FUT­SAL DI­NA­MO KRENUO JE SA ŽELJOM I MLA­DIM, DOMAĆIM DEČKIMA

Do­ma­ća ma­lo­no­go­met­na se­zo­na je po­če­la, a klu­bo­vi su se po­hva­li­li no­vim po­ja­ča­nji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec //

MNK Fut­sal Di­na­mo i ove se­zo­ne kre­će u bor­bu za naslov pr­va­ka. U su­bo­tu (20 sa­ti) gos­tu­je u Ma­kar­skoj

Za raz­li­ku od onog što smo na­vik­li gle­da­ti u no­go­met­nom, pa i ma­lo­no­go­met­nom svi­je­tu u ko­je­mu se sve vr­ti oko nov­ca i kup­nje stra­nih igra­ča Fut­sal Di­na­mo ima dru­ga­či­ji plan.

– Uvi­jek u pod­svi­jes­ti imam za­gre­bač­ku Ci­bo­nu ko­ja je ne­ko­li­ko pu­ta bi­la pr­vak Eu­ro­pe, to su do­ma­ći deč­ki i sve je to po­ka­za­telj da, ako ra­di­mo do­bro, pri­je ili kas­ni­je na­pra­vit će­mo eki­pu ko­ja će bi­ti glav­na u Hr­vat­skoj, a za­što ne i u Eu­ro­pi. Nije ne­mo­gu­će. Zna­mo svi da na­pra­vi­ti eki­pu ne zna­či ta­ko ku­pi­ti pet Bra­zi­la­ca, to on­da nije tvo­ja eki­pa. Eki­pu gra­diš kao što mi ra­di­mo. Na­dam se da će­mo jed­no­ga da­na po­že­ti li­je­pe re­zul­ta­te. A i li­je­pa je pri­ča ka­da ne­kog od­ga­jaš od­ma­le­na, a on pos­ta­ne net­ko i ne­što. Vje­ru­je­mo da je to pra­vi put – ka­že tre­ner MNK Fut­sal Di­na­ma Mićo Martić (54) ko­ji je za­do­vo­ljan pri­pre­ma­ma pred se­zo­nu, ko­ja je po­če­la 5. lis­to­pa­da, re­mi­jem (3:3) s Bro­dom 035.

– Tre­ner za fi­zič­ku pri­pre­mu Hr­vo­je Bo­žič­ko­vić ra­di od­li­čan po­sao po svim fak­to­ri­ma, osje­tio je ži­lu ku­ca­vi­cu svih igra­ča, ali je uveo no­ve teh­no­lo­gi­je, no­vi­te­te, ana­li­ze, pra­će­nje utak­mi­ca i tre­nin­ga, sret­ni smo što ga ima­mo. Što se po­ja­ča­nja ti­če, s jed­ne stra­ne os­ta­li smo bez ne­kih igra­ča, s dru­ge smo ne­ke do­bi­li, a i pi­ta­nje je ho­će li Ma­ti­ja Đul­vat bi­ti u sta­nju igra­ti jer je oz­li­je­đen. No do­da­li smo i tri klin­ca: Mu­ža­ra, Vu­ke­li­ća i Mi­ši­ća. Oni su ne­ka­ko na­de, ali pri­klju­či­li smo ih da vi­di­mo ka­kav su ma­te­ri­jal.

Što je naj­bit­ni­je u Di­na­mo­voj igri?

– Naš in­ten­zi­tet. Mi, gdje god igra­mo, po­ku­ša­va­mo dr­ža­ti pro­tiv­ni­ka iza na­šeg go­la, tje­ra­ti ga da pu­no tr­či. Nas­to­ji­mo po­tro­ši­ti pro­tiv­ni­ka i lo­mi­ti ga na kra­ju utakmice – ka­že tre­ner Martić ko­ji je svjes­tan da je li­ga ja­ka i da su tu na­vi­ja­či ja­ko bit­ni.

– Ka­da se osje­ti taj huk na tri­bi­na­ma, na­ši tr­če i da­ju sve od se­be i neo­vis­no o re­zul­ta­tu ode­mo ku­ći za­do­volj­ni. To je jed­na li­je­pa pri­ča i mla­dim igra­či­ma je bit­no da, ka­da do­đu, vi­de tu po­dr­šku. Na­vi­ja­či su na­ša sna­ga – za­klju­čio je Di­na­mov tre­ner Martić.

Pred­sjed­nik klu­ba i igrač Ma­ti­ja Đul­vat (42) re­kao je pak ne­što o Di­na­mo­voj ško­li.

– Pri­klju­čio se An­to­nio Fra­nja ko­ji je pos­tao vo­di­telj omla­din­ske ško­le, Ja­kov Gr­cić vo­di ka­de­te... Po­ja­ča­li smo se, a do­bi­li smo i po­moć sport­skog cen­tra Fa­ir­play. To su dvi­je dvo­ra­ne; jed­na je u is­toč­nom di­je­lu gra­da, dru­ga u za­pad­nom i ta­mo ra­zvi­ja­mo ško­lu. Po­ka­za­lo se to jer na po­čet­ku se­zo­ne do­bi­li smo 40-ak no­vih kli­na­ca – ka­že Đul­vat ko­ji je za­do­vo­ljan no­vim dečkima, ali još pos­to­ji žal za pre­mi­nu­li­ma: Ma­ti­jom Ca­pa­rom i Oska­rom Ka­drn­kom či­ji su dre­so­vi na pr­voj utak­mi­ci se­zo­ne umi­rov­lje­ni.

– Po­ku­šat će­mo ra­di­ti u sje­ća­nje na njih. Dre­so­ve s bro­je­vi­ma 2 i 18 vi­še nit­ko u klu­bu ne­će no­si­ti.

TRE­NER FUT­SAL DI­NA­MA MIĆO MARTIĆ ŽE­LI ODGOJITI PRA­VU DOMAĆU MOM­ČAD

MNK Fut­sal Di­na­mo ra­zvio je ško­lu fut­sa­la iz ko­je im sva­ke go­di­ne do­la­ze novi ta­len­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.