4 poz­na­te da­me o na­vi­ka­ma uljep­ša­va­nja: NJE­GA JE VAŽNIJA OD ŠMINKE

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (Ana Ten­že­ra)

Pu­der, ruž, ru­me­ni­lo? Bez če­ga ne iz­la­zi­te iz ku­će? Tko vam “odu­zi­ma go­di­ne” raz­nim tret­ma­ni­ma? Poz­na­te Hr­va­ti­ce ot­kri­va­ju ma­le taj­ne ko­je im po­ma­žu da li­je­po iz­gle­da­ju.

Mla­do­li­ka mod­na agen­ti­ca Ti­ha­na Ha­ra­pin-Za­le­pu­gin vo­li koz­me­tič­ke tor­bi­ce te uvi­jek no­si čak dvi­je.

– Bu­du­ći da no­sim uglav­nom ve­li­ke tor­be, one su mi sjaj­no po­moć­no sred­stvo da ipak znam gdje mi je što. U jed­noj su ele­men­ti za cas­tin­ge: me­tar, olov­ka, blo­kić, a baš čis­ta koz­me­tič­ka obvez­no sa­dr­ži: me­lem, ma­le ška­ri­ce i pin­ce­tu, ra­špi­cu, če­šalj i čes­to lak za ko­su jer mi se ko­sa frč­ka pa je mo­ram ne­ka­ko “za­uz­da­ti” te pa­pir­na­te ma­ra­mi­ce. Kad od­la­zim na du­lji put, no­sim SOS kre­mi­cu ko­ja ra­tu­je s ma­lim ra­na­ma, po­re­zo­ti­na­ma, her­pe­som i slič­nim put­nim nez­go­da­ma. Ta­ble­te protiv bo­lo­va uvi­jek su tu.

Is­ti­če da ne no­si de­ko­ra­tiv­nu koz­me­ti­ku, osim MAC-ova pre­pa­ra­ta ko­jim pre­kri­je „sko­ro uvi­jek cr­ve­ni nos“ko­ji je i lje­ti i zi­mi u toj ni­jan­si.

– Me­lem je ap­so­lut­no po­tre­ba broj 1. Stav­ljam ga na us­ne, a ako za­tre­ba, do­bro dje­lu­je i kao za­šti­ta od ne­pre­dvi­đe­nih ma­njih oz­lje­da.

Ne od­la­zi ni na kakve tret­ma­ne te nema koz­me­ti­ča­ra ni ma­se­ra. Dva pu­ta tjed­no vježba jo­gu i mno­go ho­da te se tru­di spa­va­ti naj­ma­nje osam sa­ti.

Ko­ralj­ne ni­jan­se

Ener­gič­na pje­va­či­ca In­di­ra Le­vak pak u koz­me­tič­koj tor­bi­ci uvi­jek ima BB kre­mu, kom­pak­t­ni pu­der i ruž. Na us­ne na­no­si cr­ve­nu ili ko­ralj­nu ni­jan­su ta­ko da je je­dan ta­kav stick uvi­jek u nje­zi­noj tor­bi­ci bez ko­je ne iz­la­zi iz ku­će. Ne mo­že za­mis­li­ti sva­kod­ne­vi­cu bez ko­rek­to­ra.

Ve­li­ku paž­nju pri­da­je nje­zi ko­že i pa­zi da je uvi­jek do­bro očiš­će­na od šminke i na­hra­nje­na kre­mom. Uju­tro stav­lja la­ga­nu pod­lo­gu i ma­lo ru­me­ni­la i sprem­na je za dan. Ot­kri­va tko joj još po­ma­že da do­bro iz­gle­da.

– Re­do­vi­to od­la­zim na tret­man Med Vi­sa­ge ko­ji tre­nu­tač­no da­je re­zul­ta­te i mo­ja ko­ža li­ca ima bo­lji to­nus i tek­s­tu­ru od­mah nakon tret­ma­na. Ta­ko­đer, za ti­je­lo ko­ris­tim Med Con­to­ur Mul­ti­power, ul­tra­zvuč­nu te­ra­pi­ju kojom obli­ku­jem po­je­di­ne di­je­lo­ve ti­je­la. Re­zul­ta­ti su ču­des­ni – tvr­di In­di­ra.

Te­le­vi­zij­ska i ra­dij­ska vo­di­te­lji­ca Bar­ba­ra Ko­lar ta­ko­đer is­ti­če „sve­mo­gu­ći me­lem“:

– Is­kre­no, za­pra­vo imam tor­bi­cu s li­je­ko­vi­ma za “pr­vu po­moć” u kojoj se us­put na­la­ze me­lem i kre­ma za ru­ke. Pra­vu koz­me­tič­ku tor­bi­cu no­sim u ri­jet­kim slu­ča­je­vi­ma kad sam pri­vat­no na­šmin­ka­na pa ra­ču­nam da će to ne­ka­da tre­ba­ti ma­lo po­pra­vi­ti, a on­da je unu­tra sve što mo­že­te za­mis­li­ti.

Na pi­ta­nje bez ko­jeg koz­me­tič­kog pro­izvo­da ni­ka­ko ne mo­že za­mis­li­ti ži­vot, od­go­va­ra:

– Re­do­vi­tost u na­no­še­nju pre­pa­ra­tiv­ne koz­me­ti­ke (kre­ma oko oči­ju, se­rum i hi­dra­tant­na ili hra­nji­va kre­ma) vje­ro­jat­no je ono či­me se mo­gu po­hva­li­ti. Ni­kad ni­sam otiš­la na po­či­nak bez te­me­lji­tog čiš­će­nja li­ca. Obo­ža­vam i ko­je­kak­ve kre­mi­ce za ti­je­lo – da­nju one s mi­ri­som omi­lje­nog par­fe­ma, no­ću ne­ke sa “za­da­ci­ma”.

Pu­naš­ne us­ne

Biv­ša pje­va­či­ca, da­nas event i PR me­na­džer La­na Mi­hić ka­že da ne po­prav­lja ma­ke-up ti­je­kom da­na, ali da ne iz­la­zi iz ku­će pri­je ne­go što na­ne­se Re­vi­derm Lip plum­per za ko­ji ka­že da ima ugod­nu tek­s­tu­ru i či­ni us­ne pu­naš­ni­ji­ma. – Lje­ti no­sim sa so­bom pu­der u pra­hu La­ura Mer­ci­er, ali imam ga u tor­bi­ci i pre­ko zi­me, po­go­to­vo kad idem na even­te na ko­ji­ma bu­de dos­ta fo­to­gra­fi­ra­nja. Obo­ža­vam ma­ke-up, imam vi­še od 40 kis­to­va i šminke kao pro­sječ­ni vi­za­žist pa uži­vam u tih svo­jih pet mi­nu­ta uju­tro. Fa­vo­ri­ti u mo­joj tor­bi­ci sva­ka­ko su La­ger­feld lip balm, ma­ska­ra Lo­re­al Pa­ra­di­se, bron­zer Be­ne­fit Ho­ola i Maybe­li­ne era­ser za po­doč­nja­ke. Hva­li „Žu­tu kre­mu“hr­vat­ske pro­izvod­nje Ra­do­van Pe­tro­vić. – Žu­ta kre­ma moj je SOS jer je ko­ris­tim sko­ro za sve na ko­ži, ako je su­ha, upa­lje­na, kad ne­mam dru­ge, ski­dam i šmin­ku s njom. Sad ko­ris­tim i nji­ho­ve kre­me za li­ce Sac­he jer su pot­pu­no pri­rod­ne što mi od­go­va­ra.

In­di­ra Le­vak vjer­na je svo­joj BB kre­mi

La­na Mi­hić ni­ka­da ne po­prav­lja ma­ke-up ti­je­kom da­na

Ti­ha­na Ha­ra­pin Za­le­pu­gin bez la­ka za ko­su ne iz­la­zi iz ku­će

Bar­ba­ra Ko­lar uvi­jek ima sa so­bom kre­mu za nje­gu ru­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.