Dr. Časl pre­pus­tio sa­mo dva se­ta Ma­đa­ri­ca­ma

Stol­no­te­ni­sa­či­ce su kre­nu­le u obra­nu nas­lo­va Li­ge pr­va­ki­nja...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Nakon slav­lja u pr­vom ko­lu, igra­či­ce Dr. Čas­la u dru­gom ko­lu gos­tu­ju kod znat­no te­žeg pro­tiv­ni­ka Met­za, i to 19. lis­to­pa­da

Stol­no­te­ni­sa­či­ce Dr. Čas­la uvjer­lji­vom po­bje­dom nad ma­đar­skim Bu­da­ori­si­jem (3:0) kre­nu­le su u obra­nu nas­lo­va Li­ge pr­va­ki­nja.

Sve je bilo go­to­vo za sat vre­me­na, a Fu Yu, Jie Li i Ni Xi­anli­an pre­pus­ti­le su goš­ća­ma tek dva se­ta. Od tri po­ja­ča­nja ju­čer u De­di­ći­ma ni­su igra­le Hu Me­lek i Liu Ga­oyang, ak­tu­al­na ki­ne­ska re­pre­zen­ta­tiv­ka.

Za­nim­lji­vo je da je ove go­di­ne ne­ko­li­ko klu­bo­va uze­lo ki­ne­ske re­pre­zen­ta­tiv­ke. Lanj­ski po­lu­fi­na­list polj­ski Tar­no­br­zeg do­veo je Ki­ne­ski­nju Gu Ru­oc­hen, nje­mač­ki Ber­lin do­veo je Gu Yu­ting, a če­ški Ho­do­nin ima Guo Lin.

– Za­nim­lji­va si­tu­aci­ja do­go­di­la se la­ni. Je­dan pri­ja­telj nu­dio mi je Gu Ru­oc­hen, igra­či­cu ko­ja ima igru za mo­ju Zhou Xin­tong. No, s ob­zi­rom na ta­daš­nju si­tu­aci­ju i ne­iz­vjes­nu bu­duć­nost, ni­sam htio ni­šta pla­ni­ra­ti. Nakon što me obi­telj na­go­vo­ri­la da us­tra­jem te po­ku­šam obra­ni­ti naslov, po­čeo sam sla­ga­ti eki­pu. Ta­da sam dobio in­for­ma­ci­ju da su Po­lja­ki­nje, ko­je smo la­ni iz­ba­ci­li, an­ga­ži­ra­le Gu Ru­oc­hen. Pla­ni­ra­li su da ću ja opet an­ga­ži­ra­ti Zhou Xin­tong. No, nakon što smo ču­li tu vi­jest, od­lu­či­li smo pro­mi­je­ni­ti eki­pu te do­ve­li Liu Ga­oyang ko­ja ima vr­lo do­bar skor s nji­ho­vom Ki­ne­ski­njom – re­kao je dr. Mar­tin Ti­no Časl, pred­sjed­nik klu­ba.

U dru­gom ko­lu Dr. Časl gos­tu­je kod Met­za, 19. lis­to­pa­da. – S Met­zom bi tre­ba­lo bi­ti te­že, ima zanimljivu eki­pu. Wu Jiaduo biv­ša je europ­ska pr­va­ki­nja, tu je iz­vr­stan lo­vac Ding Ya­ping i do­bra Grun­dis­ch – za­klju­čio je.

METZ JE TE­ŽAK, IMA ZANIMLJIVU EKI­PU. WU JIADUO BI­LA JE PR­VA­KI­NJA EU­RO­PE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.