TUR­SKA: “SNIMKE DOKAZUJU DA JE KHASHOGGI UBI­JEN”

Taj­ne služ­be ka­žu da je sa­udij­ski tim naj­pri­je pri­veo no­vi­na­ra, za­tim ga mu­čio i ubio te na kra­ju ra­sko­ma­dao

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab // Zagreb

Sa­udij­ski me­dij ne pri­da­ju slu­ča­ju ni­kak­vu važ­nost, a ne­ki ka­žu da je kriv Ka­tar

Još uvi­jek ni­su poz­na­te okol­nos­ti nes­tan­ka sa­udij­skog no­vi­na­ra Ja­ma­la Kha­shog­gi­ja ko­ji je 2. lis­to­pa­da ušao u sa­udij­ski kon­zu­lat u Is­tan­bu­lu i od ta­da mu se gu­bi sva­ki trag. Dok is­tra­ga tra­je, ono što je evi­dent­no i u če­mu se sla­žu svi ana­li­ti­ča­ri, te­ško je vje­ro­va­ti da je no­vi­nar Khashoggi još živ.

Tur­ska oba­vje­štaj­na služ­ba, ka­ko tvr­de iz­vo­ri iz služ­be, oba­vi­jes­ti­la je SAD da “po­sje­du­ju audio i vi­de­os­nim­ke ko­je upu­ću­ju na to da je sa­udij­ski no­vi­nar Ja­mal Khashoggi ubi­jen”. Pre­ma nji­ho­vim in­for­ma­ci­ja­ma, “na snim­ci se mo­že vi­dje­ti da je 2. lis­to­pa­da sa­udij­ski si­gur­nos­ni tim ušao u kon­zu­lat u Is­tan­bul, gdje su naj­pri­je pri­ve­li Kha­shog­gi­ja, ko­ji je do­šao pre­uze­ti pa­pi­re. Po­tom su ga ubi­li te ra­sko­ma­da­li”. Is­to ta­ko, pre­ma tvrd­nja­ma tur­ske služ­be na audi­os­nim­ka­ma “ču­je se glas no­vi­na­ra Kha­shog­gi­ja i gla­so­ve dru­gih lju­di ko­ji go­vo­re arap­ski je­zik te se ra­zaz­na­je ka­ko je is­pi­ti­van, po­tom iz­lo­žen mu­če­nju, a nakon to­ga i ubi­jen”.

Za­mag­lji­va­nje oči­ju

U me­đu­vre­me­nu, ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja je tra­ži­la od sa­udij­skog ve­le­pos­la­ni­ka u Wa­shin­g­to­nu, Kha­le­da Bin Sal­ma­na, bra­ta sa­udij­skog prin­ca Mu­ha­me­da Bin Sal­ma­na, da ode u Sa­udij­sku Ara­bi­ju i za­tra­ži od bra­ta, ko­jeg okriv­lju­ju da je osob­no dao na­log za uboj­stvo no­vi­na­ra, da objas­ni de­ta­lje nes­tan­ka i uboj­stva no­vi­na­ra Kha­shog­gi­ja. Svi do­ka­zi upu­ću­ju na to da je no­vi­nar ušao u sa­udij­ski kon­zu­lat u Is­tan­bu­lu, ali nije iz­a­šao, a sa­udij­ska stra­na, ka­žu kri­ti­ča­ri, po­ku­ša­va za­ma­gli­ti oči jav­nos­ti ša­lju­ći de­le­ga­ci­ju Sa­udij­ske Ara­bi­je u Tur­sku ka­ko bi is­tra­ži­la sve okol­nos­ti oko nes­tan­ka no­vi­na­ra.

Da iza nje­go­va nes­tan­ka sto­ji sa­udij­ski re­žim do­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da go­to­vo svi vo­de­ći sa­udij­ski me­di­ji, u vri­je­me kad je to u svi­je­tu glav­na te­ma, ne pri­da­ju to­me ni­kak­vu važ­nost već su obja­vi­li sa­mo štu­ru vi­jest u kojoj pi­šu ka­ko je Ka­tar kriv za nes­ta­nak Kha­shog­gi­ja. Ne­ki su iš­li to­li­ko da­le­ko da pi­šu ka­ko je no­vi­nar Khashoggi po­bje­gao u Ka­tar gdje sa­da i ži­vi te je ovo sa­mo za­vje­ra protiv Sa­udij­ske Ara­bi­je.

Uklju­či­la se i EU

Is­to­dob­no i EU od Riya­da tra­ži pro­vo­đe­nje is­tra­ge u ve­zi s pi­ta­njem nes­tan­ka no­vi­na­ra. Vi­so­ka pred­stav­ni­ca EU za vanj­sku po­li­ti­ku i si­gur­nost Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni je ta­ko­đer po­ru­či­la da Uni­ja od vlas­ti u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji oče­ku­je tran­s­pa­rent­nu i sve­obu­hvat­nu is­tra­gu o slu­ča­ju nes­tan­ka no­vi­na­ra Kha­shog­gi­ja.

Una­toč to­me što je Trump pos­lao oš­tru po­ru­ku Mu­ha­me­du Bin Sal­ma­nu, ka­zao je da ne vi­di raz­log da blo­ki­ra inves­ti­ci­je Sa­udij­ske Ara­bi­je us­pr­kos za­bri­nu­tos­ti, do­da­ju­ći da bi u slu­ča­ju ame­rič­ke blo­ka­de Sa­udij­ska Ara­bi­ja pre­us­mje­ri­la svoj no­vac na Ru­si­ju i Ki­nu.

Pro­s­vjed­ni­ci za ljud­ska pra­va već vi­še da­na pro­s­vje­du­ju protiv nes­tan­ka, i vje­ro­jat­nog uboj­stva, no­vi­na­ra is­pred sa­udij­skog ve­le­pos­lans­tva u Is­tan­bu­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.