HAGUE I OVČINJIN VRATIT ĆE SE IPAK U SVEMIR 2020.

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Čel­nik ru­ske sve­mir­ske agen­ci­je Ro­sko­smos iz­ja­vio je ju­čer da će dvo­ji­ca as­tro­na­uta, ko­ji su se us­pje­li pri­zem­lji­ti nakon kva­ra na Sojuzu, po­nov­no le­tje­ti i ot­pu­to­vat će na Me­đu­na­rod­nu sve­mir­sku pos­ta­ju (ISS) u pro­lje­će idu­će go­di­ne.

Dmi­trij Ro­go­zin, čel­nik Ro­sko­smo­sa, dao je tu iz­ja­vu dan nakon što su ame­rič­ki i ru­ski as­tro­na­ut Nick Hague i Alek­sej Ovčinjin pre­ži­vje­li dra­ma­tič­no pri­sil­no sli­je­ta­nje u Ka­zah­s­ta­nu po­što je nji­ho­va ra­ke­ta pre­tr­pje­la kvar ubr­zo nakon lan­si­ra­nja s Baj­ko­nu­ra.

Ha­gu­ea i Ov­či­nji­na, ko­je je So­juz tre­bao pre­ves­ti na Me­đu­na­rod­nu sve­mir­sku pos­ta­ju, pro­naš­li su spa­si­oci u Ka­zah­s­ta­nu neo­z­li­je­đe­ne i u do­brom sta­nju.

NASA je obja­vi­la u če­t­vr­tak da se u tre­nut­ku po­li­je­ta­nja sve­mir­skog bro­da So­juz MS10 do­go­di­la “neo­če­ki­va­na si­tu­aci­ja”. Ak­ti­vi­ra­ni su sus­ta­vi spa­ša­va­nja i ra­ke­ta je ate­ri­ra­la u Ka­zah­s­ta­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.