BOLOVE BI MOGAO UBLAŽITI I PRISTOJAN RAZGOVOR

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - IVANA RIMAC LESIČKI

Za ono što je sa­bor­ska zas­tup­ni­ca Mos­ta Ivana Nin­če­vić Le­san­drić rek­la u Sa­bo­ru tre­ba­lo je hra­bros­ti. Iz­ni­je­ti svo­ju in­ti­mu i muč­ne de­ta­lje pred jav­nos­ti. Po­tak­nu­la je ti­me i mno­ge dru­ge da to uči­ne. I to bi ta­ko­đer tre­ba­lo bi­ti do­bro. Tre­ba­lo bi, što ne zna­či da i jest do­bro u sva­kom slu­ča­ju. Jer, za tak­ve su tvrd­nje mo­gu­će sa­mo dvi­je kraj­nos­ti: pres­ta­ti vje­ro­va­ti li­ječ­nič­koj stru­ci ili ići pro­pit­ki­va­ti sva­ki slu­čaj ko­ji je nakon nje­zi­na is­tu­pa net­ko od­lu­čio uči­ni­ti jav­nim. A jav­lja­ju se u ovoj pri­či že­ne iz svih kra­je­va Hr­vat­ske sa svo­jim is­kus­tvi­ma. Na­rav­no da ne va­lja ni­jed­na od tih kraj­nos­ti i da nit­ko ni­kad ne­će is­tje­ra­ti na ko­nac is­ti­nu u sva­koj od tih pri­ča, kao i u tko zna ko­li­ko onih ko­je ni­kad i ne­će pos­ta­ti jav­ne. A Ku­jun­džić ili ko­ji god ministar zdrav­s­tva za sva­ku je od tih pri­ča kriv sa­mo ako je znao da je ne­što uči­nje­no kri­vo, ne­po­šte­no, po­greš­no i ne­hu­ma­no, a to je pre­šu­tio. Kriv je kao i svat­ko tko je ju­čer svje­do­čio i šu­tio ili tko će su­tra ne­če­mu tak­vom svje­do­či­ti i šu­tje­ti. A jav­nost je doz­na­la za ne­ke slu­ča­je­ve – o ko­ji­ma su svi go­di­na­ma šu­tje­li – kao i za one u ko­ji­ma je tje­ra­nje prav­de tra­ja­lo i tra­je go­di­na­ma. Ne smi­je to obes­hra­bri­ti u že­lji da se iz­i­đe van i upre pr­stom, na­pro­tiv. I li­ječ­ni­ci su lju­di, do­no­se kru­ci­jal­ne od­lu­ke u sva­kak­vim uvje­ti­ma, ali i oni kao i svi mo­gu po­gri­je­ši­ti. Oni spa­ša­va­ju ži­vo­te i ne mo­gu nam obe­ća­ti da će nas po­šte­dje­ti bo­lo­va, pr­vens­tve­no onih fi­zič­kih, od ko­jih stra­hu­je ve­ći­na kod pu­no za­hva­ta, pos­tu­pa­ka, pre­gle­da, ali i bo­li u sva­kom smis­lu. Oni mo­ra­ju uči­ni­ti što zna­ju da nas to­ga po­šte­de ako je mo­gu­će, a mi im tre­ba­mo u tom smis­lu vje­ro­va­ti da či­ne naj­bo­lje. Muč­no je po­mis­li­ti da bi ije­dan li­ječ­nik svjes­no ne­ko­ga mu­čio i pus­tio da pa­ti, a da mu je na­do­hvat ne­što što mo­že spri­je­či­ti ili uma­nji­ti bolove! Ako tak­vih ima, on­da je tu jav­nost, a po­tom Ku­jun­dži­će­va od­go­vor­nost da pro­vje­ri sva­ki po­je­di­ni ta­kav slu­čaj. Od­go­vor­nost mu je i da stru­ci osigura potrebno za rad pa ta­ko i ono potrebno za ma­nje bol­ne pos­tup­ke. Ni­ti svi mi jed­na­ko pod­no­si­mo bolove ni­ti mo­že­mo oče­ki­va­ti da nas ni­šta ne­će bo­lje­ti dok smo u nji­ho­vim ru­ka­ma. Bol mo­žda ne­će, ali po­la to­ga stra­ha mo­že pod­noš­lji­vi­jim uči­ni­ti pristojan razgovor.

MINISTAR JE KRIV AKO LIJEČNIKU NE OSIGURA POTREBNO DA ČOVJEKU UMANJI BOL. I AKO ŠUTI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.