IVAN LE­KO Pa mo­ra li u sva­kom na­mje­šta­nju utak­mi­ca su­dje­lo­va­ti i ne­ki Hr­vat?

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Stvar­no či­ni­mo sve da upr­lja­mo svjet­sko sre­bro. Ne go­vo­ri­mo o te­re­nu ia­ko je “po­pi­ti” šes­ti­cu u pr­voj utak­mi­ci nakon Ru­si­je po­ma­lo nez­god­no. Ali Ćo­si­će­va pro­da­ja ka­ra­ta kao da je bi­la uvod u no­vu afe­ru u kojoj je ne­ka­daš­nji re­pre­zen­ta­ti­vac Le­ko uhva­ćen u – na­mje­šta­nju utak­mi­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.