Pr­vi do­ma­ći brend na­mje­šta­ja Va­la na­tje­cat će se sa Skan­di­nav­ci­ma

Pri­ma, Mun­dus Vi­ri­dis i Kla­na hr­vat­ske su tvrt­ke ko­je će do­ma­ći na­mje­štaj obo­ga­ti­ti kre­ativ­nim di­zaj­nom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn // ZAGREB

Pro­jek­tom Hr­vat­ski pros­tor živ­lje­nja po­ti­cat će se pro­izvod­nja na­mje­šta­ja vi­so­ke do­da­ne vri­jed­nos­ti

Pri­ča o di­zaj­nu, ar­hi­tek­tu­ri i hr­vat­skoj pro­izvod­nji na ovo­go­diš­njoj je Am­bi­en­ti na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu za­okru­že­na pred­stav­lja­njem pr­vog hr­vat­skog na­ci­onal­nog bren­da na­mje­šta­ja Va­la ko­ji no­vo­os­no­va­nim Eu­rop­skim gos­po­dar­skim in­te­res­nim udru­že­njem (EGIU) i pro­jek­tom Hr­vat­ski pros­tor živ­lje­nja za­sad či­ne tri do­ma­će tvrt­ke – Pri­ma, Mun­dus Vi­ri­dis i Kla­na. Nakon go­di­na če­ka­nja da se stva­ri po­mak­nu s mr­tve toč­ke i do­ma­ćem se na­mje­šta­ju da no­va do­da­na vrijednost, mar­ke­ting i kre­ativ­ni di­zajn, kak­vi pra­te skan­di­nav­ski ili ta­li­jan­ski na­mje­štaj, hr­vat­ski će se brend, ču­lo se ju­čer, gra­di­ti pri­vat­nom ini­ci­ja­ti­vom i ula­ga­nji­ma od oko po­la milijuna ku­na, sa­mo u pr­voj go­di­ni.

Nije pro­da­ja tru­pa­ca

– Ovaj pro­jekt će us­pje­ti jer vri­je­di i ima do­volj­no ener­gi­je da za­ži­vi – ka­zao je di­rek­tor i vlas­nik Pri­me Re­na­to Ra­dić, is­ti­ču­ći ka­ko udru­že­nje ko­je ga pro­mo­vi­ra ne­će bi­ti pa­ra­van ni dim­na za­vje­sa za pro­da­ju tru­pa­ca. Ri­ječ je o druš­tve­no ko­ris­nom pro­jek­tu, tr­žiš­no ori­jen­ti­ra­nom pre­ma kup­cu te am­bi­ci­ji da se u in­dus­tri­ji na­mje­šta­ja po­tak­nu po­zi­tiv­ni pro­ce­si u ko­ji­ma će su­dje­lo­va­ti i dru­gi za­in­te­re­si­ra­ni pro­izvo­đa­či. Novi na­ci­onal­ni brend bit će ta­ko si­no­nim za hr­vat­ski pros­tor živ­lje­nja, kva­li­te­tan pro­izvod ve­zan uz spe­ci­fič­ni ži­vot­ni stil te di­zajn na­mi­je­njen ši­ro­koj po­pu­la­ci­ji, a po­se­bi­ce mla­đi­ma. No

Na ovo­go­diš­njoj Am­bi­en­ti na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu za­okru­že­na je pri­ča o do­ma­ćem di­zaj­nu i ar­hi­tek­tu­ri pred­stav­lja­njem bren­da Va­la ko­ji će se gra­di­ti pri­vat­nom ini­ci­ja­ti­vom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.