In­for­ma­ci­je umjes­to ci­gli MINGO PRVO MI­NIS­TAR­STVO DIGITALNOG DOBA

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

sve­uči­li­šta Ber­ke­ley, te du­go­go­diš­njeg di­rek­to­ra nje­mač­kog Ins­ti­tu­ta Fra­un­ho­fer za sus­ta­ve so­lar­ne ener­gi­je. We­ber će go­vo­ri­ti o mo­guć­nos­ti­ma “pla­vog ras­ta” u odr­ži­vom ener­get­skom gos­po­dar­stvu. Mo­žda će pred­stav­ni­ci na­še jav­ne upra­ve ne­što na­uči­ti i iz es­ton­skog pri­mje­ra, či­je je di­gi­ta­li­zi­ra­no pravosuđe ne­dav­no odu­šev­lje­no pro­ko­men­ti­rao i ministar pravosuđa Dra­žen Boš­nja­ko­vić. Nji­ho­va će is­kus­tva pred­sta­vi­ti je­dan od naj­mla­đih zas­tup­ni­ka u ta­moš­njem par­la­men­tu, Kal­le Pal­ling, ko­ji je iz­nim­no ak­ti­van u pro­mo­vi­ra­nju elek­tro­nič­ke upra­ve u svo­joj zem­lji i ino­zem­s­tvu. Nje­go­vom je zas­lu­gom ne­dav­no iz­gla­san zakon ko­ji u Es­to­ni­ji re­gu­li­ra pos­lo­va­nje “ri­de-sha­ring” kom­pa­ni­ja po­put Ube­ra. O su­rad­nji s vla­da­ma cen­tral­ne i is­toč­ne Eu­ro­pe na di­gi­ta­li­za­ci­ji upra­ve go­vo­rit će i Evan­ge­los Chrysa­fi­dis iz Mi­cro­sof­ta.

Umjet­na in­te­li­gen­ci­ja

Da­vor Ru­nje, os­ni­vač i di­rek­tor di­gi­tal­ne agen­ci­je, pri­čat će o pri­mje­ni umjet­ne in­te­li­gen­ci­je što bi mo­glo bi­ti za­nim­lji­vo po­du­zet­ni­ci­ma u di­gi­ta­li­za­ci­ji nji­ho­va pos­lo­va­nja. No, nji­ho­vi pred­stav­ni­ci iz HUP-a mo­gu is­ko­ris­ti­ti pri­li­ku pa iz­rav­no pi­ta­ti ministre iz svo­jih re­so­ra na ko­ji će na­čin pri­la­go­di­ti svo­je mje­re i ak­tiv­nos­ti ka­ko bi im olak­ša­li di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju kroz po­kre­ta­nje pos­lo­va­nja u jed­nom ko­ra­ku, e-ra­čun, raz­ne di­gi­tal­ne re­gis­tre i os­ta­le ala­te ko­ji su još uvi­jek ne­adek­vat­ni i pu­no bli­že “ci­gli i mal­te­ru” ne­go e-pos­lo­va­nju.

Me­đu im­pre­siv­nim ime­ni­ma ko­ja će go­vo­ri­ti na sku­pu je pro­fe­sor fi­zi­ke Eic­ke We­ber, svjet­ski li­der u is­tra­ži­va­nju so­lar­ne ener­gi­je, di­rek­tor i pred­sjed­nik BEARS-a, Obra­zov­nog sa­ve­za za is­tra­ži­va­nje sve­uči­li­šta Ber­ke­ley, te du­go­go­diš­nji di­rek­tor nje­mač­kog Ins­ti­tu­ta Fra­un­ho­fer za sus­ta­ve so­lar­ne ener­gi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.