal Becciu na pi­ta­nje pos­tav­lje­no KARDINAL BECCIU: RAD MJE­ŠO­VI­TE KO­MI­SI­JE O DJE­LO­VA­NJU STE­PIN­CA JE ZA­VR­ŠEN. SA­DA MO­RAM PRO­UČI­TI SI­TU­ACI­JU nakon kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re akre­di­ti­ra­ne pri Sve­toj Sto­li­ci odr­ža­ne u Va­ti­ka­nu u po­vo­du ka­no­ni­za­ci­je pa­pe Pav­la VI., mons. Os­ca­ra Ro­me­ra i još pe­to­ri­ce bla­že­ni­ka. Osim Bec­ci­ua, na kon­fe­ren­ci­ji je go­vo­rio i sal­va­dor­ski kardinal Gre­go­rio Ro­sa Chávez, ko­ji je iz­no­sio i svo­je us­po­me­ne na Os­ca­ra Ro­me­ra ubi­je­nog u El Sal­va­do­ru 1980. Is­to­ga da­na, u ne­dje­lju 14. ruj­na, i Pa­vao VI. i Ro­me­ro bit će ka­no­ni­zi­ra­ni. Pod­sje­ti­mo da je Pa­vao VI. za­klju­čio Dru­gi va­ti­kan­ski kon­cil, ko­ji je otvo­rio nje­gov pret­hod­nik Ivan XXIII., te do­nio niz hra­brih od­lu­ka u Ka­to­lič­koj cr­k­vi. Mo­že se ka­za­ti da nije bez raz­lo­ga što pa­pa Fra­njo že­li ka­no­ni­zi­ra­ti Pav­la VI. jer Fra­njo, kao i Pa­vao VI., ima mno­ge pro­tiv­ni­ke zbog re­for­mi ko­je pro­vo­di. Is­to ta­ko, Fra­njo je ve­zan za dje­lo­va­nje Ro­me­ra ko­ji je stao na stra­nu si­ro­maš­nih i ug­nje­ta­va­nih i zbog to­ga je bio ubi­jen. Ka­to­lič­ka cr­k­va, prem­da je Ro­me­ro bio ne­dvoj­be­no mu­če­nik, du­go se di­je­li­la oko nje­go­va dje­lo­va­nja. Bilo je onih ko­ji su Ro­me­ra sma­tra­li “lje­vi­ča­rom”. Pa­vao VI. umro je 1978., u užas­noj go­di­ni u Ita­li­ji ka­da su Cr­ve­ne bri­ga­de ote­le i za­tim ubi­le de­mo­kr­š­ćan­skog čel­ni­ka Al­da Mo­ra. Pa­vao VI. i pi­smom se obra­tio Cr­ve­nim bri­ga­da­ma mo­le­ći ih da os­lo­bo­de Mo­ra. To je bi­la i go­di­na tro­ji­ce pa­pa. Nakon smr­ti Pav­la VI., za nje­go­va na­s­ljed­ni­ka iz­a­bran je Al­bi­no Lu­ci­ani ko­ji je uzeo ime­na svo­jih pret­hod­ni­ka Ivana i Pav­la. Umro je sa­mo 33 da­na nakon iz­bo­ra pa su na po­nov­noj kon­k­la­vi kar­di­na­li iz­a­bra­li Ka­ro­la Woj­tyłu za no­vog pa­pu. Kra­kov­ski nad­bi­skup uzeo je ime svo­ga pret­hod­ni­ka, pre­ma to­me i još pret­hod­ne dvo­ji­ce, te pos­tao Ivan Pa­vao II. Pa­vao VI. bio je pa­pa di­ja­lo­ga sa svi­ma. Ta­ko je u Va­ti­ka­nu 1971. pri­mio i mar­ša­la Ti­ta. Bilo je to vri­je­me otva­ra­nja Va­ti­ka­na pre­ma is­toč­no­europ­skim dr­ža­va­ma, tzv. os­t­po­li­ti­ka. Kao mi­lan­ski nad­bi­skup kardinal Mon­ti­ni, bu­du­ći Pa­vao VI., iz­re­kao je naj­o­š­tri­ju kri­ti­ku Ti­to­va re­ži­ma zbog Ste­pin­če­ve smr­ti, ali je je­da­na­est go­di­na kas­ni­je pri­mio Ti­ta u služ­be­ni po­sjet. Pa­vao VI. uveo je po­li­ti­ku ko­ja je bi­la u skla­du s pro­mje­na­ma u druš­tvu. “Su­vre­me­ni čo­vjek ra­di­je slu­ša svje­do­ke ne­go uči­te­lje vje­re... ili, ako slu­ša uči­te­lje, slu­ša ih za­to što su svje­do­ci“, poz­na­ta je re­če­ni­ca Pav­la VI. iz nje­go­ve po­bud­ni­ce Na­vje­šte­nje evan­đe­lja (Evan­ge­lii nun­ti­an­di). Ta apos­tol­ska po­bud­ni­ca ključ­na je za evan­ge­li­za­ci­ju u da­naš­njem druš­tvu. Pa­vao VI. pu­to­vao je svi­je­tom i na­zvan je apos­to­lom mi­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.