IZ DRU­GIH STRANAKA ODLAZE, BANDIĆU HRLE PO ČLANSTVO

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Or­ga­ni­za­ci­ja pos­to­ji u sva­koj če­t­vr­ti, ali i na po­dru­čju od Za­gor­ja pre­ko Sla­vo­ni­je pa do Dal­ma­ci­je. Uči se i de­co­upa­ge

HDZ-u te­ško, ali, nas­ta­vi li ras­ti do­sa­daš­njim tem­pom, Stran­ka ra­da i so­li­dar­nos­ti za ne­ko­li­ko bi se go­di­na mo­gla pri­bli­ži­ti tre­nu­tač­no dru­goj naj­ja­čoj u dr­ža­vi, SDP-u. Ba­rem što se čla­no­va ti­če jer tri­de­se­tak ti­su­ća lju­di, ko­li­ko ih je tre­nu­tač­no me­đu so­ci­jal­de­mo­kra­ti­ma ko­ji­ma je pri­je os­ni­va­nja vlas­ti­te stran­ke pri­pa­dao i sam gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, 60-ak je pos­to vi­še ne­go što ih ima u “365”.

Tak­ti­ka ko­ja “pa­li”

Pris­tup­ni­ka, ot­kri­va­ju nam u Ban­di­će­voj stran­ci, ima­ju sva­kod­nev­no, i to “iz svih sfe­ra ži­vo­ta”, a one poz­na­ti­je jav­nos­ti naj­ra­di­je pred­sta­ve sa­mi. Upra­vo su to na­pra­vi­li i ju­čer, ka­da su u svo­jim pros­to­ri­ja­ma u Pra­škoj uli­ci ot­kri­li da će se lis­ti spor­ta­ša u stran­ci pri­dru­ži­ti i Ci­bo­nin ka­pe­tan Ma­rin Ro­zić, pa­ra­olim­pi­jac Ivan Ka­ta­nu­šić, pli­vač Ro­ko Gru­ja, a i va­ter­po­lis­ti Mla­dos­ti, ko­ji su svi re­dom is­tak­nu­li da su po­nos­ni što su dio “365”. A po­no­san je na sve svo­je čla­no­ve i pred­sjed­nik stran­ke Mi­lan Ban­dić, ko­ji za učla­nje­nje nije pos­ta­vio čak ni dob­ne gra­ni­ce. Po­seb­no za­bav­lje­ni bi­li Gra­do­na­čel­nik i šef stran­ke Mi­lan Ban­dić ju­čer je ma­lo za­kas­nio na pro­mo­ci­ju no­vih čla­no­va, ko­ja je bi­la naj­av­lje­na za 16 sa­ti. Una­toč to­me, ia­ko na br­zi­nu, pred­sta­vio je spor­ta­še ko­ji su se pri­klju­či­li Stran­ci ra­da i so­li­dar­nos­ti, a po­seb­no je is­tak­nuo da mu je dra­go što su sa­da u “365” i tri mi­si­ce. Dvi­je su doš­le ju­čer, a Na­ta­li­ja Pri­ca Ore­ški već je čla­ni­ca stran­ke, či­ja je i zas­tup­ni­ca u Grad­skoj skup­šti­ni. Ona je na toj po­zi­ci­ji za­mi­je­ni­la vi­olon­če­lis­ti­cu Anu Ruc­ner. su Za­grep­ča­ni ovog lje­ta kad je u Stran­ku ra­da i so­li­dar­nos­ti upi­san prav­nik i pu­bli­cist, bo­rac te po­čas­ni pred­sjed­nik An­ti­fa­šis­tič­ke li­ge Hr­vat­ske Ju­raj Hr­že­njak, ko­je­mu su 102 go­di­ne, ali u “365” is­ti­ču da ni po ko­jem pi­ta­nju ne žele bi­ti is­klju­či­vi. Svi i svug­dje, bilo bi naj­bo­lje, go­vo­re, a ta­ko su i kre­nu­li. Or­ga­ni­za­ci­je stran­ke sta­re tri i pol go­di­ne u sva­koj su od 17 grad­skih če­t­vr­ti, a ima ih i u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji, po Za­gor­ju, Sla­vo­ni­ji pa sve do Spli­ta. Dr­niš, Đur­đe­vac, Gli­na, Imot­ski, Ko­priv­ni­ca, Kra­pi­na, Ri­je­ka, Va­ra­ždin, Vukovar i Zla­tar sa­mo su ne­ki od gra­do­va u ko­ji­ma se mo­gu na­ći čla­no­vi stran­ke “365”, a ima ih, me­đu os­ta­lim, i u op­ći­na­ma Zmi­jav­ci, Vi­škov­ci, Pre­se­ka, Gu­nja, Boš­nja­ci te Br­c­kov­lja­ni. Tre­nu­tač­no je di­ljem Hr­vat­ske oko 12 ti­su­ća čla­no­va, a ka­ko nam objaš­nja­va­ju u Ban­di­će­voj stran­ci, ra­di se na to­me da lju­di ko­ji vo­de po­druž­ni­ce bu­du oni ko­ji su u svo­jem kra­ju po ne­če­mu poz­na­ti i važ­ni. Tak­ti­ka je to ko­ju gra­do­na­čel­nik pri­mje­nju­je i u Za­gre­bu, ba­rem kad su u pi­ta­nju lo­kal­ni iz­bo­ri, pa je ta­ko na proš­li­ma na svo­ju lis­tu smjes­tio, me­đu os­ta­li­ma, knji­žev­ni­cu Mi­la­nu Vu­ko­vić Ru­njić, vi­olon­če­lis­ti­cu Anu Ruc­ner, biv­šeg muf­ti­ju Šev­ka Omer­ba­ši­ća te ne­ka­daš­nju pot­pred­sjed­ni­cu Vlade Ljer­ku Min­tas Ho­dak. A na pret­proš­li­ma, ka­da stran­ke još nije bilo, ali je Ban­dić na iz­bo­re iz­i­šao sa­mos­tal­no, u re­du za Skup­šti­nu naš­li su se atle­ti­čar­ka San­dra Per­ko­vić, biv­ša pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za dje­cu Lju­bi­ca Ma­ti­je­vić Vr­salj­ko, ba­le­ri­na Al­mi­ra Osma­no­vić, oper­na pje­va­či­ca San­dra Ba­ga­rić te glu­mi­ca Kos­ta­din­ka Vel­kov­ska.

Nije sve u po­li­ti­ci

Stran­ka ra­da i so­li­dar­nos­ti u Skup­šti­ni tre­nu­tač­no ne sto­ji ni­ma­lo lo­še. Ban­dić ima 15 zas­tup­ni­ka u svo­jem klu­bu, kao i ve­ći­nu s HDZom te Ne­ovis­ni­ma za Hr­vat­sku, a ni Sa­bor bez “365” vi­še ne iz­gle­da kao pri­je jer je u Ban­di­će­vu klu­bu on­dje osme­ro zas­tup­ni­ka. Je­dan od njih, Ka­ži­mir Var­da, ujed­no je i pot­pred­sjed­nik stran­ke, baš kao i za­mje­ni­ca gra­do­na­čel­ni­ka Je­le­na Pa­vi­čić Vu­ki­če­vić te pot­pred­sjed­ni­ca Skup­šti­ne Ana Stav­lje­nić Ru­ka­vi­na. Me­đu čla­no­vi­ma Pred­sjed­niš­tva su i bri­ga­dir Mi­odrag De­mo te već spo­me­nu­ta atle­ti­čar­ka San­dra Per­ko­vić.

Ali nije uvi­jek sve u po­li­ti­ci pa se u Pra­škoj, u kojoj je sre­di­šte stran­ke, po no­vom mo­že i opus­ti­ti. Utor­kom i pet­kom Za­grep­ča­ni mo­gu do­ći uči­ti de­co­upa­ge, teh­ni­ku ukra­ša­va­nja na­mje­šta­ja i pred­me­ta, a mo­glo se i dru­ži­ti sa zas­tup­ni­ci­ma u Skup­šti­ni, za što novi ras­po­red još nije objav­ljen.

“Pa­lac go­re” za­štit­ni im je znak, a šef ni ju­čer nije skri­vao za­do­volj­stvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.