“Dis­kri­mi­ni­ra­ni su i kr­š­ća­ni i ži­do­vi, a ne sa­mo LGBT gru­pe”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - To­mis­lav Kras­nec // BRUXELLES

Na sas­tan­ku Vi­je­ća za pravosuđe i unu­tar­nje pos­lo­ve Eu­rop­ske uni­je Polj­ska je ulo­ži­la ve­to na za­ključ­ke ko­ji go­vo­re o te­melj­nim ljud­skim pra­vi­ma, i to sto­ga što je kon­zer­va­tiv­noj polj­skoj vla­di za­sme­ta­lo da se spo­mi­nju sa­mo ho­mo­sek­su­al­ci, od­nos­no LGBTI oso­be kao učes­ta­le žr­tve dis­kri­mi­na­ci­je, fi­zič­kog na­si­lja i po­ti­ca­nja na mrž­nju i na­si­lje di­ljem EU. Po­lja­ci su in­zis­ti­ra­li da se iz­ri­je­kom spo­me­nu i kr­š­ća­ni i ži­do­vi kao žr­tve dis­kri­mi­na­ci­je po vjer­skoj os­no­vi.

Umjes­to za­klju­ča­ka, objav­lje­na je sa­mo iz­ja­va pred­sje­da­va­ju­će zem­lje u Vi­je­ću EU, Aus­tri­je, a iz­vo­ri sa sas­tan­ka ko­ji se odr­ža­vao iza za­tvo­re­nih vra­ta pre­kju­čer u Luk­sem­bur­gu pre­no­se ka­ko se “u so­bi osje­ti­lo pu­no ljut­nje na stav Polj­ske”.

Polj­sko mi­nis­tar­stvo pravosuđa pri­op­ći­lo je na svo­jim web-stra­ni­ca­ma da je ministar Zbig­ni­ew Zi­obro ulo­žio ve­to nakon što os­ta­lih 27 dr­ža­va čla­ni­ca nije pris­ta­lo na polj­ski pri­jed­log da u za­ključ­ke uđu i dvi­je re­če­ni­ce o to­me da su vjer­ni­ci, po­seb­no kr­š­ćan­skih i ži­dov­ske vje­ro­is­po­vi­jes­ti, da­nas sve ma­sov­ni­je žr­tve ne­to­le­ran­ci­je, dis­kri­mi­na­ci­je i po­ti­ca­nja na mrž­nju.

Pri­op­će­nje za­vr­ša­va pod­sje­ća­njem ka­ko je Polj­ska uve­la pra­vo gla­sa za že­ne pu­no pri­je Fran­cu­ske “u kojoj je to uve­de­no 1944., za nje­mač­ke oku­pa­ci­je”, te ka­ko je Polj­ska je­di­na dr­ža­va u Eu­ro­pi gdje kaz­ne­ni zakon ni­kad nije pro­pi­si­vao kaz­nu za ho­mo­sek­su­al­ne od­no­se “dok je u Nje­mač­koj prak­sa iz­ri­ca­nja tak­vih pre­su­da ukinuta tek 1969.” To je sa­mo nas­ta­vak ten­zi­ja iz­me­đu Var­ša­ve i os­tat­ka Uni­je.

Sas­ta­nak Vi­je­ća EU nas­ta­vio se i ju­čer u for­ma­tu mi­nis­ta­ra unu­tar­njih pos­lo­va, a naj­važ­ni­ja je bi­la ras­pra­va o Ko­mi­si­ji­nu pri­jed­lo­gu for­mi­ra­nja eu­rop­ske gra­nič­ne stra­že s 10 ti­su­ća na­oru­ža­nih pri­pad­ni­ka.

– Pos­to­ji kon­sen­zus oko to­ga da to Eu­ro­pi tre­ba, sa­mo je pi­ta­nje ka­ko to im­ple­men­ti­ra­ti. Pos­to­je raz­li­ke u sta­vo­vi­ma dr­ža­va čla­ni­ca, ali ni­su tak­ve da se ne bi mo­gle po­rav­na­ti. Svi su svjes­ni da Eu­ro­pa mo­ra bi­ti sprem­na za pos­to­je­ću, a i sva­ku bu­du­ću mi­grant­sku kri­zu, te da si vi­še ni­kad ne smi­je do­pus­ti­ti da se po­no­vi 2015. i 2016. go­di­na. Stva­ra­nje ja­ke eu­rop­ske gra­nič­ne i obal­ne služ­be je­dan je od pre­du­vje­ta za to – re­kao je Da­vor Bo­ži­no­vić ko­ji je pred­stav­ljao Hr­vat­sku na tom sas­tan­ku.

GRANIČNA STRAŽA Ne smi­je­mo do­pus­ti­ti da se po­no­vi 2015., ka­že Da­vor Bo­ži­no­vić

NASTAVLJAJU SE TENZIJE EU I POLJ­SKE VLADE MATEUSZA MORAWIECKOG

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.