SVETI OTAC PRIHVATIO OSTAVKU DO­NAL­DA WUERLA

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Rim) (st/

Pa­pa Fra­njo prihvatio je ostavku kar­di­na­la Do­nal­da Wuerla (78) na po­lo­žaj wa­shin­g­ton­skog nad­bi­sku­pa. Wu­erl je ostavku dao nakon što je na­pu­nio 75 go­di­na, ka­da bi­sku­pi mo­ra­ju pod­ni­je­ti zah­tjev za umi­rov­lje­nje, ali ju je pa­pa Fra­njo tek sa­da pot­pi­sao. Po­s­ljed­njih mje­se­ci, nakon objav­lji­va­nja iz­vješ­ća Vi­so­kog su­da Pen­n­syl­va­ni­je u ko­jem su iz­ne­se­na svje­do­če­nja o to­me da su ne­ki sve­će­ni­ci u po­s­ljed­njih 60 go­di­na zlos­tav­lja­li ma­lo­ljet­ni­ke, bio je kri­ti­zi­ran i Wu­erl. Pa­pa mu je, uz pri­hva­ća­nje os­tav­ke, upu­tio i pi­smo u ko­jem ga hva­li što je dao ostavku za do­bro Cr­k­ve i nje­zi­na je­dins­tva.

Sud sa­da op­tu­žu­je Wuerla da nije do­volj­no uči­nio protiv sve­će­ni­ka pe­do­fi­la dok je bio bi­skup Pit­t­sbur­g­ha prem­da mu priz­na­je da je do­bro re­agi­rao u dru­gim slu­ča­je­vi­ma te bio me­đu kar­di­na­li­ma ko­ji su naj­vi­še uči­ni­li u bor­bi protiv zlos­tav­lja­ča ma­lo­ljet­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.