Svu­da strah: pos­ta­je­mo li pa­ra­no­ič­ni od pa­ra­no­je

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Silvije Tomašević

Pa­ra­no­ja je svu­da oko nas. Ši­re­nje stra­ha stva­ra pa­ra­no­ju. Istina pa­ra­no­ja se sma­tra du­šev­nom bo­leš­ću, ali se svi ne­če­ga pla­še. Ne­ki se pla­še naj­ez­de iz­bje­gli­ca, dru­gi gu­bit­ka pos­la, tre­ći po­li­tič­kih pro­tiv­ni­ka ili­ti tzv. vanj­skih i unu­tar­njih ne­pri­ja­te­lja. Me­đu unu­tar­nje ne­pri­ja­te­lje ne­ki po­li­ti­ča­ri uvr­šta­va­ju i one oso­be ko­je ni­su s nji­ma na is­toj val­noj du­lji­ni. Uglav­nom su to oso­be ko­je raz­miš­lja­ju, tzv. in­te­li­gen­ci­ja. Zbog to­ga se u Ti­to­voj Ju­gos­la­vi­ji smis­lio ter­min “po­šte­na in­te­li­gen­ci­ja”. S KP su da­ka­ko bi­li rad­ni­ci i se­lja­ci, ali i po­šte­na in­te­li­gen­ci­ja. Dru­gim ri­je­či­ma, sma­tra­lo se rad­ni­ke i se­lja­ke oso­ba­ma ko­je ne raz­miš­lja­ju, već ko­je sli­je­de ide­ale i ide­je ko­je su im pred­stav­lja­nje, a in­te­li­gen­ci­ja va­že i su­di pa, ako pro­su­di ka­ko pred­lo­že­no ima i ne­kih ru­pa, on­da nije po­šte­na. No, ši­re­nje stra­ha od vanj­skog i unu­tar­njeg ne­pri­ja­te­lja nije sa­mo pos­las­ti­ca to­ta­li­tar­nih sus­ta­va. Do­ga­đa­lo se to i u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma. No­vi­nar i pu­bli­cist Je­sse Wal­ker pi­še o to­me u knji­zi Sje­di­nje­ne Pa­ra­no­ič­ne Dr­ža­ve: te­ori­ja za­vje­re (The Uni­ted

Sta­tes of Pa­ra­no­ia: A Con­s­pi­racy The­ory) objav­lje­ne 2013. te ka­že ka­ko je u SAD-u stal­no sa­mo “pa­ra­no­ič­no vri­je­me”. Ne go­vo­ri sa­mo o vanj­skom i unu­tar­njem ne­pri­ja­te­lju već se on na­la­zi i go­re i do­lje i li­je­vo i des­no, svu­da. Pr­vi do­se­lje­ni­ci su se pla­ši­li ne sa­mo do­mo­ro­da­ca, već su go­vo­ri­li o za­vje­ri In­di­ja­na­ca uz po­moć Ka­to­lič­ke cr­k­ve. Wal­ker pi­še i o na­rod­noj pa­ra­no­ič­noj kul­tu­ri pe­de­se­tih go­di­na, o ši­re­nju stra­ha od iz­van­ze­ma­lja­ca, o stra­hu od mar­k­siz­ma, o za­vje­ri od 11. ruj­na ka­da su sru­še­ni poslovni tor­nje­vi u New Yor­ku, do ši­re­nja la­ži da je Ba­rack Oba­ma mus­li­man i da nije ro­đen u SAD-u. Wal­ker ne pri­pi­su­je ni jed­noj po­li­tič­koj op­ci­ji za­vje­re jer sva­ka ih po­ma­lo ga­ji te na sve gle­da s iro­ni­jom i hu­mo­rom. Da­nas, pri­mje­ri­ce u Ita­li­ji, sva­ka oso­ba ko­ja ima­lo kri­ti­zi­ra pop & folk vla­du (Li­ga i M5S) pos­ta­je za nju “ne­pri­ja­telj na­ro­da” jer njih je iz­a­brao na­rod, a te­be nije. E, iz­raz “ne­pri­ja­te­lji na­ro­da” upo­treb­lja­va­li su to­ta­li­ta­ris­ti. Tre­ba­mo li bi­ti za­bri­nu­ti zbog tak­vih pa­ra­no­ič­nih vlas­ti ili smo svi pos­ta­li pa­ra­no­ič­ni. Pa­ra­no­ič­ni od pa­ra­no­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.