PENAVA: PROSVJED NEMA VEZE S BRKIĆEM I NIJE UPEREN PROTIV PLENKOVIĆEVE VLADE

JOSIĆ: POZIVAMO GRAĐANE DA NAM SE PRIDRUŽE, ALI I DA SE SUZDRŽE OD BILO KAKVE POLITIZACIJE I STRANČARENJA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Bra­ni­mir Bra­da­rić)

Oči ci­je­le Hr­vat­ske, a pri­je sve­ga vla­da­ju­ćih, da­nas su upe­re­ne pre­ma Vu­ko­va­ru, gdje se od 14 sa­ti odr­ža­va prosvjed ko­jim se že­li upo­zo­ri­ti na šut­nju i ne­do­volj­no kva­li­te­tan rad dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja ka­da je ri­ječ o pro­ce­su­ira­nju rat­nih zlo­či­na. Iz ne­kog raz­lo­ga od­mah po naj­a­vi pro­s­vje­da po­ja­vio se strah da se ra­di o po­ku­ša­ju ru­še­nja Vlade RH i pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, a sa­mim tim i na­ga­đa­nja tko sto­ji iza or­ga­ni­za­ci­je pro­s­vje­da.

Prosvjed se odr­ža­va i u vri­je­me ka­da je pro­cu­ri­la in­for­ma­ci­ja da su ini­ci­ja­ti­ve za ras­pi­si­va­nje dva­ju re­fe­ren­du­ma, zbog raz­nih ne­pra­vil­nos­ti, pro­pa­le. Sto­ga se po­ja­vio do­dat­ni strah od po­li­ti­zi­ra­nja da­naš­njeg pro­s­vje­da.

Obra­ća­nje stra­dal­ni­ka

Gra­do­na­čel­nik Vu­ko­va­ra Ivan Penava, ko­ji je ini­ci­ja­tor pro­s­vje­da i ko­ji se u pro­tek­lih mje­sec da­na su­sreo s broj­nim pri­tis­ci­ma ka­ko bi ga ot­ka­zao, po­zvao je hr­vat­sku jav­nost da se pri­dru­ži Vu­ko­va­ru i uka­že na ne­rad ins­ti­tu­ci­ja. Penava je za Ve­čer­nji list re­kao i ka­ko prosvjed nema ni­kak­ve veze s Mi­li­ja­nom Brkićem i da nije uperen protiv Vlade, ali i da je ovo cr­ta is­pod ko­je Vukovar i Vu­ko­var­ci ne­će ići ka­da je ri­ječ o pro­ce­su­ira­nju rat­nih zlo­či­na. Okup­lje­ni­ma bi se tre­ba­li obra­ti­ti rat­ni stra­dal­ni­ci ko­ji će iz­ni­je­ti svo­ja svje­do­čans­tva, kao i sam Penava.

– Pozivamo građane da nam se pridruže, ali i da se suzdrže od bilo kakve politizacije i strančarenja. Prosvjed nije uperen protiv Vlade ni­ti bilo ko­ga dru­go­ga, ne­go že­lim uka­za­ti na ne­rad onih ko­je pla­ća­mo. Go­to­vo su sve stran­ke do­sad na ne­ki na­čin su­dje­lo­va­le u Vla­di i svi vi­di­mo ko­li­ko su na­pra­vi­le – re­kao je pred­sjed­nik Sa­vje­ta za bra­ni­te­lje gra­do­na­čel­ni­ka Vu­ko­va­ra To­mis­lav Josić.

Od da­na naj­a­ve pro­s­vje­da do da­nas Penava je bio su­očen s raz­nim po­ku­ša­ji­ma op­s­tru­ira­nja. Na­išao je na “šut­nju” Za­gre­ba, ali i otvo­re­no pro­tiv­lje­nje HGZ-a i Hvi­dre či­ji je pred­sjed­nik Jo­sip Đa­kić ju­čer ka­zao da od ti­su­ća nji­ho­vih čla­no­va na prosvjed od­la­zi 35 čla­no­va Hvi­dre ko­ji će u Vu­ko­va­ru bi­ti ne­pre­poz­nat­lji­vi.

Oče­ku­ju 20.000 lju­di

– Udru­ge bi tre­ba­le bi­ti neo­vis­ne i apo­li­tič­ne, ali vi­di­mo na dje­lu da to baš i nije ta­ko – re­kao je Josić. Ka­zao je i ka­ko na pro­s­vje­du oče­ku­je oko 20.000 lju­di, ali i da je taj broj za­pra­vo naj­ma­nje va­žan. – Svi ti lju­di ko­ji da­nas bu­du u Vu­ko­va­ru zna­ju sve pro­ble­me na ko­je mi uka­zu­je­mo, ali oni tu ne mo­gu ni­šta uči­ni­ti. Vi­še uči­ni­ti mo­gu oni ko­ji da­nas ne­će do­ći u Vukovar i sve ovo njih ne za­ni­ma – za­klju­čio je Josić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.