Spre­ma­ju se no­va pra­vi­la za grob­lja

ko­ji ve­li­ča­ju agre­si­ju na Hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Bo­ban Va­le­čić // ZAGREB

Čet­nič­ki nat­pi­si na nad­gob­nim spo­me­ni­ci­ma bit će za­bra­nje­ni

Ri­ječ je o pr­vom for­mal­nom do­ku­men­tu ko­ji ide za pro­ved­bom pre­po­ru­ka Vi­je­ća za su­oča­va­nje s proš­loš­ću

Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva u jav­nu je ras­pra­vu pus­ti­lo pri­jed­log pro­cje­ne uči­na­ka iz­mje­na Zakona o grob­lji­ma na te­me­lju ko­jih bi se s grob­lja u Hr­vat­skoj tre­ba­li uk­lo­ni­ti spo­me­ni­ci s nat­pi­si­ma ko­ji pro­pa­gi­ra­ju ide­je na ko­ji­ma se te­me­lji­la oru­ža­na agre­si­ja na Hr­vat­sku, kao i nat­pi­si ko­ji­ma se ve­li­ča sa­ma agre­si­ja ili ve­li­ko­sr­p­s­tvo. Do­no­še­nje zakona pla­ni­ra­no je do po­lo­vi­ce idu­će go­di­ne, a Mi­nis­tar­stvo oče­ku­je ka­ko će svi nad­grob­ni spo­me­ni­ci s ne­pri­hvat­lji­vim po­ru­ka­ma bi­ti uk­lo­nje­ni do kra­ja 2020.

Pre­po­ru­ke iz ve­lja­če

Na spo­me­ni­ke ko­ji ve­li­ča­ju ve­li­ko­sr­p­sku agre­si­ju već du­lje vri­je­me upo­zo­ra­va­ju bra­ni­telj­ske udru­ge, ko­je ih smatraju uvre­dom za žr­tve, a naj­češ­će je spo­mi­njan onaj Vu­ka­ši­nu Šo­ško­ča­ni­nu u Bo­ro­vu se­lu. U do­ku­men­tu ko­ji je Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva pus­ti­lo u jav­nu ras­pra­vu sto­ji ka­ko je ri­ječ o pro­ved­bi pre­po­ru­ka Vi­je­ća za su­oča­va­nje s po­s­lje­di­ca­ma vla­da­vi­ne ne­de­mo­krat­skih re­ži­ma. To Vla­di­no vi­je­će pre­po­ru­ke je iz­ra­di­lo još u ve­lja­či, a naj­a­va iz­mje­na Zakona o grob­lji­ma pr­vi je for­mal­ni ko­rak ko­ji je ne­ko mi­nis­tar­stvo po­du­ze­lo ka­ko bi ih pro­ve­lo u prak­si. Ia­ko je ne­po­sre­dan po­vod za os­ni­va­nje tog vi­je­ća bi­la spo­men-plo­ča za po­gi­nu­le HOS-ov­ce s nat­pi­som “Za dom sprem­ni” ko­ja je ne­po­sred­no pri­je os­ni­va­nja Vi­je­ća iz Ja­se­nov­ca pre­mje­šte­na u Nov­sku, još je ne­jas­no što će se do­go­di­ti s di­je­lom pre­po­ru­ka ko­je se od­no­se na taj us­ta­ški poz­drav. Vi­je­će je, na­ime, ut­vr­di­lo je da je ZDS mo­gu­će is­ti­ca­ti sa­mo u pri­go­da­ma u ko­ji­ma se ko­men­ti­ra po­gi­nu­le HOS-ov­ce.

Za­klju­či­lo je i da se is­ti­ca­nje tog poz­dra­va u jav­nos­ti mo­že dje­lo­tvor­no kaz­ni­ti na te­me­lju va­že­ćih zakona, ali i pre­po­ru­či­lo da se oni ipak pre­ci­zi­ra­ju ka­ko bi oni ko­ji­ma je do is­ti­ca­nja ZDS-a zna­li kakve će po­s­lje­di­ce zbog to­ga tr­pje­ti. O pre­ci­zi­ra­nju tih odred­bi me­đu vla­di­nim se re­so­ri­ma raz­go­va­ra, no nes­luž­be­no se mo­že ču­ti, još nije od­lu­če­no ho­će li se ići pre­ma iz­mje­na­ma Kaz­ne­nog zakona ili će se tek pre­ci­zi­ra­ti pre­kr­šaj­ne nor­me, ko­je su do sa­da do­vo­di­le do vr­lo ne­ujed­na­če­ne sud­ske prak­se. Me­đu­tim, u nes­luž­be­nim raz­go­vo­ri­ma stje­če se do­jam da u HDZ-ovim re­so­ri­ma pri­lič­no ne­volj­ko pris­tu­pa­ju tom pro­ble­mu. Da­pa­če, u re­so­ru pravosuđa mo­že se ču­ti ka­ko su pre­po­ru­ke pri­je sve­ga stvar Zakona o pre­kr­ša­ji­ma, ko­ji je u nad­lež­nos­ti unu­tar­njih pos­lo­va. U MUP-u, pak, nes­luž­be­no ar­gu­men­ti­ra­ju da je pri­la­god­ba zakona stvar pravosuđa, ko­je bi tre­ba­lo de­tek­ti­ra­ti i analizirati pro­ble­me u sud­skoj prak­si da bi se mo­glo pris­tu­pi­ti za­kon­skim iz­mje­na­ma.

HDZ tak­ti­zi­ra

No, dok HDZ-ovi re­so­ri tak­ti­zi­ra­ju, u ak­ci­ju je neo­če­ki­va­no kre­nu­lo mi­nis­tar­stvo ko­je vo­di Pre­drag Štromar iz part­ner­skog im HNS-a, ko­ji je u vri­je­me os­ni­va­nja Vi­je­ća kao opor­be­na stran­ka vr­lo glas­no pro­s­vje­do­vao zbog ne­či­nje­nja Vlade oko plo­če u Ja­se­nov­cu. A iz tog mi­nis­tar­stva priz­na­ju ka­ko im je na­mje­ra upra­vo po­tak­nu­ti resore ko­je vo­de mi­nis­tri “sta­ri­jeg” part­ne­ra da odra­de po­sao na pro­ved­bi ono­ga što je pre­po­ru­či­lo “Vi­je­će za proš­lost”.

– Pre­po­ru­ke Vi­je­ća ni­su obve­zu­ju­će, ali či­nje­ni­ca je da je upra­vo HNS is­ti­cao ka­ko su ne­ke stva­ri ne­pri­hvat­lji­ve. No, sve se ne­ka­ko sti­ša­lo pa smo od­lu­či­li da mi pr­vi iz­i­đe­mo sa zakonom o grob­lji­ma i ta­ko bu­de­mo po­ti­caj i dru­gim re­so­ri­ma ko­ji bi tre­ba­li pro­ves­ti pre­po­ru­ke – ka­žu u Ministarstvu gra­di­telj­stva.

ŠTROMAR: PREDLOŽILI SMO ZAKONOM DA BISMO POTAKNULI I HDZ-ove RESORE ŠTO SE TI­ČE ZDS-a, U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA SMATRAJU DA TRE­BA MIJENJATI PREKRŠAJNI ZAKON IZ MUP-a ODGOVARAJU DA ZA IZMJENE ZAKONA PRVO PRAVOSUĐE TRE­BA ANALIZIRATI SUDSKU PRAKSU

BRA­NI­TELJ­SKE UDRU­GE već du­lje vri­je­me upo­zo­ra­va­ju na spo­me­ni­ke ko­ji ve­li­ča­ju ve­li­ko­sr­p­sku agre­si­ju, a naj­češ­će je spo­mi­njan onaj Vu­ka­ši­nu Šo­ško­ča­ni­nu u Bo­ro­vu se­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.