MARKO PAVIĆ Pa­lac go­re poč­ne li se na­po­kon ras­tav­lja­ti hr­vat­ski ‘uh­lje­bis­tan’

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Ne mo­že se ne priz­na­ti sta­no­vi­ta ose­buj­nost, ali i sa­mo­za­taj­nost mi­nis­tra ra­da ko­ji ima do­brih ide­ja, pa i re­zul­ta­ta, a ne eks­po­ni­ra se po­put ne­kih dru­gih po­li­ti­ča­ra. Si­nu­la mu je naj­bo­lja ide­ja do­sad – pla­ća­nje dr­žav­nih služ­be­ni­ka pre­ma učin­ku, jam­či­ti im se ne­će ni­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.