Po­drav­ka­ši­ma po­ve­ćao pla­će i do 1000 ku­na mje­seč­no

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (Ma­ri­na Šu­njer­ga)

Bez za­do­volj­nog rad­ni­ka nema ni us­pješ­ne kom­pa­ni­je, po­ru­ka je pred­sjed­ni­ka upra­ve Po­drav­ke nakon što je rad­ni­ci­ma s naj­ni­žim pri­ma­nji­ma u sklo­pu ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra po­ve­ćao pla­će za 1000 ku­na mje­seč­no. Naj­ni­ža pla­ća u Po­drav­ki bit će 4000 ku­na, što je oz­bilj­na po­vi­ši­ca stan­dar­da za lju­de u tom plat­nom raz­re­du. Uz po­rez­nu re­for­mu ko­ja bi tre­ba­la sni­zi­ti ci­je­ne važ­nih ka­te­go­ri­ja na­mir­ni­ca po­drav­ka­ši s naj­ni­žim pri­ma­nji­ma imat će bo­lju ku­pov­nu moć i do 30 pos­to. Ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge i is­e­lja­va­nje na­tje­ra­li su i dru­ge kom­pa­ni­je da po­ve­ća­ju pla­će, ali ovak­va po­vi­ši­ca ko­ju je osi­gu­ra­la upra­va Po­drav­ke mo­gla bi bi­ti i po­ti­caj za os­ta­nak u Hr­vat­skoj. Po­drav­ki­ni za­pos­le­ni­ci do­bit će i nak­na­du za pri­je­voz od 170 ku­na, ali i upla­tu od 1000 ku­na u 3. mi­ro­vin­ski stup sva­kog mje­se­ca što ga­ran­ti­ra bo­lju bu­du­ću mi­ro­vi­nu. U sva­kom slu­ča­ju, ovo je po­tez ko­ji tre­ba po­hva­li­ti, a ko­ji će, ako žele za­dr­ža­ti rad­ni­ke u Hr­vat­skoj, i dru­gi mo­ra­ti po­vu­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.