DVA BLACK HAWKA STIŽU KA­DA I F-16

UH-60M oprem­ljen je naj­mo­der­ni­jim ko­mu­ni­ka­cij­skim, na­vi­ga­cij­skim i sen­zor­skim sus­ta­vi­ma. Iz­ra­đen je pre­ma no­vim stan­dar­di­ma u opre­mi i kons­truk­ci­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić

He­li­kop­ter UH-60M ko­ris­ti se i u mir­no­dop­skim za­da­ća­ma, i to za ga­še­nje po­ža­ra otvo­re­nih pros­to­ra, nad­zor gra­ni­ca i os­ta­log te­ri­to­ri­ja, tra­ga­nje i spa­ša­va­nje, po­li­cij­ske za­da­će, VIP pre­vo­že­nje Ko­rak po ko­rak os­tva­ru­ju se naj­a­ve iz Mi­nis­tar­stva obra­ne ko­je vo­di ministar Da­mir Kr­sti­če­vić. Još se proš­le go­di­ne saz­na­lo da će Hr­vat­ska voj­ska po­če­ti na­bav­lja­ti i vi­še­na­mjen­ske he­li­kop­te­re, zna­me­ni­te “Cr­ne jas­tre­bo­ve” (Black Hawk UH-60), kao sas­tav­ni dio pre­ori­jen­ta­ci­je HV-a na he­li­kop­te­re za­pad­nog ti­pa, toč­ni­je na ame­rič­ke he­li­kop­te­re.

Voj­ne i mir­no­dop­ske ope­ra­ci­je

Nakon što je do­na­ci­jom SAD-a na­bav­lje­no 16 iz­vi­đač­ko-bor­be­nih he­li­kop­te­ra OH-58 D, ko­ji su u me­đu­vre­me­nu i na­oru­ža­ni, 2020. i 2021. sti­ći će i dva UH-60, i to M ti­pa, a ri­ječ je o po­s­ljed­njoj, naj­mo­der­ni­joj ina­či­ci “Cr­nih jas­tre­bo­va”. U zra­ko­plov­noj ba­zi na Ple­su pred­stav­lje­na su dva Black Hawka iz sas­ta­va sna­ga SAD-a u Nje­mač­koj, a ri­ječ je o is­tom ti­pu he­li­kop­te­ra ko­je SAD do­ni­ra Hr­vat­skoj. Vrijednost je donacije 55 milijuna dolara, uključujući isporuku zemaljske opreme i pri­čuv­nih dijelova te obu­ku le­tač­kog i teh­nič­kog osob­lja, a tro­šak je MORH-a pla­ća­nje PDV-a. Za raz­li­ku od Ki­owa, Black Hawk je vi­še­na­mjen­ski he­li­kop­ter pro­izvo­đa­ča Loc­k­he­ed Mar­ti­na (pro­izvo­di i zra­ko­plo­ve F-16), oprem­ljen je naj­mo­der­ni­jim ko­mu­ni­ka­cij­skim, na­vi­ga­cij­skim i sen­zor­skim sus­ta­vi­ma ko­ji po­sa­di he­li­kop­te­ra omo­gu­ća­va­ju vr­hun­sku si­tu­acij­sku svjes­nost ti­je­kom pro­ved­be za­da­ća. UH-60M iz­ra­đen je pre­ma no­vim stan­dar­di­ma, ka­ko u opre­mi i kons­truk­ci­ji ta­ko i u sus­ta­vu odr­ža­va­nja. Ima po­ve­ća­ne ope­ra­tiv­ne spo­sob­nos­ti te spo­sob­nost pre­živ­lja­va­nja i sa­mo­za­šti­te, jed­nos­tav­ni­ji sus­tav odr­ža­va­nja te vi­še sna­ge i učin­ko­vi­tos­ti od os­ta­lih ina­či­ca.

UH-60M ko­ris­ti se za ši­ro­ki spek­tar voj­nih i mir­no­dop­skih za­da­ća. UH-60M u voj­ne svr­he ko­ris­ti se za sve za­da­će, od he­li­kop­ter­skog na­pa­da, zrač­no-me­di­cin­ske eva­ku­aci­je, eva­ku­aci­je ra­nje­nih, tra­ga­nja i spa­ša­va­nja, nad­zo­ra i za­po­vi­je­da­nja, pre­vo­že­nja voj­ni­ka ili vanj­skog te­re­ta do ga­đa­nja i ra­ke­ti­ra­nja ako se na­oru­ža. Ko­ris­ti se u raz­li­či­tim voj­nim ope­ra­ci­ja­ma te ope­ra­tiv­no po­ka­zu­je br­zi­nu i agil­nost, la­ku raz­mjes­ti­vost, ubo­ji­tost, odr­ži­vost te naj­vi­še po­uz­da­nost. U mir­no­dop­skim za­da­ća­ma ko­ris­ti se za ga­še­nje po­ža­ra na otvo­re­nom, nad­zor gra­ni­ca i os­ta­log te­ri­to­ri­ja, tra­ga­nje i spa­ša­va­nje, po­li­cij­ske za­da­će, VIP pre­vo­že­nje (USMC Ma­ri­ne One) te zrač­no-me­di­cin­sko pre­vo­že­nje zbog mo­der­ne am­bu­lant­ne opreme.

Obu­ka le­tač­kog osob­lja

Opre­ma ko­ju ko­ris­ti in­te­ro­pe­ra­bil­na je s bu­du­ćim bor­be­nim zra­ko­plo­vom F-16, he­li­kop­te­ri­ma OH-58D Ki­owa War­ri­or te os­ta­lim sna­ga­ma Hr­vat­ske voj­ske či­me se do­bi­va ve­li­ka spo­sob­nost učin­ko­vi­tog i br­zog zdru­že­nog dje­lo­va­nja. Ra­ču­na se da će do 2025. Hr­vat­ska na­ba­vi­ti eska­dri­lu tih he­li­kop­te­ra. Do­tad će se HRZ ri­je­ši­ti ru­skih Mi8, a NATO-u kom­pa­ti­bil­ni i su­vre­me­ni Mi-171 sh os­ta­li bi u upo­tre­bi, ia­ko je mo­gu­će da i oni bu­du pro­da­ni, i to za do­bar no­vac, jer za­vr­ša­va nji­hov pr­vi re­mont nakon 10 go­di­na upo­tre­be u HRZ-u.

Is­po­ru­ka pr­va dva he­li­kop­te­ra oče­ku­je se ti­je­kom 2020./ 2021. go­di­ne, če­mu će pret­ho­di­ti obu­ka le­tač­kog i teh­nič­kog osob­lja te is­po­ru­ka opreme i ini­ci­jal­nog kom­ple­ta pri­čuv­nih dijelova. Obu­ka će vje­ro­jat­no bi­ti or­ga­ni­zi­ra­na na is­ti na­čin kao ka­da su u RH sti­gle Ki­owe.

Vi­še­na­mjen­ski he­li­kop­te­ri Black Hawk, ka­žu u MORH-u či­ne pre­kret­ni­cu u ra­zvo­ju spo­sob­nos­ti Hr­vat­ske voj­ske i omo­gu­ćit će ra­zvoj bu­du­ćih spe­ci­jal­nih zrač­nih sna­ga. No­ve he­li­kop­te­re ko­ris­ti­lo bi i Za­po­vjed­niš­tvo spe­ci­jal­nih sna­ga. Black Hawk mo­že po­ni­je­ti 14 pot­pu­no oprem­lje­nih voj­ni­ka i dva čla­na po­sa­de, do­met le­ta mu je vi­še od 500 km i le­ti br­zi­nom od 280 km na sat.

VRIJEDNOST DONACIJE JE 55 MILIJUNA DOLARA, UKLJUČUJUĆI ISPORUKU ZEMALJSKE OPREME I DIJELOVA

GENERAL ZBORA MIRKO ŠUNDOV Vi­še­na­mjen­ski he­li­kop­te­ri Black Hawk, ka­žu u MORH-u, či­ne pre­kret­ni­cu u ra­zvo­ju Hr­vat­ske voj­ske i omo­gu­ćit će ra­zvoj bu­du­ćih spe­ci­jal­nih zrač­nih sna­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.