AfD za­bri­nuo ba­var­ske tvrt­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Nje­mač­ki pro­izvo­đač zra­ko­plov­nih mo­to­ra sa sje­di­štem u Mün­c­he­nu, MTU Ae­ro En­gi­nes, upo­zo­rio je svo­je za­pos­le­ni­ke na po­pu­li­zam uoči re­gi­onal­nih iz­bo­ra u Ba­var­skoj po­ve­zu­ju­ći pro­tiv­lje­nje po­pu­liz­mu sa svo­jim gos­po­dar­skim pro­bi­ci­ma, a kon­zul­tant­ska tvrt­ka EY da­la je slič­ne smjer­ni­ce svo­jim dje­lat­ni­ci­ma. Ia­ko ni­jed­na tvrt­ka nije spo­me­nu­la pro­tu­imi­grant­sku Al­ter­na­ti­vu za Nje­mač­ku (AfD), te po­ru­ke po­ka­zu­ju kor­po­ra­tiv­nu za­bri­nu­tost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.