Vri­je­me u ka­za­li­štu nije ja­ko kvar­lji­va ro­ba, ali lju­di je­su

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (B. Ra­do­vić)

Re­da­telj Sa­ša Bo­žić za­vr­šio je tri­lo­gi­ju u kojoj se ba­vi te­mom iz­ved­be­nih umjet­nos­ti. Ta­ko smo kao pr­vu pred­sta­vu u tom ni­zu, na­zva­nom “On en­ter­ta­in­ment”, vi­dje­li “Born to ple­ase”, dje­lo u ko­jem je po­mo­ću for­me ta­lent-na­tje­ca­nja u pje­va­nju is­pi­ti­vao od­nos iz­vo­đa­ča i pu­bli­ke, sli­je­dio je “Folk Ac­ts” u ko­jem su su­prot­stav­lje­ne glu­mi­ca i ka­van­ska pje­va­či­ca, a u če­t­vr­tak smo u Te­atru &TD pre­mi­jer­no vi­dje­li “Bo­lji ži­vot”, ko­ji te­ma­ti­zi­ra ko­li­ko su u me­di­ju ka­za­li­šta krh­ki vri­je­me, glu­mač­ka iz­ved­ba, ali i oče­ki­va­nja pu­bli­ke. “Bo­lji ži­vot” sas­to­ji se od dva di­je­la. U pr­vom, na­zva­nom “Bu­duć­nost”, re­da­telj po­la­zi od na­oko jed­nos­tav­ne, ali na sce­ni sa­svim neo­bič­ne si­tu­aci­je: što ka­da bi pu­bli­ka zna­la bu­duć­nost. To zna­či da glum­ci: Pe­tra Hraš­ća­nec (Bo­ži­će­va stal­na su­rad­ni­ca za scen­ski po­kret), Jer­ko Mar­čić i Na­ta­ša Dan­gu­bić (po­kri­ve­na plah­tom, jer ona je duh) dos­lov­no naj­a­ve sva­ki svoj po­kret, ges­tu, emo­ci­ju... a za­tim to i na­pra­ve. Do­jam je neo­do­lji­vo za­ču­dan, ali i za­ba­van, ali kao i uvi­jek ka­da je ri­ječ o re­ži­ji i autor­stvu Sa­še Bo­ži­ća, tra­ži glu­mač­ke bra­vu­re na n-toj po­ten­ci­ji, a ov­dje to us­pi­je­va čak i Na­ta­ši Dan­gu­bić pre­kri­ve­noj plah­tom. U “Igra­ma pri­jes­to­lja”, dru­gom di­je­lu pred­sta­ve, na sce­ni su dvo­ji­ca mla­dih glu­ma­ca Ugo Ko­ra­ni i Bo­ris Ba­ruk­čić ko­ji u fu­ri­oz­nom tem­pu iro­ni­zi­ra­ju na­šu op­sjed­nu­tost TV spek­tak­li­ma, ep­skim pri­ča­ma i ve­li­kim oče­ki­va­nji­ma (pa i me­dij­skim na­mje­štalj­ka­ma) ko­je pra­te sva­ku no­vu se­zo­nu ne­kog TV hi­ta. No, ka­da “igra” do­bi­je hr­vat­ski kraj, ka­da se deč­ki s en­gle­skog pre­ba­ce na hr­vat­ski, smi­jeh pri­sjed­ne baš sva­kom u pu­bli­ci.

DA­MIR ŽIŽIĆ/SC

Ugo Ko­ra­ni i Bo­ris Ba­kur­čić iro­ni­zi­ra­ju na­šu op­sjed­nu­tost TV spek­tak­li­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.