Pas­to­ra zbog ko­jeg su “za­ra­ti­li” Er­doğan i Trump pus­ti­li iz za­tvo­ra

U za­tvo­ru bio dvi­je go­di­ne Ame­rič­ki je pas­tor An­drew Brun­son pu­šten na slo­bo­du te se upu­tio u SAD

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab // ZAGREB

Nakon što su na mar­gi­ni za­sje­da­nja Op­će skup­šti­ne UN-a raz­go­va­ra­li pred­sjed­ni­ci Do­mald Trump i Tayyip Er­doğan, ka­ko je nuž­no sma­nji­ti tenzije iz­me­đu dvi­je zem­lje, ko­je su nas­ta­le zbog za­tva­ra­nja ame­rič­kog pas­to­ra An­drewa Brun­son, ju­čer je nakon ro­či­šta na su­du u tur­skom gra­du Iz­mi­ru, sud uki­nuo kuć­ni pri­tvor za pas­to­ra. Ne­ki su me­di­ji iz­vjes­ti­li da se od­mah nakon pre­su­de i upu­tio avi­onom ku­ći u SAD. Pri­je iz­ri­ca­nja pre­su­de pas­tor Brun­son je su­cu ka­zao ka­ko “vo­li Tur­sku te da je ne­vin i sa­mo že­li prav­du”.Tur­ska za­uz­vrat oče­ku­je da će Wa­shin­g­ton uki­nu­ti sank­ci­je ko­je je uveo protiv dva mi­nis­tra tur­ske vlade, pravosuđa Ab­dul­ha­mi­ta Güla i unu­tar­njih pos­lo­va Süleyma­na Soylua.

Ame­rič­ki pas­tor An­drew Brun­son bio je, pod op­tuž­bom za te­ro­ri­zam i špi­ju­na­žu, u pri­tvo­ru u Tur­skoj od lis­to­pa­da 2016. što je po­di­glo na­pe­tos­ti u od­no­si­ma iz­me­đu Tur­ske i Sje­di­nje­nih Dr­ža­va, ko­ji su već do­se­gli kri­tič­nu toč­ku zbog pot­po­re Wa­shin­g­to­na kur­d­skim mi­li­ci­ja­ma u Si­ri­ji.

An­drew Brun­son ne­upad­lji­vi je pro­tes­tant­ski sve­će­nik ko­ji je 1993. iz SAD-a sti­gao u Tur­sku s mi­si­onar­skom na­mje­rom, što je i či­nio pu­ne 24 go­di­ne, odjed­nom je pos­tao uz­ro­kom žes­to­ke di­plo­mat­ske kri­ze iz­me­đu dvi­je ina­če pri­ja­telj­ske zem­lje. Brun­son ko­ji je sa­mo htio pro­du­lji­ti svo­ju vi­zu, 7. lis­to­pa­da 2016. bio je uhi­ćen, i to ne­ko­li­ko mje­se­ci nakon ne­us­pje­log pu­ča u Tur­skoj i usred va­la uhi­će­nja ko­ja su za­hva­ti­la jav­ne služ­be, pravosuđe, voj­sku i po­li­ci­ju.

Ame­rič­ko mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja zbog uhi­će­nja Brun­so­na na­met­nu­lo je sank­ci­je tur­skim mi­nis­tri­ma pravosuđa Ab­dul­ha­mi­tu Gülu i mi­nis­tru unu­tar­njih pos­lo­va Süleyma­nu Soyluu, nakon če­ga je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump za­pri­je­tio An­ka­ri oš­trim sank­ci­ja­ma u slu­ča­ju da ne pus­te ame­rič­kog pas­to­ra. SAD je Tur­skoj za­tim uveo ca­ri­ne, što je ne­ga­tiv­no utje­ca­lo na nje­zi­nu eko­no­mi­ju.

Brun­son, ko­ji ima obi­telj­ske ko­ri­je­ne u Sje­ver­noj Ka­ro­li­ni, pret­hod­no je slu­žio 20 mje­se­ci u tur­skom za­tvo­ru, a pri­je­ti­lo mi je i 35 go­di­na za­tvo­ra, da je bio osu­đen. Nje­go­vi su pris­ta­še rek­li da su op­tuž­be protiv nje­ga ap­surd­ne. – On nije oru­ža­ni te­ro­rist ko­ji po­ku­ša­va svrg­nu­ti bilo ko­ju vla­du – iz­ja­vi­la je nje­go­va kći Jacqu­eli­ne Brun­son Fur­na­ri.

ZBOG BRUN­SO­NA SAD JE TUR­SKOJ UVEO CA­RI­NE I SANK­CI­JE ZA NJEZINE MINISTRE

AN­DREW BRUN­SON Uhi­ćen je 2016. u va­lu pro­go­na nakon ne­us­pje­log pu­ča u Tur­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.