Uhi­će­ni gi­ne­ko­log

Zbog ile­gal­nih abor­tu­sa pri­ve­li dok­to­ra i ses­tru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivana Ja­ke­lić, Ivana Rimac Lesički//

Mu­ška­rac (54) i že­na (51) pri­ve­de­ni su zbog sum­nje da su u po­lik­li­ni­ci na po­dru­čju Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je po­či­ni­li tri pro­tu­prav­na pre­ki­da trud­no­će, pri­op­ći­la je za­gre­bač­ka po­li­ci­ja. Sum­nja se da su, ka­ko je pri­op­ći­la po­li­ci­ja, tri pa­ci­jen­ti­ce potaknuli na pre­kid trud­no­će. Osum­nji­če­ni su po­tom uz pris­ta­nak tih pa­ci­jen­ti­ca, 19. ožuj­ka, 5. trav­nja i 21. lip­nja 2018. oba­vi­li po­ba­ča­je u po­lik­li­ni­ci ko­ja nije na po­pi­su zdrav­s­tve­nih us­ta­no­va u ko­ji­ma je mo­gu­će oba­vi­ti pre­kid trud­no­će. Osum­nji­če­ni dvo­jac do­ve­den je pred sut­ki­nju is­tra­ge Žu­pa­nij­skog su­da u Ve­li­koj Go­ri­ci ko­ja im je odre­di­la is­traž­ni za­tvor zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja dje­la. Nes­luž­be­no se doz­na­je da je ri­ječ o gi­ne­ko­lo­gu Z. K. i me­di­cin­skoj ses­tri N. K. Za­pos­le­ni su u pri­vat­noj po­lik­li­ni­ci kojoj je Z. K. vlas­nik. On je vlas­nik vi­še po­lik­li­ni­ka na po­dru­čju Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je, a te po­lik­li­ni­ke ima­ju i gi­ne­ko­lo­ške am­bu­lan­te, ko­je, pro­iz­la­zi iz po­li­cij­skog pri­op­će­nja, ni­su na po­pi­su 29 zdrav­s­tve­nih, dr­žav­nih i pri­vat­nih, us­ta­no­va, u ko­ji­ma se u Hr­vat­skoj le­gal­no mo­že na­ba­vi­ti po­ba­čaj. U spo­me­nu­tim po­lik­li­ni­ka­ma ju­čer ni­su bi­li volj­ni ni­šta ko­men­ti­ra­ti. O slu­ča­ju je in­for­mi­ran je i ministar zdrav­s­tva ko­ji je krat­ko ka­zao da je slu­čaj u nad­lež­nos­ti po­li­ci­je, dok je in­s­pek­ci­ja mi­nis­tar­stva sa­mo da­la struč­nu pot­po­ru.

U po­li­ci­ji ka­žu da se is­tra­ga nas­tav­lja ka­ko bi se ut­vr­di­lo je­su li osum­nji­če­ni­ci na­pra­vi­li još ile­gal­nih po­ba­ča­ja pa su po­zva­li sve one ko­ji ima­ju tak­ve in­for­ma­ci­je da im to ja­ve na 192.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.