Stu­dent no­vi­nar­stva tu­žio sve­uči­li­šte za­to što je dobio – je­di­ni­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Od­ba­cu­ju­ći nje­go­vu tuž­bu i zah­tjev da sud iz­mi­je­ni ocje­nu, sut­ki­nja je po­ru­či­la stu­den­tu da pad na vjež­bi nije kraj svi­je­ta Sud u Mel­bo­ur­neu od­ba­cio je po­ku­šaj stu­den­ta aus­tral­skog sve­uči­li­šta da po­ni­šti ne­ga­tiv­nu ocje­nu na vjež­bi. Stu­dent no­vi­nar­stva Chin­may Na­ik (23) tu­žio je sve­uči­li­šte Mo­nash nakon što je dobio ne­ga­tiv­nu ocje­nu za vi­de­opri­log o ne­ga­tiv­nim ste­re­oti­pi­ma o ne­kim pse­ćim pa­smi­na­ma. Od­ba­cu­ju­ći nje­go­vu tuž­bu i zah­tjev da sud iz­mi­je­ni ocje­nu sut­ki­nja Me­lin­da Ric­har­ds po­ru­či­la je Na­iku da pad na vjež­bi ne pred­stav­lja kraj svi­je­ta. Na­ik je na su­du tvr­dio da nije dobio do­volj­no vre­me­na za za­da­tak kao i da je is­pi­ti­vač bio pre­ma nje­mu ne­po­šten. – Na­dam se da ću do­bi­ti po­sao u me­di­ji­ma za­to što sam po­ka­zao hra­brost i us­traj­nost u bor­bi za svo­ja pra­va – ka­zao je za Blue Mo­un­ta­ins Ga­zet­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.