Ve­ni, vi­di, Vi­ni­ci­us Júni­or MLADI IGRAČ VELIKI JE OBOŽAVATELJ NEYMARA

Novi bra­zil­ski no­go­met­ni fe­no­men naj­skup­lji je ti­nej­džer u po­vi­jes­ti. Bar­ce­lo­na je pri­vuk­la Car­lo­so­ve ro­di­te­lje, ali Re­al Ma­drid je is­to­vre­me­no u taj­nos­ti “obr­la­tio” Fla­men­go

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Oz­ren Pod­nar oz­ren.pod­nar@ve­cer­nji.net

De­bi­ti­rao je u pr­voj bra­zil­skoj li­gi sa 16 go­di­na i pos­tao naj­skup­lji no­go­met­ni ti­nej­džer u po­vi­jes­ti, da bi na 18. ro­đen­dan pre­šao iz Fla­men­ga u Re­al Ma­drid kao svjet­ska sen­za­ci­ja. Uvje­re­ni da je Viníci­us Ju­ni­or Neyma­rov du­pli­kat, Ma­dri­le­ni ni­su do­pus­ti­li da im iz­mak­ne is­pred no­sa kao “ori­gi­nal” pet go­di­na ra­ni­je.

Uo­čen već s pet go­di­na!

Car­los Edu­ar­do Abran­tes Be­ral­di­ni zvan Ca­cau, pr­vi je struč­njak ko­ji je imao pos­la s Viníci­usom. Tre­ner i vlas­nik no­go­met­ne ško­le São Gonça­lo, ko­ja usko su­ra­đu­je s Fla­men­gom, imao je vi­zi­ju čim ga je upoz­nao kao pe­to­go­diš­nja­ka: ra­zvit će se u svjet­sku kla­su. – Ot­po­čet­ka je bilo oči­to da je naj­bo­lji u svom uz­ras­tu. Bio je mi­ran, šut­ljiv i pos­lu­šan, ali go­ro­pa­dan na te­re­nu. Teh­nič­ki iz­ra­zi­to nad­mo­ćan vrš­nja­ci­ma, sve bi ih pre­la­zio dri­blin­zi­ma i iz­bi­jao sam pred vra­ta­ra – re­kao je tre­ner za ma­drid­ski dnev­nik ABC. Ka­ko bi mu omo­gu­ćio nad­me­ta­nje sa se­bi rav­ni­ma, Ca­cau ga je svih pet go­di­na ko­je je pro­veo u ško­li São Gonça­lo dr­žao u dob­noj ka­te­go­ri­ji iz­nad nje­go­ve. Ta­ko je Viníci­us, kad se 2010. kao de­se­to­go­diš­njak pri­dru­žio mla­dim ka­te­go­ri­ja­ma Fla­men­ga, imao obi­lje is­kus­tva u igra­nju protiv sta­ri­jih mo­ma­ka. Jed­nak ga je tret­man če­kao i u naj­po­pu­lar­ni­jem bra­zil­skom klu­bu i u re­pre­zen­ta­ci­ji.

S 13 i pol go­di­na po­zvan je u se­lek­ci­ju U-15, s kojom je 2015. osvojio Juž­no­ame­rič­ko pr­vens­tvo. Go­di­nu kas­ni­je, od­nio je kon­ti­nen­tal­no zla­to i u ka­te­go­ri­ji U-17. Ia­ko je bio me­đu naj­mla­đim su­di­oni­ci­ma, u oba je na­vra­ta po­hva­ljen kao naj­bo­lji igrač, stroj za go­lo­ve, ne­uhvat­ljiv br­za­nac i vr­to­glav dri­bler. Na pr­vens­tvu U-15 za­bio je šest go­lo­va u jed­na­ko to­li­ko utak­mi­ca, za­vr­šiv­ši na­tje­ca­nje kao dru­gi stri­je­lac. Na tur­ni­ru U-17 pos­ti­gao je se­dam go­lo­va, oki­tiv­ši se lo­vo­ri­ka­ma za naj­bo­ljeg stri­jel­ca i igra­ča.

Ne­du­go nakon tog pot­hva­ta, tek što je na­pu­nio 16 go­di­na, pot­pi­sao je pr­vi pro­fe­si­onal­ni ugo­vor s Fla­men­gom u tra­ja­nju od tri go­di­ne i s ot­kup­ni­nom pos­tav­lje­nom na 30 milijuna eura. Shva­tiv­ši da je taj iz­nos lak za­lo­gaj za vo­de­će eu­rop­ske klu­bo­ve, čel­ni­ci su ga u svib­nju proš­le go­di­ne na­go­vo­ri­li na pro­du­že­nje do 2022. i po­vi­še­nje ot­kup­ni­ne na 45 milijuna eura.

U pro­lje­će 2017. či­ni­lo se da Bar­ce­lo­na ima zna­čaj­nu pred­nost u tr­ci za Viníci­usom. Nje­go­vi ro­di­te­lji, odu­šev­lje­ni La Ma­si­jom i dru­gim klup­skim objek­ti­ma, bi­li su uvje­re­ni da je za nji­ho­va si­na naj­bo­lja op­ci­ja pot­pi­sa­ti za bla­ugra­ne, no is­to­vre­me­no je Re­al obra­dio Fla­men­go­vu upra­vu.

Sa­mo de­set da­na nakon što je Viníci­us de­bi­ti­rao u pr­voj li­gi, klub je obja­vio da je ugo­vo­rio pro­da­ju mla­dog fe­no­me­na Re­alu za 45 milijuna eura. Ugo­vor je stu­pio na sna­gu, s od­go­dom do nje­go­va 18. ro­đen­da­na, 12. sr­p­nja 2018. Iz­nos tran­sfe­ra dru­gi je naj­vi­ši u bra­zil­skoj po­vi­jes­ti, ma­nji sa­mo od Neyma­ro­va, ko­ji je ko­štao Bar­ce­lo­nu 86 milijuna eura. Is­to­vre­me­no, bio je to naj­vi­ši tran­sfer u po­vi­jes­ti za no­go­me­ta­ša mla­đeg od 18 go­di­na. Idu­ćih je mje­se­ci Re­al sa za­do­volj­stvom pra­tio na­pre­dak fe­no­me­na ko­jeg je re­zer­vi­rao. Mo­mak je do­ži­vio va­tre­no kr­šte­nje u če­t­vr­t­fi­na­lu Juž­no­ame­rič­kog ku­pa 2017. u der­bi­ju Rio de Ja­ne­ira protiv Flu­mi­nen­sea. Ušav­ši u dru­gom po­lu­vre­me­nu kod 1:3, re­ži­rao je dva po­got­ka ko­ji­ma je Fla­men­go osi­gu­rao pro­boj u po­lu­fi­na­le i na­veo re­por­te­ra An­drea Ri­ze­ka da uzvik­ne: “Nje­mu je sa­mo 17 go­di­na, to nije nor­mal­no! Ako je net­ko sum­njao da će pos­ta­ti ve­li­kan, onim što je sad po­ka­zao odag­nao je sve sum­nje!”

Mo­mak ko­ji no­si ime po zna­me­ni­tom rim­skom kon­zu­lu Mar­cu­su Vi­ni­ci­usu do­pu­to­vao je lje­tos u Ma­drid u druš­tvu Ro­nal­da Nazári­ja, jed­nog od nje­go­vih ve­li­kih za­go­vor­ni­ka. Pr­va je dva i pol mje­se­ca se­zo­ne pro­veo u Re­alo­voj pri­čuv­noj mom­ča­di Cas­til­li, či­me je pos­ta­vio još je­dan re­kord: pos­tao je naj­skup­lji no­go­me­taš ko­ji je nas­tu­pio u tre­će­li­ga­šu. Proš­le je su­bo­te u ma­drid­skom der­bi­ju za­ra­dio pr­vih ne­ko­li­ko mi­nu­ta me­đu naj­bo­lji­ma, ali u krat­ko vri­je­me nije sti­gao pro­bi­ti Atle­ti­co­vu obra­nu.

Re­pre­zen­ta­ci­ja mu je san

Vi­sok 178 cm i te­žak 62 kg, ima fizikalije vr­lo slič­ne Neymaru, Coutinhu i Robinhu, vit­kim i ži­la­vim igra­či­ma, hi­trim i ne­uhvat­lji­vim u star­tu. Osje­ća se naj­u­dob­ni­je igra­ju­ći kao li­je­vo kri­lo, ali se oku­šao i na des­nom i u sre­di­ni na­pa­da. Nje­go­va je ti­pič­na ak­ci­ja pro­dor po li­je­voj stra­ni i skre­ta­nje udes­no ra­di udar­ca ja­čom des­nom no­gom. Te­ško za­us­tav­ljiv u si­tu­aci­ja­ma je­dan na je­dan, u Fla­men­gu je po­vre­me­no bio kri­ti­zi­ran zbog zlo­upo­tre­be dri­blin­ga, no ot­kad je pro­mak­nut u se­ni­ore, na­učio je ko­ris­ti­ti taj ele­ment igre.

Ra­sko­šan teh­nič­ki re­per­to­ar i br­zi­na pris­kr­bi­li su mu us­po­red­be s broj­nim su­na­rod­nja­ci­ma, no on se­be vi­di slič­nim sa­mo jed­nom. – Kad bih mogao uze­ti po­ne­što od sva­kog ko­jeg spo­mi­nje­te, bilo bi sa­vr­še­no, ali mo­ja igra na­li­ku­je Neyma­ro­voj. On je moj idol, pra­tim iz­bli­za sve što se s njim zbi­va. Sa­njam igra­ti uz nje­ga, a ako Bog da, bit će to u bra­zil­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji.”.

Ot­po­čet­ka je bilo oči­to da je naj­bo­lji u svom uz­ras­tu. Bio je mi­ran, pos­lu­šan, ali go­ro­pa­dan na te­re­nu. Teh­nič­ki iz­ra­zi­to nad­mo­ćan vrš­nja­ci­ma - re­kao je Ca­cau, struč­njak ko­ji je ra­dio s Vi­ni­ci­usom IMA FIZIKALIJE VR­LO SLIČ­NE NEYMARU, COUTINHU I ROBINHU, KO­JI SU VITKI I ŽILAVI IGRA­ČI, A OPET HITRI I NEUHVATLJIVI

Vi­ni­ci­us Júni­or poz­nat je po ti­pič­noj ak­ci­ji pro­do­ra po li­je­voj stra­ni i skre­ta­nja udes­no ra­di udar­ca ja­čom des­nom no­gom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.